01-01-1970 03:00 YAŞAM

KUTLU DOĞUM HAFTASINDA BİRLİKTE YAŞAMA AHLAKI ANLATILDI

Kutlu Doğum Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da, Datça İlçe Müf­tü­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen, “Haz­re­ti Pey­gam­ber ve Bir­lik­te Ya­şa­ma Ah­la­kı” ko­nu­lu kon­fe­rans, ka­la­ba­lık bir da­vet­li top­lu­lu­ğu­nun ka­tı­lı­mı ile ger­çek­leş­ti­ril­di.

KUTLU DOĞUM HAFTASINDA BİRLİKTE  YAŞAMA AHLAKI ANLATILDI

Uğur­lu Düğün sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen kon­fe­ran­sa, Kay­ma­kam Hamdi Ünü, Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li Gür­sel Uçar, Muğla İl Müf­tü­sü Ab­dur­rah­man Koçak, İlçe müf­tü­sü İbra­him Yavuz ve ka­la­ba­lık bir da­vet­li top­lu­lu­ğu­nun ka­tıl­dı.

Kay­ma­kam Hamdi Üncü kon­fe­ran­sın açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, in­sa­na ve insan onu­ru­na değer ve­ri­len bir top­lum­da her şey daha güzel ol­du­ğu­na dik­kat çekti.

Bir top­lum­da sa­mi­mi­yet varsa in­san­la­rın daha mut-lu ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Kay­ma­kam Üncü, “Mutlu in­san­lar bir­bir­le­ri­ne karşı daha hoş­gö­rü­lü­dür ve bi­li­yo­ruz ki hoş­gö­rü­nün ol­du­ğu top­lum­da in­san­lar bir­lik­te, hu­zur­la ya­şa­ya­bi­lir­ler. 
Hoş­gö­rü de­ği­şik özel­lik­le­re 

sahip in­san­la­rın bir arada, bir­bir­le­ri­nin fark­lı­lık­la­rı­na saygı du­ya­rak barış ve kar­deş­lik içe­ri­sin­de ya­şa­ma be­ce­ri­si­ni ka­zan­ma­la­rı­na kat­kı­da bulur. 

Kutlu Doğum Haf­ta­la­rın­da di­ni­mi­zi, di­ni­mi­zin te­me­lin­de var olan, bi­rey­sel ve sos­yal ha­ya­tı­mız açı­sın­dan önem arz eden bu te­ma­la­rı gün­de­me ta­şı­ma­nın, pey­gam­be­ri­mi­zin Ha­dis-i Şe­rif­le­ri ile iliş­ki­len­di­re­rek an­lat­ma­nın top­lum ola­rak bize çok şey ka­ta­ca­ğı inan­cın­da­yım” diye ko­nuş­tu.

Son yı­lar­da top­lum ola­rak bir­bi­ri­mi­ze karşı daha hoş­gö­rü­müz ol­du­ğu­mu­za de­ği­nen Üncü, şun­la­rı söy­le­di:“Af­fet­mek, bize ya­pı­lan kö­tü­lü­ğü unut­mak­tır, düş­man­ca duy­gu­lar­dan arın­mak­tır. 
Ancak biz­ler daha az af­fe­den in­san­lar olduk. Daha az özür di­le­yen in­san­lar 

olduk. Daha az 'ku­su­ra bakma' de­me­ye baş­la­dık. Oysa af­fet­mek di­ni­mi­zin şa­nın­dan­dır. Özür di­le­mek bir er­dem­dir.

Şunu unut­ma­ya­lım ki in­san­lar fark­lı ya­ra­tıl­mış­lar­dır. Bize düşen bu fark­lı­lık­la­ra saygı du­ya­rak bir­lik­te ya­şa­mak­tır. 
bunu kabul et­me­li ve ay­rım­cı­lı­ğa ha­ya­tı­mı­zın hiç­bir dö­ne­min­de yer ver­me­me­li­yiz. 

Kur'an-ı Kerim'de 'Rab­bin di­le­sey­di in­san­la­rı el­bet­te tek bir ümmet ya­par­dı' buy­ru­la­rak in­san­la­rın fark­lı­lık­la­rı­nın ilahi bir hik­met ol­du­ğu vur­gu­lan­mak­ta­dır. 

İnsan sos­yal bir var­lık­tır, be­ra­ber ya­şa­mak zo­run­da­dır. Bu zo­run­lu­luk da­ya­nış­ma­yı, inanç­la­ra saygı duy­ma­yı, fark­lı­lık­la­ra karşı ta­ham­mü­lü, hoş­gö­rü­lü ol­ma­yı ge­rek­ti­rir. 
Fark­lı kül­tü­re, fark­lı renge, 

fark­lı dile, fark­lı fikre saygı bir­lik­te ya­şa­ma­mı­zı ko­lay­laş­tı­ra­cak­tır. 
Be­ra­ber­ce huzur için­de ya­şa­ya­bil­mek için saygı, hoş­gö­rü, mer­ha­met ve ada­let başta olmak üzere tüm ah­la­ki er­dem­le­ri ha­ya­tı­mız­da var ede­lim. 
Son­ra­ki ne­sil­le­re en güzel şe­kil­de ak­ta­ra­lım. Bunun için İsla­mi­yet'i an­la­ma­mız ye­ter­li ola­cak­tır”

İlçe Müf­tü­sü İbra­him Ya-vuz ise ko­nuş­ma­sın­da, âlem­le­re rah­met ola­rak gön­de­ri­len Hz. Pey­gam­be­ri­mi­zin do­ğu­mun bir an­lam­da, bütün in­san­lı­ğın do­ğu­mu an­la­mı­na gel­di­ği­ne uişa­ret ede­rek, “Çünkü in­san­lık, Hakkı, ha­ki­ka­ti, sev­gi­yi, şef­ka­ti, mer­ha­me­ti, bir­lik­te ya­şa­ma­yı, Haz­re­ti Pey­gam­ber'den öğ­ren­di” dedi.
 
Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 1989 yı­lın­dan bu

­ya­na 14-20 Nisan ta­rih­le­ri­nin Kutlu Doğum Haf­ta­sı ola­rak çe­şit­li et­kin­lik­ler­le kut­lan­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ya-vuz, “Her yıl bir başka tema al­tın­da et­kin­lik­ler ya­pıl­mak­ta­dır. 
Bu yıl ki te­ma­mız, Haz­re­ti pey­gam­ber ve bir­lik­te ya­şa­ma ah­la­kı­dır.

İnsan sos­yal bir var­lık­tır. Ha­ya­tı­nı idame et­tir­mek için kar­de­şe, ar­ka­da­şa, eşe, kom­şu­la­ra ve bir­çok in­san­la­ra ih­ti­yaç his­se­der. 
Do­la­yı­sıy­la on­la­ra karşı bir takım hak ve hu­kuk­la­rı ola­cak­tır” dedi.


Bu haber 1451 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer