02-03-2021 14:29 GÜNDEM

MUSKİ EKİP­LE­Rİ ÇA­LIŞ­MA­LA­RI­NI SÜR­DÜ­RÜ­YOR

Sebiha ARSLAN : İskele Ma­hal­le­si'nde Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri yak­la­şık 200 abo­ne­nin fay­da­la­na­ca­ğı içme suyu hat ye­ni­le­me ça­lış­ma­sı­nı ta­mam­la­dı.

MUSKİ EKİP­LE­Rİ  ÇA­LIŞ­MA­LA­RI­NI SÜR­DÜ­RÜ­YOR

 

İskele Ma­hal­le­si'nde özel mülk­ler için­de yer alan içme suyu hat­la­rı­nın yer­le­ri de­ğiş­ti­ri­le­rek MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ye­ni­len­di.Uzun yıl­lar­dır hat­tın özel mül­ki­yet alanı içe­ri­sin­de ol­ma­sı, ekip­le­rin hat üze­rin­de mey­da­na gelen so­run­la­ra mü­da­ha­le et­me­si­ni zor­laş­tı­rı­yor­du. Ekip­ler hat üze­rin­de mey­da­na gelen su ka­çak­la­rı­nın ve ya­pı­la­cak olan ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın va­tan­da­şın özel mül­ki­yet alanı içe­ri­sin­de ol­ma­sı ne­de­niy­le ya­şa­dı­ğı zor­luk­lar­dan do­la­yı hat­tın özel mül­ki­yet ala­nın­dan çı­ka­rıl­ma­sı için ça­lış­ma baş­lat­tı. Ya­pı­lan ça­lış­ma ile bir­lik­te hem 200 abo­ne­nin ya­rar­la­na­ca­ğı içme suyu hat­la­rı ye­ni­len­di hem de özel mül­ki­yet ala­nın­dan çı­ka­rı­la­rak hatta mü­da­ha­le etme ko­lay­laş­tı. Böy­le­lik­le mey­da­na ge­le­bi­lecek olası hat arı­za­la­rın­da su ke­sin­ti­le­ri­nin uzun sü­re­li ol­ma­sı­nın önüne ge­çildi.

Abo­ne­le­rin su sa­yaç­la­rı­nı da yö­net­me­li­ğe uygun ola­cak şe­kil­de dü­zen­le­yen ekip­ler Re­şa­di­ye, Me­su­di­ye ve Pa­la­mut­bü­kü Ma­hal­le­le­rin­de ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor.


Bu haber 1074 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer