18-06-2022 16:09 GÜNDEM

MÜDÜR TOY­GUN, İŞLET­ME­LERİ KU­RAL­LAR KO­NU­SUN­DA BİLGİLENDİRİLDİ

Sebiha ARSLAN : İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun ko­or­di­ne­sin­de, 49 iş­let­me­ci­ye uyul­ma­sı ge­re­ken ku­ral­lar ak­ta­rıl­dı, görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du.

MÜDÜR TOY­GUN, İŞLET­ME­LERİ KU­RAL­LAR  KO­NU­SUN­DA BİLGİLENDİRİLDİ

Datça'da fa­ali­yet­te bu­lu­nan Umuma Açık İsti­ra­hat ve Eğ­len­ce yer­le­ri çer­çe­ve­sin­de Kargı böl­ge­sin­de 7 iş­let­me, Eski Datça böl­ge­sin­de 13, Kum­luk böl­ge­sin­de 14 iş­let­me ve Liman böl­ge­sin­de 15 iş­let­me sa­hi­bi ile İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun top­lan­tı­lar dü­zen­le­ye­rek görüş alış ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du.
Uyul­ma­sı ge­re­ken ku­ral­lar hak­kın­da bil­gi­le­rin ve­ril­di­ği top­lan­tı­da, iş ye­rin­de ol­ma­sı ge­re­ken bel­ge­ler, 18 ya­şın­dan kü­çük­le­rin iş ye­rin­de bu­lun­ma­ma­sı ve ça­lış­tı­rıl­ma­ma­sı, açı­lış ka­pa­nış sa­at­le­ri­ne ri­ayet edil­me­si, canlı müzik kav­ra­mı ve bu ko­nu­da ge­rek­li mev­zu­ata uyul­ma­sı, ça­lı­şan­la­rın kim­lik bil­di­rim­le­ri­nin is­tis­na­sız ya­pıl­ma­sı, ya­ban­cı şa­hıs­la­rın ça­lış­ma izni ol­ma­dan ça­lış­tı­rıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği, ye­ni­len­me­si ge­re­ken bel­ge­le­rin sü­re­si geç­me­den ye­ni­len­me­si ge­rek­ti­ği hu­sus­la­rı, ay­rı­ca il­çe­de suçun ön­len­me­si ve ay­dın­la­tıl­ma­sın­da va­tan­daş des­te­ği­nin önemi, 112 ihbar hat­tı­nın kul­la­nıl­ma­sı, iş yer­le­rin­de çevre gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı­nın önemi ko­nu­la­rın­da bil­gi­len­dir­me ya­pıl­dı.


Bu haber 434 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer