14-09-2017 13:02 YAŞAM

REŞADİYE'NİN İÇME SUYU HATTI YENİLENDİ

Datça'nın Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si'nde her yıl yaz ay­la­rın­da ya­şa­nan su sı­kın­tı­sı muski'nin yap­tı­ğı terfi hattı ve de­po­dan geri dönüş isale hat­tı­nın ye­ni­len­me­siy­le gi­de­ril­di.

REŞADİYE'NİN İÇME  SUYU HATTI YENİLENDİ

Muğla'da 'Susuz Ma­hal­le Kal­ma­ya­cak' he­de­fiy­le ça­lış­ma­la­rı­na devam eden Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (MUSKİ) Genel Mü­dür­lü­ğü, susuz ma­hal­le­le­rin su sı­kın­tı­sı­nı çöz­mek ve mev­cut içme su­la­rı­nın ka­li­te­si­ni art­tır­mak için ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor. 

Son ola­rak önem­li tu­rizm mer­kez­le­rin­den biri olan ve ba­de­miy­le ünlü Datça'nın Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si'nin bin 300 met­re­lik terfi hattı ve de­po­dan geri dönüş isale hattı ye­ni­len­di.

Hat ça­lış­ma­sı hak­kın­da bilgi veren MUSKİ Genel Mü­dü­rü Baki Ülgen, Re­şa­di­ye Ma­hal­le­sin­de içme suyu hattı ye­nil­me ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nın­da 500 met­re­küp­lük yeni depo için proje ça­lış­ma­la­rı­nın ta­mam­lan­dı­ğı­nı, yer tah­si­si için diğer ku­rum­lar­la izin ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.

“HAT­LAR­LA İLGİLİ İMA­LAT­LA­RI­MI­ZI TA­MAM­LA­DIK”

Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si'ndeki içme suyu hattı ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın Datça Mer­kez içme suyu ça­lış­ma­la­rı­nın de­va­mı ol­du­ğu­nu ifade eden Ülgen, “Bu işin de­va­mı ola­rak 17 Şubat 2016 ta­ri­hin­de de Re­şa­di­ye içme suyu in­şa­at işi­miz baş­la­dı. 

Ça­lış­ma­la­rı­mız yak­la­şık 60 gün sürdü. Ça­lış­ma­la­rı­mız sı­ra­sın­da Muğla Kül­tür Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Bölge ku­ru­lu­nun da izini ve de­ne­ti­min­de ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dür­dük. 

Hat­lar­la il­gi­li ima­lat­la­rı­mı­zı ta­mam­la­dık. 

Abo­ne­lik­ler için yeni bağ­lan­tı nok­ta­la­rı hazır hale ge­ti­ril­di ve yan­gın hid­rat­la­rı yer­leş­ti­ril­di” dedi.

“BÖL­GE­DE YAZ AY­LA­RI­NA SU SI­KIN­TI­SI ÇEKİL-ME­YECEK”
 İl ge­ne­lin­de­ki ma­hal­le­le­rin sağ­lık­lı bir içme su­yu­na ka­vuş­ma­sı için ça­lış­ma­la­ra hız kes­me­den devam et­tik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Ülgen, “Re­şa­di­ye Ma­hal­le­miz­de yaz ay­la­rın­da artan nüfus ve su kul­la­nı­mı­na bağlı ola­rak böl­ge­de­ki hat­la­rın ih­ti­ya­cı kar­şı­la­ma­dı­ğı­nı tes­pit ettik. 

Ay­rı­ca ma­hal­le­miz­de bu­lu­nan içme suyu hat­tı­mız çok es­kiy­di. Bin 300 met­re­lik hat ye­ni­le­me ça­lış­ma­mız­la bir­lik­te böl­ge­de yaz ay­la­rın­da su sı­kın­tı­sı çe­kil­me­me­si­ni amaç­lı­yo­ruz. 

Yeni içme suyu hat­tı­mı­zı çek­tik. Artık ma­hal­le sa­kin­le­ri­miz daha sağ­lık­lı ve bol su ala­cak­lar. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Dr. Osman Gürün'ün de has­sa­si­yet­le dur­du­ğu su sı­kın­tı­sı çeken ma­hal­le­le­rin so­run­la­rı­nın bir an önce çö­zül­me­si ko­nu­su bizim en önem ver­di­ği­miz nok­ta­lar­dan bi­ri­si ol­ma­ya devam edecek” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.(DATÇA HABER)


Bu haber 3379 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam