02-07-2019 15:42 GÜNDEM

KIZ­LAN MA­HAL­LE SAKİNLERİ SÜREKLİ KA­ZA­LARIN YA­ŞAN­DI­ĞI KAV­ŞAK­TA EYLEM YAPTI

Sebiha ARSLAN : Kız­lan Ma­hal­le sa­kin­le­ri, dün (01.07.2019) iki oto­mo­bi­lin çar­pış­tı­ğı, 4 ki­şi­nin de ya­ra­lan­dı­ğı ka­za­nın ya­şan­dı­ğı Kız­lan Kav­şa­ğı'nda basın açık­la­ma­sın­da bu­lu­ndu.

KIZ­LAN MA­HAL­LE SAKİNLERİ SÜREKLİ  KA­ZA­LARIN  YA­ŞAN­DI­ĞI KAV­ŞAK­TA EYLEM YAPTI

Ma­hal­le­li, kav­şak­ta sü­rek­li kaza ya­şan­dı­ğı­nı yet­ki­li­le­rin cep yada tra­fik ışığı ko­nul­ma­sı­nı is­te­dik­le­ri di­lek­çe­le­ri­ni Datça Kay­ma­kam­lı­ğı­na ver­mek üzere im­za­la­dı.
Dat­ça- Mar­ma­ris ka­ra­yo­lu­nun 10'uncu ki­lo­met­re­sin­de yer alan Kız­lan Ma­hal­le­si gi­ri­şin­de­ki Kız­lan Kav­şa­ğı'nda, dün iki oto­mo­bi­lin çar­pış­ma­sı so­nu­cu 4 kişi ya­ra­lan­dı. Daha önce aynı yerde bir­çok ka­za­nın mey­da­na gel­di­ği­ni be­lir­ten ma­hal­le sa­kin­le­ri, son ka­zay­la bir­lik­te tep­ki­le­ri­ni dile ge­tir­mek için bu gün (02.07.2019) saat 12:00 da bir araya geldi. Kav­şak­ta top­la­nan 50 ki­şi­lik grup, basın açık­la­ma­sı yaptı. Ma­hal­le­li adına ko­nu­şan Doğan Can, "Mey­da­na gelen ya­ra­la­ma­lı ve ölüm­lü tra­fik ka­za­lar ne­de­niy­le ma­hal­le gi­ri­şi­ne aci­len tra­fik ışık­la­rı­nın ko­nul­ma­sı ya da araç dö­nüş­le­ri için cep ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu ih­ti­ya­cın bir an önce ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si şart oldu.Önlem alın­ma­ma­sı du­ru­mun­da ka­za­lar devam ede­cek­tir'' dedi. Al­kış­lar eş­li­ğin­de tep­ki­le­ri­ni dile ge­ti­ren va­tan­daş­lar, Datça Kay­ma­kam­lı­ğı'na ve­ril­mek üzere ha­zır­la­nan di­lek­çe­ye imza at­tık­tan sonra ses­siz­ce da­ğıl­dı.


Bu haber 1652 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer