22-01-2021 12:25 GÜNDEM

PA­LA­MUT­BÜ­KÜ' NE TAM DO­NA­NIM­LI AM­BU­LANS TAHSİS EDİLDİ

Sebiha ARSLAN : Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, Pa­la­mut­bü­kü Sağ­lık Oca­ğın­da kul­la­nıl­mak üzere tam do­na­nım­lı am­bu­lans gö­re­ve baş­la­dı.

PA­LA­MUT­BÜ­KÜ' NE TAM DO­NA­NIM­LI AM­BU­LANS TAHSİS EDİLDİ


Muğla ge­ne­lin­de 56 nok­ta­da hiz­met veren 112 Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri İstas­yo­nun­da kul­la­nıl­mak üzere Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan gön­de­ri­len 17 tam do­na­nım­lı 112 am­bu­lans ve bir yeni doğan am­bu­lan­sı dü­zen­le­nen tören ile gö­rev­len­di­ril­dik­le­ri il­çe­le­re tes­lim edil­di. İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü bah­çe­sin­de dü­zen­le­nen am­bu­lans tes­lim tö­re­ni­ne Vali Orhan Tavlı, Mil­let­ve­ki­li Yelda Erol Gök­can ve Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı ka­tıl­dı.

Tö­ren­de ko­nu­şan Vali Orhan Tavlı, am­bu­lans­la­rın Muğla'ya gel­me­sin­de emeğe ge­çen­le­re te­şek­kür etti ve ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Muğla'ya gön­de­ri­len am­bu­lans­lar, Datça 1, Milas'a 3, Sey­di­ke­mer'e 2, Men­te­şe'ye 2, Mar­ma­ris, Bod­rum, Ya­ta­ğan, Da­la­man, Ka­vak­lı­de­re, Köy­ce­ğiz, Or­ta­ca ve Ula il­çe­le­ri­ne birer adet tah­sis edil­di. Am­bu­lans­lar 112 Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri bün­ye­si­ne tes­lim edi­lir­ken, is­tas­yon­lar­da bu­lu­nan eski am­bu­lans­lar da kamu kay­nak­la­rı­nın etkin kul­la­nı­mı açı­sın­dan daha pasif nok­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ya devam edecek.


Datça'mıza Ha­yır­lı Olsun

Per­şem­be günü Muğla'da dü­zen­le­nen devir tes­lim tö­re­ni­ne Datça'dan Ak Parti İlçe Baş­ka­nı Fatih Keleş ,Baş­kan yar­dım­cı­sı Halil Hayta ve Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Kutan Eski ka­tıl­dı.

Baş­kan Keleş açık­la­ma­sın­da ;Gi­ri­şim­le­ri­miz so­nu­cun da Datça'mıza 1 adet tam do­na­nım­lı am­bu­lans tah­sis edil­miş­tir. Başta Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ve Sağ­lık Ba­ka­nı­mız olmak üzere Sayın Muğla Mil­let­ve­kil­le­ri­miz ,Sayın Va­li­miz ,Sayın İl Baş­ka­nı­mız ve Sayın İl Sağ­lık Mü­dü­rü­mü­ze te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­na­rız. Datça'mıza ha­yır­lı olsun'' dedi.


Bu haber 863 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer