16-03-2018 19:02 GÜNDEM

REŞADİYE ÜNİVERSİTE ÖĞ­RENCİLERİNİN ÇA­LIŞ­MA ALANI OLDU

İlçe­miz Re­şa­di­ye Ma­hal­le­sin­de 21.07.2017 ta­ri­hin­de mey­da­na gelen dep­re­min ar­dın­dan,üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin yeni sı­nı­fı Re­şa­di­ye oldu. İstan­bul Me­di­pol Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar Ta­sa­rım ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si öğ­ren­ci grubu böl­ge­ye ge­le­rek in­ce­le­me yaptı. Datça Be­le­di­ye­si ve Me­di­pol Üni­ver­si­te­si ara­sın­da ha­zır­la­nan pro­to­kol çer­çe­ve­sin­de, üc­ret­siz ça­lış­ma yapan üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri, ders­te gör­dük­le­ri­ni uy­gu­la­ma­ya ak­tar­ma fır­sa­tı buldu.

REŞADİYE ÜNİVERSİTE ÖĞ­RENCİLERİNİN ÇA­LIŞ­MA ALANI OLDU

İstan­bul Tek­nik Üni­ver­si­te­si (İTÜ)Mi­mar­lık Fa­kül­te­si öğ­re­tim üye­le­ri ve öğ­ren­ci­le­ri­nin de daha önce ça­lış­ma yap­tı­ğı Re­şa­di­ye'de şimdi de Me­di­pol Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­le­ri ça­lış­ma baş­lat­tı.Sar­sın­tı­la­rın ar­dın­da­n­ 28'i ağır 100'e yakın bina, az ve orta de­re­ce­de hasar gördü.Dep­rem­de hasar gören ya­pı­la­rın doğru şe­kil­de ona­rıl­ma­la­rı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da Öğ­re­tim Üyesi Yar­dım­cı Do­çent Dok­tor Gül­han Benli ve 60 ki­şi­lik öğ­ren­ci ekibi ken­di­le­ri­ne 5 gün­lük ça­lış­ma sü­re­si be­lir­le­di.
Ya­pı­lar dış et­ken­le­re karşı açık bu­lun­duk­ça, dep­rem­den kay­nak­la­nan ha­sar­la­rın iler­le­ye­ce­ği­ne dik­kat çeken İTÜ eki­bin­den sonra Me­di­pol Üni­ver­si­te­si ekibi de dep­rem sı­ra­sın­da hasar gören 19 tes­cil­li bina üze­rin­de ça­lış­ma yap­tık­la­rı­nı be­lirt­ti.?Restoras­yon ders­le­ri kap­sa­mın­da, Re­şa­di­ye'deki bi­na­la­rın hasar tes­pit bel­ge­le­me ça­lış­ma­la­rı­nı ve res­to­ras­yon
   pro­je­le­ ri­ni ya­pa­cak­lar.
       
        (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 1359 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer