10-05-2018 18:16 GÜNDEM

OKTAY TEM VE AR­KA­DAŞ­LA­RI'NDAN UNU­TUL­MAZ BİR GECE DAHA

Datça Bü­lent Ece­vit Kül­tür mer­ke­zin­de­ sah­ne alan '' Oktay Tem ve Ar­ka­daş­la­rı'' 20 ki­şi­lik korosu ile ünlü bes­te­ci­le­rin eser­le­ri­ni ses­len­direrek sanat mü­zi­ği tut­kun­la­rı­na unutulmaz bir gece yaşattı .

OKTAY TEM VE AR­KA­DAŞ­LA­RI'NDAN UNU­TUL­MAZ BİR GECE DAHA

       Rıza EZER
5 Mayıs Cu­mar­te­si günü saat 20.30'da baş­la­yan kon­ser yak­la­şık 2 saat sürdü. Türk sanat mü­zi­ği eser­le­ri, Şef Oktay Tem yö­ne­ti­min­de ses­len­di­ril­di. Kon­ser­de ses sa­nat­çı­la­rı, koro dı­şın­da solo (bir ki­şi­ce söy­le­nen ya da ça­lı­nan müzik par­ça­sı) ola­rak da ni­ha­vent ma­ka­mın­da şar­kı­lar ses­len­dir­di.
Oktay Tem ve Ar­ka­daş­la­rı koro ve solo ha­lin­de top­lam­da 23 eseri mü­zik­se­ver­ler­le bu­luş­tur­du. So­lo­da Çağ­lar Tok­ta­mış'ın ses­len­dir­di­ği “Dö­nül­mez Ak­şa­mın Uf­kun­da­yız”,Ergin Ak­ko­yun­lu'nun ses­len­dir­di­ği “Dağ­lar Dağ­lar” ve ko­ro­nun hep bir ağız­dan söy­le­di­ği“Elbet Bir Gün Bu­lu­şa­ca­ğız” adlı eser­le­re mü­zik­se­ver­le­rin­de eşlik et­me­si kon­ser için ha­zır­la­nan eki­bin, eme­ği­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­dı­ğı­nı gös­ter­di. Kon­ser ara­sın­da ara ara eser­ler ve ya­zar­la­rı ile il­gi­li bilgi veren ve yorum yapan Oktay Tem sözü ve mü­zi­ği ken­di­si­ne ait olan sah­ne­de ­ses­len­dir­di­ği,Segah Şarkı (Kla­sik Türk mü­zi­ğin­de si per­de­si ve bu per­de­de­ki makam)“Annem” adlı eseri 13 Mayıs Pazar günü olan “An­ne­ler Günü” ne­de­niy­le tüm an­ne­le­re ar­ma­ğan etti. Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde otu­ra­cak boş kol­tuk bı­rak­ma­yan mü­zik­se­ver­ler, oku­nan eser­le­rin ar­dın­dan al­kış­la­rıy­la Oktay Tem ve Ar­ka­daş­la­rı'nı des­tek­le­me­yi ihmal et­me­di. Kon­se­re gelen mü­zik ­se­ve­re­ler unu­tul­maz bir müzik zi­ya­fe­ti ya­şa­dı.
 


Bu haber 861 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer