06-10-2017 13:55 GÜNDEM

RE­ŞA­Dİ­YE'DEKİ AĞIR HA­SAR­LI Bİ­NA­LA­RIN SA­HİP­LE­Rİ­NE DEV­LET­TEN YAR­DIM ELİ

Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si'nde, 21 Tem­muz'da mey­da­na gelen dep­rem­de ağır hasar gören 28 bina sa­hi­bi­ne, dev­le­tin yar­dım elini uzat­tı­ğı açık­lan­dı. Muğla Va­li­li­ği, böl­ge­de rö­le­ve ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pı­la­bil­me­si için 180 bin TL öde­nek gön­der­di.

RE­ŞA­Dİ­YE'DEKİ AĞIR HA­SAR­LI Bİ­NA­LA­RIN SA­HİP­LE­Rİ­NE DEV­LET­TEN YAR­DIM ELİ

Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı  Gür­sel Uçar, Be­le­di­ye mec­li­si­nin ekim ayı ola­ğan top­lan­tı­sın­da Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si'nde, 21 Tem­muz'da mey­da­na gelen dep­rem­de ağır hasar gören bina sa­hip­le­ri­ne ya­pı­lan des­tek­ler hak­kın­da ko­nuş­tu.

 Baş­kan Uçar, "Ağır ha­sar­lı bi­na­la­rın yı­kı­la­rak, ye­ri­ne ye­ni­le­ri­nin ya­pı­la­bil­me­si için Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı Ko­ru­ma Ku­ru­lu'nca is­te­nen ko­şul­la­rın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si ge­re­ki­yor­du. Bir ha­ri­ta­cı ta­ra­fın­dan böl­ge­nin rö­lö­ve­si­nin ha­zır­la­ma­sı ve ha­sar­lı bi­na­la­rın her yön­den çe­ki­len fo­toğ­raf­la­rı­nın dos­ya­da yer al­ma­sı is­te­nil­miş­ti. Bu ko­nu­da bir ha­ri­ta­cı ile gö­rüş­tük. 180 bin mas­raf çıktı. Muğla Va­li­miz Sayın Esen­gül Ci­ve­lek ile gö­rüş­tüm. Re­şa­di­ye hal­kı­nın eko­no­mik du­ru­mu­nun iyi ol­ma­dı­ğı­nı an­lat­tım. Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı Ku­ru­lu'nun is­te­miş ol­du­ğu ha­ri­ta­la­rın bir mi­ma­ra ha­zır­la­tıl­ma­sı için ge­re­ken 180 bin TL, Sayın Va­li­miz ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı" dedi.
Re­şa­di­ye'de ça­lış­ma­la­ra baş­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Uçar, "Ça­lış­ma­la­rın bir kısmı Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­na su­nul­du. Kurul, ça­lış­ma­la­rı be­ğen­di. Hatta bu ça­lış­ma­lar­dan, bir­çok yerde ya­rar­lan­mak is­te­dik­le­ri­ni ilet­ti­ler. 10-15 gün için­de ça­lış­ma­la­rın ta­mam­la­na­ca­ğı­nı umut edi­yo­rum. Uma­rım ça­lış­ma­la­rın son­ra­sın­da, Re­şa­di­ye'deki ağır ha­sar­lı 28 bi­na­nın yı­kı­mı­na baş­la­nı­lır" diye ko­nuş­tu.
Yı­kı­mın ar­dın­dan yeni bi­na­la­rın ya­pı­mı­na baş­la­na­ca­ğı­nı müj­de­le­yen Uçar, "Sayın Vali, Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı ku­ru­lun­dan alı­na­cak pay ile ora­da­ki bi­na­la­rın ya­pıl­ma­sı­nı sağ­la­rız de­miş­ti. Uma­rım bu yar­dı­mı da alı­rız.

Va­tan­daş­la­ra çok fazla ma­li­yet ge­tir­me­den, eski bi­na­la­rı, aynı es­ki­si gibi yeni ya­pıy­la on­la­ra ka­zan­dır­mış olu­ruz" dedi.dha


Bu haber 47 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam