01-01-1970 03:00 YAŞAM

ÖĞRENCİLERDEN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASLARIMIZ SERGİSİ

Geç­ti­ği­miz Hafta Cuma Günü İlçe­miz Okul­la­rı ta­ra­fın­dan Ya­pı­lan Unu­tul­muş yada Unu­tul­mak Üzere olan Kül­tü­rel mi­ras­la­rı­mız Ata mes­lek­le­ri ile il­gi­li bir ta­nı­tım ve proje ser­gi­si dü­zen­len­di.

ÖĞRENCİLERDEN SOMUT OLMAYAN  KÜLTÜREL MİRASLARIMIZ SERGİSİ

Muğla Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Ha­zır­la­nan Muğla Eği­ti­min­de BİLGE Ha­re­ke­ti Adlı proje kap­sa­mın­da Bilgi, İle­ti­şim, li­der­lik, Görgü ve Erdem Olmak üzere beş baş­lık ve Bu baş­lık­lar al­tın­da top­la­nan 12 ayrı fa­ali­yet­ten Oluş­mak­ta­dır.

İlçe­miz milli eği­tim Mü­dür­lü­ğü'ne düşen fa­ali­yet ise bu dönem Somut Ol­ma­yan kül­tü­rel Mi­ra­sı­mız adlı fa­ali­yet kap­sa­mın­da Bu dönem il­çe­miz okul­la­rı­nın fa­ali­ye­tin alt baş­lık­la­rın­da­ki Pro­je­ler­den bi­ri­ni se­çe­rek sunum ve ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dık­la­rı bil­di­ril­di.

Edi­ni­len bil­gi­le­re göre İlçe­miz Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde Somut Ol­ma­yan kül­tü­rel Mi­ra­sı­mız adlı pro­je­den seç­tik­le­ri Fa­ali­yet­le­ri Kon­fe­rans şek­lin­de ta­nı­tım ve pro­je­le­ri­ni sunan öğ­ren­ci­le­ri­miz Kül­tü­rü­mü­zün birer par­ça­sı olan unu­tu­lan Mi­ras­la­rı­mı­zı ha­tır­lat­mak ama­cıy­la böyle bir or­ga­ni­zas­yon dü­zen­le­dik­le­ri be­lir­til­di.

Gi­ri­şin­den iti­ba­ren Öğ­ren­ci­le­rin Öz­ve­ri­li Ça­lış­ma­la­rıy­la Süs­le­nen Kül­tür Mer­ke­zi ren­ga

­renk Gö­rü­nü­müy­le tak­di­re şa­yan­dı. Açı­lış Ko­nuş­ma­sı­nı yapan İlçe­miz Milli Eği­tim Müdür'ü Fedai Akın ko­nuş­ma­sın­da Şun­la­rı be­lirt­ti. “Ge­li­şen tek­no­lo­ji ve de­ği­şen değer yar­gı­la­rı bir ta­raf­tan ha­ya­tı­mı­zı ko­lay­laş­tı­rır­ken Bir ta­raf­tan da in­san­lar ara­sın­da­ki sos­yal pay­la­şı­mın ve geç­miş­ten gelen kül­tü­rel zen­gin­li­ği­mi­zin gi­de­rek kay­bol­du­ğu­nu fark et­tir­mek,ço­cuk­la­rı­mı­za ve genç­le­ri­miz ara­sın­da Kül­tü­rel mi­ra­sın Öne­mi­ni kav­rat­mak ve Ata­la­rı­mı­zın Bize bı­rak­tı­ğı bu ya­zı­lı ol­ma­yan eser­le­ri ko­ru­mak ve ya­şat­mak­tır.

Böy­le­ce ya­rın­la­rı par­lak Kül­tü­rü­nü ve geç­mi­şi­ni unut­ma­yan genç­le­ri­mi­zin kül­tür­le Ba­rış­ma­sı­nı sağ­la­ma­yı, Kül­tü­rel zen­gin­li­ği­mi­zin far­kı­na varıp bü-yük işler yap­mak için ken­din­de Güç bul­ma­sı­nı ve bi­linç­li bir nesil ye­tiş­tir­me­yi he­def­li­yo­ruz. 

Yav­ru­la­rım Biz­ler eli­miz­den gel­di­ğin­ce Kül­tü­rü­mü­zü ve kül­tü­rel mi­ras­la­rı­mı­zı ko­ru­ya­rak ile­ri­ki ne­sil­le­re siz­le­re ak­tar­dık şimdi sıra sizde ata­la­rı­mı­zın bize bı­rak­tı­ğı bu de­ğer­li ha­zi­ne­le­ri öğ­re­nip yeni ne­sil­le­re ak­tar­mak­sa sizin gö­re­vi­niz. Ben ina­nı­yo­rum ki he­pi­niz ge­le­ce­ği temiz ve bu Ül­ke­yi yö­ne­te­bi­lecek in­san­lar­sı­nız va­ta­nı­mız

­da, Kül­tü­rü­müz­de, di­li­miz­de, di­ni­miz­de her şe­yi­miz siz­le­re ema­net.” Şek­lin­de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
İlçe­miz Okul­la­rı­nın seç­ti­ği ve Üze­rin­de sunum yap­tık­la­rı fa­ali­yet­ler kı­sa­ca şöyle sı­ra­lan­mış­tır;
“İlçe­mi­ze ait şö­len­ler ve ri­tü­el­le­ri” il­çe­miz Yıl­ma­lar Orta OKULU ta­nıt­tı.

“Üç Kuşak Video gös­te­ri­mi ve İlçe­miz­de Bu­lu­nan Ha­ce­te­vi” il­çe­miz Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si ta­nıt­tı.
“İlçe­mi­ze ait ma­ni­ler ve Yö­re­mi­ze ait Ke­ri­moğ­lu Tür­kü­sü” il­çe­miz Şehit Ersoy Yo­rul­maz Mes­le­ki ve tek­nik Eği­tim Mer­ke­zi ta­nıt­tı.
“Yö­re­mi­ze ait Ye­mek­ler” il­çe­miz Özcan yıl­maz tu­rizm Otel­ci­lik Ana­do­lu li­se­si ta­nıt­tı.
“Yö­re­mi­ze ait El­sa­nat­la­rın­dan Halı Do­ku­ma­cı­lı­ğı” il­çe­miz Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz Orta Okulu ta­nıt­tı.

Su­num­lar ve vi­de­olar iz­le­nir­ken il­çe­miz Özcan yıl­maz tu­rizm Otel­ci­lik Ana­do­lu li­se­si ta­ra­fın­dan Pro­to­kol ve da­vet­li­le­re öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ha­zır­la­mış ol­du­ğu tar­lı­lar İkram edil­di. Sıcak ve sa­mi­mi or­tam­da ger­çek­le­şen su­num­lar­da Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ça­lış­ma­la­rı tak­dir­le kar­şı­la­nıp ayak­ta al­kış­lan­dı. 
Kon­fe­rans so­nun­da ka­tı­lım­lar­da Bu­lu­nan Okul­la­rın Öğ­ren­ci­le­ri ve Pro­to­kol be­ra­ber dost­luk fo­toğ­raf­la­rı çek­tir­di­ler.


Bu haber 1591 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer