06-10-2017 13:55 GÜNDEM

RE­ŞA­Dİ­YE'DEKİ AĞIR HA­SAR­LI Bİ­NA­LA­RIN SA­HİP­LE­Rİ­NE DEV­LET­TEN YAR­DIM ELİ

Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si'nde, 21 Tem­muz'da mey­da­na gelen dep­rem­de ağır hasar gören 28 bina sa­hi­bi­ne, dev­le­tin yar­dım elini uzat­tı­ğı açık­lan­dı. Muğla Va­li­li­ği, böl­ge­de rö­le­ve ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pı­la­bil­me­si için 180 bin TL öde­nek gön­der­di.

RE­ŞA­Dİ­YE'DEKİ AĞIR HA­SAR­LI Bİ­NA­LA­RIN SA­HİP­LE­Rİ­NE DEV­LET­TEN YAR­DIM ELİ

Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı  Gür­sel Uçar, Be­le­di­ye mec­li­si­nin ekim ayı ola­ğan top­lan­tı­sın­da Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si'nde, 21 Tem­muz'da mey­da­na gelen dep­rem­de ağır hasar gören bina sa­hip­le­ri­ne ya­pı­lan des­tek­ler hak­kın­da ko­nuş­tu.

 Baş­kan Uçar, "Ağır ha­sar­lı bi­na­la­rın yı­kı­la­rak, ye­ri­ne ye­ni­le­ri­nin ya­pı­la­bil­me­si için Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı Ko­ru­ma Ku­ru­lu'nca is­te­nen ko­şul­la­rın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si ge­re­ki­yor­du. Bir ha­ri­ta­cı ta­ra­fın­dan böl­ge­nin rö­lö­ve­si­nin ha­zır­la­ma­sı ve ha­sar­lı bi­na­la­rın her yön­den çe­ki­len fo­toğ­raf­la­rı­nın dos­ya­da yer al­ma­sı is­te­nil­miş­ti. Bu ko­nu­da bir ha­ri­ta­cı ile gö­rüş­tük. 180 bin mas­raf çıktı. Muğla Va­li­miz Sayın Esen­gül Ci­ve­lek ile gö­rüş­tüm. Re­şa­di­ye hal­kı­nın eko­no­mik du­ru­mu­nun iyi ol­ma­dı­ğı­nı an­lat­tım. Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı Ku­ru­lu'nun is­te­miş ol­du­ğu ha­ri­ta­la­rın bir mi­ma­ra ha­zır­la­tıl­ma­sı için ge­re­ken 180 bin TL, Sayın Va­li­miz ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı" dedi.
Re­şa­di­ye'de ça­lış­ma­la­ra baş­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Uçar, "Ça­lış­ma­la­rın bir kısmı Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­na su­nul­du. Kurul, ça­lış­ma­la­rı be­ğen­di. Hatta bu ça­lış­ma­lar­dan, bir­çok yerde ya­rar­lan­mak is­te­dik­le­ri­ni ilet­ti­ler. 10-15 gün için­de ça­lış­ma­la­rın ta­mam­la­na­ca­ğı­nı umut edi­yo­rum. Uma­rım ça­lış­ma­la­rın son­ra­sın­da, Re­şa­di­ye'deki ağır ha­sar­lı 28 bi­na­nın yı­kı­mı­na baş­la­nı­lır" diye ko­nuş­tu.
Yı­kı­mın ar­dın­dan yeni bi­na­la­rın ya­pı­mı­na baş­la­na­ca­ğı­nı müj­de­le­yen Uçar, "Sayın Vali, Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı ku­ru­lun­dan alı­na­cak pay ile ora­da­ki bi­na­la­rın ya­pıl­ma­sı­nı sağ­la­rız de­miş­ti. Uma­rım bu yar­dı­mı da alı­rız.

Va­tan­daş­la­ra çok fazla ma­li­yet ge­tir­me­den, eski bi­na­la­rı, aynı es­ki­si gibi yeni ya­pıy­la on­la­ra ka­zan­dır­mış olu­ruz" dedi.dha


Bu haber 357 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer