11-10-2017 12:25 GÜNDEM

PROF. DR. YUSUF YILMAZ ŞENTÜRK, DATÇA'DA BOĞULDU

İlçemizde akşam sa­at­le­rin­de de­ni­ze gir­mek üzere üzere devre mülk­te­ki evin­den ay­rı­lan ve bir daha ken­di­sin­den haber alı­na­ma­yan 67 ya­şın­da­ki Prof. Dr. Yusuf Yıl­maz Şen­türk'ün de­niz­de ce­se­di bu­lun­du.

PROF. DR. YUSUF YILMAZ ŞENTÜRK, DATÇA'DA BOĞULDU

Es­ki­şe­hir'den kızı 32 ya­şın­da­ki Aylin Şen­türk ile bir­lik­te, Datça'ya 12 ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki Bil­lur Kent Tatil Köyü'ndeki devre mülke 15 gün­lük tatil için gelen, Es­ki­şe­hir Os­man­ga­zi Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si Anes­te­zi ve Yoğun Bakım Uz­ma­nı Prof. Dr. Yusuf Yıl­maz Şen­türk, dün saat 17.00 sı­ra­la­rın­da Ada­bur­nu açık­la­rın­da yüz­me­ye gitti. Geç saat ol­ma­sı­na rağ­men ba­ba­sı dön­me­yin­ce en­di­şe­le­nen Ayiln Şen­türk, kayıp baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du, umut­la se­vin­di­ri­ci ha­be­rin gel­me­si­ni bek­le­di.

Datça Sahil Gü­ven­lik ekip­le­rin­ce de­niz­de ya­pı­lan arama ça­lış­ma­la­rın­da bugün saat 11.00'de, Prof. Dr. Şen­türk'ün, de­ni­ze gir­di­ği yer­den 500- 600 metre uzak­lık­ta­ki küçük ada­nın kı­yı­sın­da ce­se­di bu­lun­du.

 Bo­ğu­la­rak öl­dü­ğü be­lir­ti­len evli ve 3 çocuk ba­ba­sı Prof. Dr. Şen­türk'ün iyi de­re­ce­de yüzme bil­di­ği kay­de­dil­di. Datça Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­la­tır­ken, acı ha­be­ri alan Şen­türk'ün kızı ve ya­kın­la­rı göz­ya­şı döktü.

Datça Dev­let Has­ta­ne­si Morgu'na koşan Aylin Şen­türk, ya­kın­la­rı ve has­ta­ne ça­lı­şan­la­rı ta­ra­fın­dan tes­kin edil­me­ye ça­lı­şıl­dı.

Datça'da teh­li­ke­li akın­tı­lar ne­de­niy­le uyarı lev­ha­la­rı­nın bu­lun­du­ğu Ada­bur­nu Sa­hi­li'nde, 25 Ha­zi­ran günü de İzmir­li işa­da­mı 41 ya­şın­da­ki Ahmet Burak Yurt da bo­ğul­muş­tu.dha


Bu haber 979 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer