27-12-2017 11:38 GÜNDEM

MARAŞ KATLİAMININ 39.YIL DÖNÜMÜ ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİ

Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şu­be­si Ce­me­vi ve Pir Sul­tan Abdal Kül­tür Der­ne­ği Datça Şu­be­si­nin bir­lik­te dü­zen­le­di­ği Maraş Kat­li­amı 39. Yıl Anma prog­ra­mı geçtiğimiz gün Bü­lent Ece­vit Kül­tür mer­ke­zin­de ya­pıl­dı.

MARAŞ KATLİAMININ 39.YIL DÖNÜMÜ ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİ

Su­nu­cu­lu­ğu­nu Şule Bayar'ın yap­tı­ğı prog­ram, ölen­le­rin anı­sı­na ya­pı­lan saygı du­ru­şu­nun ar­dın­dan Pir Sul­tan Abdal Kül­tür Der­ne­ği Datça Şu­be­si Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ka­tık­çı'nın ve HB­VAKV Datça Şu­be­si Ce­me­vi Baş­ka­nı Murat Yıl­dı­rım'ın ko­nuş­ma­la­rıy­la devam etti. Ya­pı­lan ko­nuş­ma­lar­da Maraş Kat­li­amı ve Ale­vi­le­re ya­pı­lan diğer tüm kat­li­am­lar ve gü­nü­müz­de­ki sı­kın­tı­lar­dan bah­se­dil­di. Hala yasal bir sta­tü­ye ka­vuş­tu­rul­ma­yan ce­mev­le­ri ve zo­run­lu din ders­le­ri de ko­nuş­ma­la­rın ko­nu­suy­du.
Murat Yıldırım günün anlam ve önemini belirten konuşmasını şu cümlelerle  dile getirti. Yıldırım sözlerine ''
Kah­ra­man­ma­raş olay­la­rı; 19 Ara­lık-26 Ara­lık 1978'de Kah­ra­man­ma­raş'ta mey­da­na gelen, Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en önem­li kat­li­am­la­rın­dan bi­ri­dir. 12 Eylül Dar­be­si­ne­ge­rek­çe ola­rak kul­la­nı­lan ya da ha­zır­la­nan olay­lar­dan biri ola­rak kabul edi­lir. Ha­cı­bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şubesi Ola­rak bu ve ben­ze­ri kat­li­am­lar­da öl­dü­rü­len can­la­rı­mı­zı her zaman ana­ca­ğız.Bu olay­la­rın tek­rar­lan­ma­ma­sı için çok du­yar­lı olun­ma­lı, ka­til­ler la­net­le­me­li ve bu olay­lar daima ha­tır­lan­ma­lı­dır.
Bil­di­ği­niz gibi 1978 yı­lın­da Si­ya­se­tin­kö­rük­le­di­ği Ale­vi-Sün­ni ay­rı­lı­ğı­nın tır­man­dı­rı­lır­ken 19 Ara­lık'ta­Ök­keş Ken­ger isim­li ül­kü­cü­nün kış­kırt­ma ama­cıy­la Kah­ra­man­ma­raş'ta si­ne­ma­lar­dan bi­ri­ne bomba atıl­ma­sıy­la olay­lar baş­la­dı. Bom­ba­la­ma ey­le­mi­nin karşı gö­rüş­lü ki­şi­ler ta­ra­fın­da ya­pıl­dı­ğı­nı ileri süren ka­la­ba­lık sağcı bir grup CHP il mer­ke­zi­ne, PTT ve TÖB-DER (Tüm Öğ­ret­men­ler Bir­leş­me ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği) bi­na­la­rı­na sal­dır­dı. 21 Ara­lık'ta Hacı Çolak ve Mus­ta­fa Yüz­ba­şı­oğ­lu adlı iki sol gö­rüş­lü öğ­ret­men si­lah­lı sal­dı­rı so­nu­cu ya­şam­la­rı­nı yi­tir­di.
22 Ara­lık'ta öğ­ret­men­le­rin ce­na­ze­le­rin ge­ti­ril­di­ği ca­mi­de bu­lu­nan bir grup, ölen­le­rin­ ce­na­ze na­ma­zı­nın kı­lın­ma­sı­na karşı çı­ka­rak en­gel­le­me­ye ça­lı­şır­ken öte yan­dan da­ ken­tin Sünni ma­hal­le­le­rin­de ce­na­ze tö­re­ni­ne ka­tı­lan­la­rın ca­mi­le­ri ateşe ver­di­ği söy­len­ti­si­ni yay­dı­lar.

Bunun üze­ri­ne ha­re­ke­te geçen si­lah­lı ve so­pa­lı ka­la­ba­lık grup­lar Kah­ra­man­ma­raş'ın Alevi ma­hal­le­le­ri­ne sal­dır­dı­lar. Kat­li­ama varan sal­dı­rı­lar so­nu­cun­da; Resmi ve­ri­le­re göre 105 kişi öldü, 176 kişi ya­ra­lan­dı, 210 ev, 70 iş­ye­ri tah­rip edil­di.​Bir­çok ka­dı­na te­ca­vüz edil­di. Resmi ol­ma­yan be­yan­la­ra göre ise ölü sa­yı­sı 500′e ya­kın­dır.
Sı­kı­yö­ne­tim mah­ke­me­le­rin­de açı­lan ve 1991 yı­lı­na kadar süren da­va­lar­da ço­ğun­luk­la sağ ve aşırı sağ gö­rüş­lü ola­rak ni­te­le­nen top­lam 804 kişi yar­gı­lan­mış, sa­nık­lar­dan; 29 kişi idam, 7 kişi mü­eb­bet hapis, 321 kişi de 1 – 24 yıl ara­sın­da hapis ce­za­la­rı ile ce­za­lan­dı­rıl­mış­tır. İdam ve mü­eb­bet hapis ce­za­la­rı dı­şın­da­ki­le­re 1/6 ora­nın­da cezai in­di­rim uy­gu­lan­mış ve ce­za­la­rı azal­tıl­mış­tır. Sı­kı­yö­ne­tim mah­ke­me­si­nin ka­ra­rı Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan bo­zul­muş, ye­ni­den ya­pı­lan yar­gı­la­ma so­nu­cun­da idam ce­za­la­rı uy­gu­lan­ma­mış­tır. Ceza alan­lar ise; 1991 yı­lın­da çı­ka­rı­lan Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu ne­de­niy­le, er­te­le­ne­rek ser­best bı­ra­kıl­dı­lar. Bu ki­şi­ler­den ba­zı­la­rı daha sonra mil­let­ve­ki­li ola­rak TBMM ça­tı­sı al­tın­da yer al­dı­lar.
Olay­lar­dan sonra sol gö­rüş­lü yurt­taş­la­rın ve Alevi yurt­taş­la­rın yüzde 80′inin Maraş'ı terk ede­rek göç etmek zo­run­da kal­mış­tır.
O gün­den bu­gü­ne Ale­vi­ler açı­sın­dan ne gibi bir de­ği­şim söz ko­nu­su­dur? Böyle bir de­ği­şim var mıdır?
Üzü­le­rek be­lir­ti­yo­ruz ki; Ale­vi-Bek­ta­şi inan­cı­na men­sup biz­ler için hiç bir şey de­ğiş­me­miş­tir. Dün uğ­ra­dı­ğı­mız kat­li­am­lar, zo­run­lu din dersi ve ma­hal­le bas­kı­sı ile ken­di­ni gös­te­ren asi­mi­las­yon po­li­ti­ka­la­rı, Tür­ki­ye cum­hu­ri­ye­ti dev­le­tin­ce Cem ev­le­ri­mi­zin iba­det­ha­ne ola­rak ta­nın­ma­ma­sı, kut­sal­la­rı­mı­za dair süren sal­dı­rı­lar bu günde devam et­mek­te­dir.
İnsan Hak­la­rı­na Be­yan­na­me­si­ne ay­kı­rı ol­ma­sı­na rağ­men bu gün hala ço­cuk­la­rı­mız dev­le­tin Sünni po­li­ti­ka­sı­nı em­po­ze et­ti­ği "zo­run­lu din dersi"ni almak zo­run­da kal­mak­ta­dır.
Ahim bir hü­küm­le "Ce­me­vi Ale­vi­le­rin iba­det­ha­ne­si­dir" di­ye­rek tarih de ilk kez, iba­det­ha­ne kav­ra­mı­nı da ta­nım­la­mış­tır. Bu in­san­lı­ğın tü­mü­nü kap­sa­yan bir ka­ra­dır ve Ale­vi­ler sa­ye­sin­de ol­muş­tur. Ve yine bu ka­rar­la Mev­cut hü­kü­me­tin Ale­vi­le­re ay­rım­cı bir mu­ame­le yapan bir hü­kü­met ol­du­ğu ulus­la­ra­ra­sı mah­ke­me­ce hüküm al­tı­na alın­mış­tır.
Dost­lar bizim ama­cı­mız kavga de­ğil­dir. Biz­ler bu gün bu­ra­da an­ma­sı­nı da ger­çek­leş­tir­di­ği­miz Maraş'ların... Çorum'ların..​Sivas'ların...​Gazi'lerin..​Bir daha tek­rar­lan­ma­ma­sı için mü­ca­de­le et­mek­te­yiz.
Faili meç­hul­ler ya­şan­ma­sın, hiç kim­se­nin canı yan­ma­sın ve her­kes iba­de­ti­ni kendi inan­cı doğ­rul­tu­sun­da ger­çek­leş­tir­sin diye her meşru ze­min­de hak­kı­mız ara­ma­ya devam ede­ce­ği­mi­zin bi­lin­me­si­ni is­te­riz.
Söz­le­ri­me son ve­rir­ken, yi­tir­di­ği­miz Can­la­rın aziz ha­tır­la­rı önün­de say­gıy­la eği­li­yo­rum. Ka­tı­lım­cı dost­la­ra ve siz­le­re te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum dedi. Prog­ram Ali Ekber Bayar'ın ağıt ve de­yiş­le­riy­le sona erdi.

    (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 391 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer