07-07-2018 17:53 GÜNDEM

MEHMET ALİ KONAĞI YENİ YÜZÜYLE 2018 YAZ SEZONUNA HAZIR

Sebiha ARSLAN : Datça Reşadiye Mahallesinde ,büyük ve geniş avlu içerisinde bulunan ve Datça da eşi benzeri bulunmayan, tarihi güzellikleriyle, Datça'nın adını yurt dışında' da duyuran Mehmet Ali Konağı ,yeni yönetici ve güçlü kadrosuyla 2018 yaz sezonuna hazır. Müze Otel ola­rak ta hiz­met ver­meye başlayan Konak , dün saat: 19:00 da kalabalık davetli katılımıyla ,tanıtım ve tanışma kokteyli ni gerçekleşti.

MEHMET ALİ KONAĞI YENİ YÜZÜYLE  2018 YAZ  SEZONUNA  HAZIR

Kokteyle ,Kaymakam Vehbi Bakır,Garnizon Komutanı Erdim Fahri  Zeren, Belediye  Başkanı Gürsel Uçar, eşleri ile birlikte  katılırken, Emniyet Müdürü Erman Akkaya , Belediye başkan yardımcısı İnci Bilgin ,Güler Yücel ,  Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ,İşadamı Muammer Kaya ve diğer işadamları yanı sıra davetli topluluğu katıldı.
200 yılı aşkın bir sü­re­dir ayak­ta ve ta­di­la­tı Pir aile­si ta­ra­fın­dan 2000 li yıl­la­rın ba­şın­da ya­pıl­mış ve müze otel ola­rak hiz­met ver­meye başlayan Ko­na­ğın, güler yüzlü iş­let­me­ci­ ve yö­ne­ticisi,
Süleyman Yıldız  misafirlerine teşekkür ederek şu cümleleri söyledi
 ''Bil­di­ği­niz üzere Meh­met Ali Ağa Ko­na­ğı 200 yılı aşkın bir sü­re­dir ayak­ta ve ta­di­la­tı Pir aile­si ta­ra­fın­dan 2000 li yıl­la­rın ba­şın­da ya­pıl­mış ve müze otel ola­rak hiz­met ver­me­ğe baş­la­mış­tır.

2015 yı­lı­na kadar çok pres­tij­li hiz­met ver­miş ve dünya ge­ne­lin­de ta­nı­nır bir konak ha­li­ne gel­miş­tir. Bu süre içe­ri­sin­de de bir­çok de­ğer­li mi­sa­fir ağır­la­mış ve ödül al­mış­tır. Son üç yıl­dır ka­pa­lı olan Konak, Bu yıl şir­ke­ti­miz Ma­xi­mus Otel­ci­lik ta­ra­fın­dan ki­ra­lan­mış ve tek­rar sek­tö­re ka­zan­dı­rıl­mış­tır. Ben de Ko­na­ğın yö­ne­ti­ci­li­ği­ni yap­mak­ta­yım. Ben ve eki­bim Ko­na­ğın ha­ket­ti­ği yerde ol­ma­sı ve daha da ile­ri­ye gö­tü­rül­me­si ko­nu­sun­da ke­yif­le he­ye­can­la ça­lış­mak­ta­yız.
Konak'ta 13 adet taş oda­nın yanı sıra 4 adet konak odası ve bir adet Baş oda bu­lun­mak­ta­dır. Bunun yanı sıra Konak bün­ye­sin­de, Ulus­la­ra­ra­sı kon­sep­te hiz­met veren Leyla is­min­de bir
A La Carte Res­ta­uran­tı­mız' da bu­lun­mak­ta­dır. Hem konak mi­sa­fir­le­ri­mi­ze hem de dı­şa­rı­dan ge­lecek mi­sa­fir­le­ri­mi­ze tüm gün hiz­met ver­mek­te­yiz.

Konak, çok önem­li ta­ri­hi bir değer. Bu ve buna ben­zer ta­ri­hi, kül­tü­rel de­ğer­le­ri ko­ru­mak ve sek­tö­re ka­zan­dır­mak çok önem­li. Ko­na­ğın iş­let­me­ci­li­ği ve yö­ne­ti­mi, benim 20 yıl­lık pro­fes­yo­nel mes­lek ha­ya­tı­mın en he­ye­can­lı an­la­rın­dan bi­ri­dir. Yap­tı­ğı­mız açı­lış kok­tey­li­miz­de ama­cı­mız, hem Datça'da bu­lu­nan yerel yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­ze hem de yerel halk , esnaf ve mes­lek­taş­la­rı­mı­za bu de­ğe­ri an­lat­mak ya­şat­mak­tır. Dünkü ka­tı­lım sağ­la­yan ka­la­ba­lık da­vet­li­ler, yap­tı­ğı­mız güzel işin haklı gu­ru­ru­nu ya­şat­tı­lar bize. Her­ke­se kendi nez­din­de ka­tı­lım­la­rı için min­net ve te­şek­kür­le­ri­mi ilet­mek is­ti­yo­rum. Duy­du­ğum öv­gü­ler ve teb­rik­ler, yü­kü­mü­zün ağır ol­du­ğu­nun gös­ter­ge­si el­bet­te, biz­ler de bunun bi­lin­cin­de­yiz. Bu çaba bu yıl­dan baş­la­ya­rak, önü­müz­de ki yıl­lar­da ar­ta­rak devam edecek ve Datça'mıza Ül­ke­mi­ze ya­ra­şır hiz­met an­la­yı­şı­nı devam et­tir­mek ar­zu­sun­da­yız. Her şey in­san­la gü­zel­dir''dedi.


Bu haber 1759 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer