12-04-2018 12:38 GÜNDEM

MUS­TA­FA GÜÇLÜ'NÜN HOROZ SEVGİSİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

İskele Ma­hal­le­si Çevre Yolu üze­rin­de otu­ran Mus­ta­fa Güçlü'nün horoz sev­gi­si gö­ren­le­ri şa­şır­tı­yor. Sındı Kö­yün­den Datça'ya gö­çe­li 36 sene oldu diyen Güçlü ba­kı­mı­nı üst­len­di­ği Çakır isim­li ho­ro­zu­nu kedi sever gibi se­vmesi ,yoldan geçen çoğu insanın dikkatinden kaçmadığı gibi gazetemizin' de objektifinden ve dikkatinden kaçmadı.

MUS­TA­FA GÜÇLÜ'NÜN HOROZ SEVGİSİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

Hay­van­lar için bir far­kın­da­lık günü olan 4 Nisan Dünya Sokak Hay­van­la­rı Gününde değil  
on­la­ra her zaman değer ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da bi­linç­len­me­miz açı­sın­dan önem­li ol­du­ğu­na dik­kat çeken Güçlü ho­ro­zu için; “Ağus­tos 2017'de  torunum  hediye etti bize . Bizim evi ve yan kom­şu­mu­zun evini be­nim­se­di. Eve hız­lı­ca biri gir­me­ye ça­lış­tı­ğın­da özel­lik­le kır­mı­zı bir kı­ya­fet giy­di­ğin­de içeri gir­me­si­ne izin ver­mi­yor ke­sin­lik­le. Hemen o ki­şi­yi koş­tur­ma­ya baş­lı­yor. Çakır yal­nız­dı,arkadaşlık etsin diye  ya­nı­na 2 tane tavuk aldık. Ben çar­şı­ya da insem benim ya­nım­dan ay­rıl­mı­yor. Be­nim­le be­ra­ber çar­şı­ya ge­li­yor. Kö­pek­ler falan tamam ama ben ho­ro­zun böyle ola­ca­ğı­nı tah­min et­mi­yor­dum''.Hay­van­ se­ver bir in­sa­nın suç iş­le­me oranı çok dü­şük­tür diyen Güçlü “Bu ne­den­le bir­çok ülke bu bi­linç­te olup, çocuk yaşta hay­van sev­gi­si ka­zan­dır­ma­ya ça­lı­şı­yor ço­cuk­la­ra. Kuş­ku­suz ki he­pi­miz; bit­ki­ler, ağaç­lar, hay­van­lar, su, top­rak gibi do­ğa­nın ay­rıl­maz birer par­ça­sı­yız, ancak bazen sa­de­ce kendi var­lı­ğı­mı­zı ve kendi ge­rek­si­nim­le­ri­mi­zi dü­şü­ne­rek, diğer canlı ya­şa­mı­nı yok sa­ya­rak, gör­mez­den ge­le­rek, on­la­rın da ge­rek­si­nim­le­ri ol­du­ğu­nu ve bu ge­rek­si­nim­le­ri gi­de­re­bil­mek için in­sa­na ih­ti­yaç du­yul­du­ğu­nu unu­ta­rak ya­şı­yo­ruz. Bu durum bizde tam tersi oldu to­ru­num bana hay­van sev­gi­si­ni aşı­la­dı'' dedi. Ayrıca Güçlü hay­van­la­rın ve in­san­la­rın bir arada ya­şa­mak zo­run­da ol­du­ğu­nun  ve en az insanlar kadar hayvanlarında yaşam hakkı olduğunun al­tı­nı çizdi. (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 469 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer