01-01-1970 03:00 YAŞAM

MUTSO'DAN İŞLETMECİLERE EĞİTİM DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Geç­ti­ği­miz hafta sonu Cu­mar­te­si günü Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde MUTSO (Muğla Sa­na­yi ve Ti­ca­ret O-dası) ta­ra­fın­dan iş­let­me­ci­le­re bil­gi­len­dir­me kon­fe­ran­sı dü­zen­len­di.

MUTSO'DAN İŞLETMECİLERE EĞİTİM  DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

MUTSO ta­ra­fın­dan İlçe­miz­de dü­zen­le­nen; iş­let­me­ci­ler için “pa­zar­la­ma­da ino­vas­yon ve yeni ça­lış­ma­lar” adlı bir bil­gi­len­dir­me kon­fe­ran­sın­da MUTSO Aka­de­mik Da­nış­ma­nı ve Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si'nde Öğ­re­tim gö­rev­li­si olan sayın Pro­fe­sör Dok­tor Meh­met Ma­ran­goz'un su­num­la­rıy­la iş­let­me sa­hip­le­ri­ne ve iş­let­me aç­ma­yı dü­şü­nen kur­si­yer­le­re ino­vas­yon ve ye­ni­len­me ile il­gi­li bil­gi­le­ri ve­ril­di.
Sabah saat 09:00'da baş­la­yıp 13:30'da bir saat mola ve­re­rek 14:30 baş­la­ya­rak 

16:30'da son bu­la­cak şe­kil­de 6 saat süren kon­fe­rans­ta İl Gıda, Tarım ve Hay­van­cı­lık Mü­dür­lü­ğün­den Pro­fe­sör Dok­tor Ma­ran­goz'un eş­li­ğin­de Kadın gi­ri­şim­ci­li­ği adına oluş­tu­ru­lan 40 ki­şi­lik bir ka­bi­le­nin de ka­tıl­dı­ğı kon­fe­rans­ta sıcak ve sa­mi­mi da­ki­ka­lar ya­şan­dı.

Pro­fe­sör Dok­tor Ma­ran­goz Pa­zar­la­ma­nın önemi hak­kın­da yap­tı­ğı açı­lış ko­nuş­ma­sın­da “Dün­ya­nı gel­di­ği 

bir nokta var ki; Her­kes her şeyi üre­ti­yor. İyi yada kötü bir şe­kil­de üre­tim ya­pı­lı­yor fakat ya­pı­lan üre­tim­de­ki mal pa­zar­la­na­ma­yın­ca iş­let­me­ler iflas edi­yor. İşte ino­vas­yon ve ye­ni­li­ğin de­ğe­ri bur­dan an­la­şıl­yor. 
Pa­zar­la­ma­da­ki ye­ni­lik­ler­le iş­let­me­ler üret­ti­ği malı tü­ke­ti­ci­ye bir şe­kil­de ulaş­tı­rıl­ma­sı sağ­la­nı­yor. Bu se­bep­ten ötürü MUTSO ta­ra­fın­dan iş­let­me sa­hip­le­ri­ne ve iş­let­me aça­cak olan in­san­la­ra bu kurs­lar ve­ri­li­yor,” şek­lin­de açık­la­ma­la­rıy­la ve­ri­len kon­fe­rans­la­rın iş­let­me sa­hip­le­ri için öne­mi­ni an­lat­tı.

İler­le­yen sa­at­ler­de Sındı Tarım ve Hay­van­cı­lık ko­ope­ra­ti­fi baş­ka­nı bir açık­la­ma­da bu­lu­na­rak iş­let­me­ler ara­sın­da­ki re­ka­be­tin Kayıt dışı mal­lar­la güç­len­di­ği­ni ve yerli üre­ti­ci­nin bin­bir emek 

ve zor­luk­la ye­tiş­tir­di­ği malın vergi usu­lü­ne göre ada­let­si­li­ğin­den ve ya­ban­cı ül­ke­ler­den Ül­ke­ye giren malın kayıt dışı kaçak ürün­ler şek­lin­de re­ka­be­ti zor­laş­tır­dı­ğı­nı ve yerli üre­ti­ci­nin elini ko­lu­nu bağ­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti. 

Çö­zü­mün Pa­zar­lam ol­du­ğu­nu be­lir­ten Dr.?Marangoz o zaman üre­ti­len malın bir şe­kil­de Pazar yel­pa­ze­si­ni ge­niş­le­te­rek geniş kit­le­le­re ulaş­tır­ma­nın ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti ve bu gibi rek­lam ve Pa­zar­la­ma iş­le­rin­de KOS­GEB ve GEKA des­te­ğin­den fay­da­la­na bi­le­cek­le­ri­ni be­lirt­ti.
Öğle mo­la­sı­nın ar­dın­dan 14:300'da tek­rar eden Kon­fe­rans­ta İşlet­me­ci­ler ara­sın­da­ki sı­cak­lık ve sa­mi­mi­yet dik­kat çe­ker­ken bu kon­fe­rans­la­rın iş­let­me­ci­ler için de­ğer­li ol­du­ğu yi­ne­len­di.İler­le­yen za­man­lar­da Kon­fe­rans'a ka­tı­lan Türk Halk Mü­zi­ği ses sa­nat­çı­sı Bir­gül ha­nı­mın ses­len­dir­di­ği iki parça ile ne­şe­li da­ki­ka­lar ya­şan­dı.Kısa sü­re­li bir eğ­len­ce­den sonra kon­fe­ran­sa devam edildi.?Konferan­sın son­la­rı­na doğru iş­let­me­ci­le­re rek­lam ve pa­zar­la­ma ko­nu­sun­da in­ter­net ve ya­pı­la­bi­le­cek­ler hak­kın­da bil­gi­ler ve­ril­di­Alı­nan bil­gi­le­re göre kon­fe­ran­sın ikin­ci aya­ğı­nın 1 Mayıs günü ya­pı­la­ca­ğı ve 

tüm es­naf­la­rı­mı­zın (iş­let­me­ci­le­ri­mi­zin) da­vet­li ol­du­ğu bil­di­ril­di. Kon­fe­rans son­ra­sı mu­ha­bi­ri­mi­ze bir açık­la­ma­da bu­lu­nan Ma­ran­goz İşlet­me­le­rin böyle bir bil­gi­len­dir­me kon­fe­ran­sı­na ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu ve bu kon­fe­rans­lar sa­ye­sin­de iş­let­me sa­hip­le­ri­nin pa­zar­la­ma üze­rin­de bil­gi­si art­tı­rı­la­rak ino­vas­yon (ye­ni­lik) önem­se­til­me­si sağ­lan­mış olu­yor dedi.

Ya­pı­lan plan­la­ma­la­ra göre iki bö­lüm­den olu­şa­cak kon­fe­ran­sı­nın ilk bö­lü­mü­nün bu gün ya­pı­lı­ğı­nı ve ikin­ci bö­lü­mü­nün ise 01 Mayıs Cuma günü ya­pı­la­ca­ğı­nı ve ar­dın­dan kursu bi­tir­me bel­ge­le­ri­ni kursu bi­ti­ren iş­let­me­ci­le­re ve­ri­le­ce­ği­ni bil­dir­di.Gü­nü­müz ge­li­şen ve üre­ten bil­gi­sa­yar ça­ğı­nın pi­ya­sa de­ğer­le­rin­de Pazar ora­nı­na göre iş­let­me­nin ayak­ta ka­la­bil­me­si için ken­di­ni ye­ni­le­ye­bil­me­si ge­rek­ti­ği ve rek­lam ba­zın­da ürü­nün pa­zar­da il­gi­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­nin şart ol­du­ğu­nu ve pa­zar­la­ma ko­nu­sun­da yeni tek­nik­le­rin ko­nu­şul­du­ğu sa­mi­mi ve nazih bir kon­fe­rans şek­lin­de dü­zen­le­ne­ce­ği be­lir­til­di.


Bu haber 1646 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer