14-09-2017 13:46 YAŞAM

SAHİLLER­DE EN­GELLİLERİN ENGELİ KAL­KI­YOR

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık Ve Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Muğla'nın dört il­çe­sin­de­ki sa­hil­de en­gel­li­le­rin de­ni­ze gi­re­bil­me­le­ri­ni sağ­la­ya­cak dü­zen­le­me yaptı.

SAHİLLER­DE EN­GELLİLERİN ENGELİ KAL­KI­YOR

Muğla'nın Datça, Bod­rum, Milas ve Ula il­çe­le­rin­de en­gel­li bi­rey­le­rin de­niz­den ya­rar­lan­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak 'En­gel­siz Sahil' pro­je­si­nin ilk ayağı Ak­ya­ka sa­hi­lin­de hiz­me­te girdi. 

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met­ler Daire Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Ak­ya­ka sa­hi­lin­de en­gel­li bi­rey­le­rin de­niz­den ya­rar­lan­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak 30 metre uzun­luk­ta en­gel­li bi­rey­le­rin san­dal­ye­le­ri­nin gi­re­bi­le­ce­ği alan oluş­tur­du.Mavi bay­rak­lı Ak­ya­ka Pla­jı­nın bir bö­lü­mü Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met­ler Daire Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan en­gel­li bi­rey­le­rin de­ni­ze gir­me­le­ri­ni sağ­la­ya­cak şe­kil­de dü­zen­le­ne­rek en­gel­li­le­rin yaz se­zo­nun­da de­niz­den ya­rar­lan­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak.

 Plaj­da fi­zik­sel en­gel­li bi­rey­le­rin de­niz­le bu­luş­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak yü­rü­yüş plat­for­mu, özel şez­long­lar, özel so­yun­ma ka­bin­le­ri­ni ba­rın­dı­ran tesis üc­ret­siz ola­rak hiz­met ve­recek.

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met­ler Daire Baş­ka­nı Hacı Koç, en­gel­li bi­rey­le­rin ha­ya­tın her ala­nın­da yer al­ma­la­rı için ko­lay­laş­tı­rı­cı ça­lış­ma­lar yap­tık­la­rı­nı, 'En­ge­liz Plaj' pro­je­si­nin de bun­lar­dan bi­ri­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. 

Koç, “En­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın diğer va­tan­daş­la­rı­mız gibi de­ni­ze gi­re­bil­me­le­ri­ni sağ­la­mak için proje uy­gu­la­dık.

 Bunun için en­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın de­ni­ze gir­me­le­ri­ni ko­lay­laş­tı­ra­cak çe­şit­li dü­ze­nek­ler var. 
Biz en­gel­li bi­rey­le­ri­mi­zin ha­ya­tın her ala­nı­na dahil ol­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz. 

Ça­lış­ma, sos­yal, spor­tif ak­ti­vi­te­ler alan­la­rın ta­ma­mın­da ha­ya­ta dahil etmek is­ti­yo­ruz. Bu pro­je­miz de bun­lar­dan bi­ri­si. Ha­zi­ran ayı so­nu­na kadar Milas Ören, Datça Has­ta­ne önü, Bod­rum Kum­bah­çe ve Ula Ak­ya­ka'daki dört pla­jı­mız­da kısa sü­re­de en­gel­siz pla

­jı­mı­zı va­tan­daş­la­rı­mı­zın hiz­me­ti­ne su­na­ca­ğız. 

Plaj­lar­da bu pro­je­yi yü­rü­te­bil­me­miz için bazı kri­ter­ler lazım. 
Bu kri­ter­le­re uygun olan ili­miz ge­ne­lin­de­ki tüm plaj­lar­da bu uy­gu­la­ma­yı ya­pa­ca­ğız” dedi.

Muğla En­gel­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Emine Ça­kı­roğ­lu, hiz­me­tin çok geç kal­mış bir hiz­met ola­rak de­ğer­len­di­rir­ken, ya­pı­lan ça­lış­ma­nın yine de mem­nun edici bir ça­lış­ma ol­du­ğu­nu açık­la­dı. 

Ça­kı­roğ­lu, “Özel­lik­le be­den

­sel en­gel­li­le­ri­mi­zin kı­yı­dan de­ni­ze gir­me­le­ri çok zordu. Şimdi ken­di­le­ri­ne tah­sis edi­lecek san­dal­ye­ler ile de­niz­de ken­di­le­ri­ni çok daha özgür his­se­de­cek­ler. 

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­zin ilk etap­ta Ak­ya­ka dı­şın­da üç il­çe­de de en­ge­liz plaj ça­lış­ma­sı var. 

Muğla bir tu­rizm kenti ve de­ni­zi olan bir ol­ma­sı ne­de­niy­le yoğun ola­rak de­ni­ze gi­ri­len plaj­la­rı­mız­da bu tür uy­gu­la­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. 
Bu ko­nu­da sivil top­lum ku­ru­lu­şu ola­rak ge­rek­li baş­vu­ru­yu da ya­pa­rız” dedi.(Datça Haber)


Bu haber 634 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam