10-05-2018 18:10 GÜNDEM

MASA TENİSİNDE ŞAMPİYON “DATÇA BELEDİYE SPOR A TA­KI­MI”

Muğla ili 2017 - 2018 sezonu Kulüpler Masa Tenisi turnuvasında , Datça Be­le­di­ye Spor Masa Te­ni­si A Ta­kı­mı oyuncuları 15 maçta 14 galibiyet alarak, Muğla kulüpler masa tenisi ligi kupasını aldı. 16 ta­kı­mın ka­tıl­dı­ğı Tur­nu­va­da , Datça'ya Şam­pi­yon­luk Ku­pa­sı ile dön­me­yi ba­şa­ran ekip­te ,Ercan Özbek, Le­vent Usta, Nec­det Atıcı, Cen­giz Yıl­dız, Şefik Bur­nak yer aldı.

MASA TENİSİNDE ŞAMPİYON “DATÇA BELEDİYE SPOR A TA­KI­MI”

      Sebiha ARSLAN
Ta­kım­lar ara­sın­da en yaşlı ekip ol­ma­sı­na rağ­men ba­şa­rı­lı oyun­la­rıy­la tur­nu­va­nın Şam­pi­yo­nu  olan A takımı oyuncuları oy­na­dı­ğı 15 maçın 14'ünü ka­za­na­rak 29 pu­an­la 1' inci oldu.5 etap­tan olu­şan tur­nu­va­dan Datça'ya Şam­pi­yon­luk Ku­pa­sı ile dön­me­yi ba­şa­ran ekip­te Ercan Özbek, Le­vent Usta, Nec­det Atıcı, Cen­giz Yıl­dız, Şefik Bur­nak yer aldı.
Masa te­ni­si spo­ru­nu ta­nıt­mak, sev­dir­mek ve yay­gın­laş­tır­mak ama­cıy­la dü­zen­le­nen tur­nu­va­da yer alan ta­kım­lar de­re­ce­ye gir­mek için kı­ya­sı­ya mü­ca­de­le et­ti­ler. Masa Te­ni­si Tur­nu­va­sı'na ka­tı­lan ta­kım­lar ara­sın­da Datça Be­le­di­ye Spor A ve B Ta­kı­mı, Muğla Spor, Te­le­kom Spor A ve B Ta­kı­mı, Muğla Üni­ver­si­te­si Spor A ve B Ta­kı­mı, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Spor, Milas Be­le­di­ye Spor, Bod­rum Be­le­di­ye Spor A ve B Ta­kı­mı, Ka­vak­lı­de­re Be­le­di­ye Spor,Bod­ved A ve B Ta­kı­mı, Genç­lik Spor ye­ri­ni aldı. De­re­ce­ye giren ta­kım­lar;1'nci Datça Be­le­di­ye Spor A Ta­kı­mı, 2'nci Türk Te­le­kom Spor A Ta­kı­mı, 3'ncü Bod­ved A Ta­kı­mı, 4'ncü sı­ra­da yer alan takım ise Milas Be­le­di­ye Spor oldu.3 se­ne­dir Datça'da ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Datça Be­le­di­ye Spor Masa Te­ni­si Ta­kı­mı eki­bin­den, Datça Be­le­di­ye Spor Masa Te­ni­si Kap­ta­nı ve Datça Spor İlçe Mü­dür­lü­ğü Masa Te­ni­si Bölge Ant­re­nö­rü Ercan Özek  ''1'inci olmanın mutluluğu yaşıyoruz. Datça'da Masa Te­ni­si Ta­kı­mı ola­rak böl­ge­miz­de­ki genç­le­ri­mi­ze örnek olmak ve on­la­rı da bu güzel spo­run içe­ri­si­ne kat­mak adına yap­mış ol­du­ğu­muz fa­ali­yet­ler­le sağ­lık­lı ya­şam­la­rı­na kat­kı­da bu­lun­mak ve ömür boyu ya­pa­bi­le­cek­le­ri masa te­ni­si spo­ru­nu, be­ce­ri­le­ri içe­ri­sin­de bu­lun­dur­ma­la­rı­na ve­si­le ol­ma­yı amaç edi­ne­rek, eli­miz­den gelen bütün im­kan­lar­la  ve Datça Gençlik Hizmetleri ve  Spor İlçe Mü­dü­rümüz  Reşit Sinan'ın kat­kı­la­rıy­la devam edi­yo­ruz. Her­ke­si bu sporu yap­ma­ya davet edi­yo­ruz. Datça Ata­türk Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu'nda yeni se­zon­da tüm Datça hal­kı­nı bek­li­yo­ruz.Bize bu yolda desteklerini esirgemeyen başta  Kaymakam Vehbi Bakır'a Datça Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan'a ve  Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar'a  ekibimiz adına te­şek­kür­le­ri­mizi sunuyorum dedi.

Şampiyonluk kupasıyla dönen başarılı takım ,Kaymakam Vehbi Bakır ,Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve Datça Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan' ı makamlarında ziyarette bulunarak mutluluklarını  paylaştı.


Bu haber 321 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer