17-01-2020 11:31 GÜNDEM

NİHAYET, HÜ­KÜ­MET KO­NA­ĞI İŞİ ÇÖ­ZÜ­LÜYOR GİBİ!

Orhan KESKİNSOY - Hü­kü­met Ko­na­ğı ve öteki resmi da­ire­ler eski Turaş Te­sis­le­ri­nin ol­du­ğu yere ta­şı­na­cak!Eski Öğ­ret­me­ne­vi yeri gü­nü­ bir­lik tu­rizm alanı ola­cak!Eski Hü­kü­met Ko­na­ğı Alanı,yeşil ka­la­cak!

NİHAYET, HÜ­KÜ­MET KO­NA­ĞI İŞİ ÇÖ­ZÜ­LÜYOR GİBİ!


 


Katkı sunan kim varsa on­la­ra te­şek­kür ede­riz. AKP Datça Be­le­di­ye Mec­lis Grubu baş­ka­nı Haluk Laçin'in yap­tı­ğı basın top­lan­tı­sın­dan öğ­ren­di­ği­mi­ze göre;
*Daha önce “resmi kurum alanı” ola­rak be­lir­le­nen Eski hü­kü­met ko­na­ğı yeri, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ye­ni­den dü­zel­ti­le­rek, “mey­dan ve zemin altı oto­park” alanı ha­li­ne ge­ti­ril­miş­tir.
*Yine yıl­lar­dır,ne ola­ca­ğı,ne ya­pı­la­ca­ğı hak­kın­da yüz­ler­ce söy­len­ti olan eski Öğ­ret­me­ne­vi yeri de,”gü­nü­bir­lik tu­rizm alanı “ola­rak ön­gö­rül­müş­tür.
*En önem­li­si de Hü­kü­met Ko­na­ğı ve tüm resmi ku­rum­la­rın yeni yeri de belli ol­muş­tur. Eski Turaş te­sis­le­ri­nin bu­lun­du­ğu 27 bin met­re­ka­re­lik alana ya­pı­la­cak­tır.
Bun­la­rın hepsi güzel ha­ber­ler.
Benim ak­lı­ma gelen so­ru­yu, bana bı­rak­ma­dan Se­bi­ha Ars­lan sor­muş. Soru şu:
-Peki tüm bun­lar ne zaman ger­çek­le­şecek?
Haluk Laçin'in ya­nı­tı:
-En çok iki yıl için­de tüm iş­lem­ler ta­mam­la­na­cak ve bu işler ger­çek­le­şecek.
Sayın Laçin,bunu Hü­kü­met Ko­na­ğı ola­rak söy­lü­yor.
Peki, bu ha­be­ri zaten oku­du­nuz. Ben niye bir daha ya­zı­yo­rum?
20 yıla yak­la­şan bir sü­re­dir Datça'dayım. Bu süre için­de,Hü­kü­met Ko­na­ğı bugün yı­kı­la­cak,yarın yı­kı­la­cak der­ken,yıl­lar sonra yı­kıl­dı. Çok şükür ken­di­li­ğin­den yı­kıl­ma­dan,bir ki­şi­nin burnu ka­na­ma­dan ger­çek­leş­ti bu iş. Bunu ba­şa­ran­la­ra da ,başta Vehbi Bakır olmak üzere her­ke­se te­şek­kür.
Şimdi bir 20 yıl daha, bugün ya­pı­la­cak,yarın ya­pı­la­cak diye bek­ler miyiz diye kork­mak­ta­yım! Hak­sız mıyım?
Ne ya­pıl­ma­lı?
Eski Öğ­ret­me­ne­vi yeri ve eski Hü­kü­met ko­na­ğı yeri der­hal be­le­di­ye­ye tah­sis edil­me­li, çünkü şeh­rin park­la­rı­nı,oto­park­la­rı­nı be­le­di­ye­ler yapar. Hatta buna koşul bile ko­nu­la­bi­lir.
Başta AKP olmak üzere,Datça'daki tüm si­ya­si par­ti­ler( CHP,İYİ Parti, MHP, HDP,Vatan Par­ti­si, ) işin ta­kip­çi­si ol­ma­lı­dır.
Sivil top­lum ör­güt­le­ri, daha önce yap­tık­la­rı gibi,imza kam­pan­ya­la­rı, bu yer­ler­de mi­ting­ler,top­lan­tı­lar yap­ma­lı­dır.Yani sü­rek­li gün­dem­de tut­mak ge­re­ki­yor.
Oh oh! Artık ya­pı­la­cak re­ha­ve­ti­ne ka­pıl­ma­mak ge­re­ki­yor.
Bu konu, önü­müz­de­ki(Şubat 2020) Be­le­di­ye Mec­lis gün­de­mi­ne alın­ma­lı. Orada tar­tı­şıl­ma­lı­dır.
Eğer,böyle bı­ra­kı­lır­sa belki bir 20 yıl sonra tek­rar gün­de­me ge­le­bi­lir!


Bu haber 737 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer