11-10-2017 12:21 GÜNDEM

PASTA US­TA­SI EVDE İN­Tİ­HAR ETTİ

İlçemiz'de bir fı­rın­da ça­lı­şan pasta us­ta­sı 26 ya­şın­da­ki Azat Ateş, evin­de iple ken­di­ni ta­va­na asa­rak ya­şa­mı­na son verdi. Ateş'in ce­se­di, iş ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan bu­lun­du.

PASTA US­TA­SI EVDE İN­Tİ­HAR ETTİ

Datça'da bir fı­rın­da pasta us­ta­sı ola­rak ça­lı­şan, evli iki çocuk ba­ba­sı Azat Ateş, bu sabah işe git­me­di. Ar­ka­daş­la­rı, te­le­fon­la  et­me­le­ri­ne rağ­men ken­di­si­ne ula­şa­ma­yın­ca, merak edip Azat'ın İskele Ma­hal­le­si 78'inci Sokak'taki evine gitti. Pen­ce­re­den içe­ri­yi kont­rol eden ar­ka­daş­la­rı Ateş'i iple ta­va­nı asılı ola­rak gö­rün­ce şoke olup, du­ru­mu po­li­se bil­dir­di. Ki­lit­li olan ka­pı­yı zor­la­ya­rak açan polis ekip­le­ri ile savcı olay ye­rin­de in­ce­lem­ler­de bu­lun­du. Ateş'in ce­se­di iş­lem­le­rin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan otop­si için Muğla Adli Tıp Ku­ru­mu'na gön­de­ril­di. Ateş'in eşi ve iki ço­cu­ğu­nun Ma­ni­sa'da ol­du­ğu be­lir­til­di.

BO­ŞAN­MA ARİFESİNDEYDİ

İlk ev­li­li­ğin­den iki ço­cu­ğu bu­lu­nan Azat Ateş'in, eşi Mü­ni­re Ateş ile bir süre önce ay­rıl­ma nok­ta­sı­na gel­di­ği­ni söy­le­yen ya­kın­la­rı, "Dün Muğla'ya git­ti­ği­ni bi­li­yo­ruz. Eşin­den bo­şan­mak için ad­li­ye­ye di­lek­çe ve­re­ce­ği­ni söy­le­miş­ti. Akşam sa­at­le­rin­de Datça'ya döndü. Du­ru­mun­da bir ga­rip­lik sez­me­dik. Gayet ne­şe­liy­di. Akşam evine bı­rak­tık. Sonra bir daha gör­me­dik" dedi.

ANNESİ VE DÖRT KAR­DEŞİNİ TRAFİK KA­ZA­SIN­DA KAY­BETTİ

Eşin­den bo­şan­mak üzere ol­du­ğu be­lir­ti­len Azat Ateş'in, Ma­ni­sa'da bir süre önce mey­da­na gelen tra­fik ka­za­sın­da an­ne­si ve dört kar­de­şi­ni kay­bet­ti­ği or­ta­ya çıktı. Ka­za­dan sonra büyük trav­ma ge­çi­ren Ateş'in, ka­za­ya neden olan sü­rü­cü­nün boş evini si­lah­la basıp ateş etmek su­çun­dan gö­zal­tı­na alın­dık­tan sonra sevk edil­di­ği ad­li­ye­de adli kont­rol şartı ile ser­best bı­ra­kıl­dı­ğı, yar­gı­lan­ma­sı­nın ise sür­dü­ğü öğ­re­nil­di. Ya­şa­dı­ğı olay­lar­dan psi­ko­lo­ji­si­nin bo­zul­du­ğu ileri sü­rü­len Ateş'in, Ma­ni­sa'daki eşine ise henüz ula­şı­la­ma­dı. Ateş'in, Fa­ce­bo­ok say­fa­sın­da en son 20 Ağus­tos ta­ri­hin­de pay­laş­tı­ğı notta, 'Söy­le­se­ne yağ­mur, neden iyi in­san­la­rın göz­le­ri hep sana ben­zi­yor' diye yaz­dı­ğı gö­rül­dü.

Polis, Ateş'in in­ti­ha­rı ile il­gi­li so­ru­tur­ma baş­lat­tı.dha


Bu haber 1047 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer