06-06-2018 14:13 GÜNDEM

SEVGİYLE EKİLDİ SEVGİYLE SU­LAN­DI ! GÜL­LÜK MEVKİİNDE RENGARENK ÇİÇEK­LER AÇTI

Sebiha ARSLAN : Geçen yıl Ha­zi­ran ayın­da (28 Ha­zi­ran 2017) ya­na­rak Datça' yı üzün­tü­ye boğan (Hay­van­la­rı Telef Ci­ğer­le­ri­mi­zi Kül Eden ) Eme­cik ma­hal­le­si Gül­lük mev­ki­in­de ki or­man­lık alan , 14 Şubat Sev­gi­li­ler gü­nün­de yine dü­zen­le­nen bir et­kin­lik­le fidan di­ki­mi ger­çek­leş­miş­ti. 5 Ha­zi­ran Dünya Çevre Gü­nün­de,'' Bir Yudum Su, Bir Asır Can '' slo­ga­nıy­la Mar­ma­ris Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü or­ga­ni­zas­yon­lu­ğun­da ,Datça Orman İşlet­me Şef­li­ği ev sa­hip­li­ğin­de ,Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ve Datça Be­le­di­ye­si­nin kat­kı­la­rıy­la dün saat 14.00'te baş­la­yan et­kin­li­ğe Okul­lar, Datça Pro­to­kol üye­le­ri, Resmi ku­rum­la­rın tem­sil­ci­le­ri, Sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı, Jan­dar­ma Per­so­ne­li ,İlçe Em­ni­yet per­so­ne­li, Muh­tar­lar, Va­tan­daş­lar, Çevre Gö­nül­lü­sü yüz­ler­ce ki­şi­nin ka­tı­lı­mıy­la fidan sulama etkinliği ger­çek­leş­ti.

SEVGİYLE EKİLDİ SEVGİYLE SU­LAN­DI ! GÜL­LÜK MEVKİİNDE  RENGARENK ÇİÇEK­LER AÇTI

5 Ha­zi­ran Salı günü Mar­ma­ris Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü'nün or­ga­ni­zas­yo­nun­da,Datça Orman İşlet­me Şef­li­ği ev sa­hip­li­ğin­de Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ve Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı des­te­ğiy­le "Bir Yudum Su, Bir Asır Can" slo­ga­nıy­la dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe ka­tı­lan her yaş­tan yüz­ler­ce do­ğa­se­ver, be­ra­ber­le­rin­de ge­tir­dik­le­ri su­la­rı fi­dan­la­ra döküp hayat verdi. Ağaç­lan­dır­ma sa­ha­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len fidan su­la­ma et­kin­li­ği­ne İlçe Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Mar­ma­ris Orman İşlet­me Mü­dü­rü Şükrü Akın Ünler, Datça Orman İşlet­me Şefi Saner De­mir­taş, Datça Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Samet Ordu Mes­lek Yük­sek Okulu Mü­dü­rü Dr. Le­vent Ka­ra­dağ Sivil top­lum ku­ru­luş tem­sil­ci­le­ri, doğa gö­nül­lü­le­ri ile Kazım Yıl­maz İlko­kul 30 ,Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu ,30 Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si 15 ,Şehit Ersoy Yo­rul­maz Mes­lek Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si 30 ,Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu Or­ta­oku­lu 30, Kız­lan İlko­ku­lu Or­ta­oku­lu 30 top­lam­da 175 öğ­ren­ci ve bir yö­ne­ti­ci 1 öğ­ret­men ka­tıl­dı.
 Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di ; ” Bugün 5 Ha­zi­ran Dünya Çevre Günü, Kay­ma­kam­lı­ğı­mız ve Orman İşlet­me Şef­li­ği­miz­le be­ra­ber be­le­di­ye­mi­zin, okul­la­rı­mı­zın, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın, va­tan­daş­la­rı­mı­zın kat­kı­la­rıy­la daha önce Sev­gi­li­ler Günü'nde ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­sı yap­tı­ğı­mız bu alan­lar­da­ki fi­dan­la­rı­mı­zı sev­gi­miz­le su­la­ma­ya gel­dik. Tür­ki­ye'nin bir­çok ye­rin­de fark­lı za­man­lar­da ağaç dikme et­kin­lik­le­ri dü­zen­le­ni­yor ancak biz bugün bir far­kın­da­lık ge­liş­tir­mek açı­sın­dan genç­le­ri­mi­ze, ço­cuk­la­rı­mı­za or­man­la­rı sa­de­ce bir kere fidan dik­mey­le ko­ru­ya­ma­ya­ca­ğı­mı­zı on­la­rı ya­şat­mak için daha de­ği­şik dav­ra­nış­lar ser­gi­le­me­miz ge­rek­ti­ği­ni an­lat­mak için on­la­rın da ka­tı­lı­mıy­la bu et­kin­li­ği dü­zen­le­dik. Ta­nı­tım afi­şin­de de be­lirt­ti­ği­miz gibi ” Bir Yudum Su, Bir Asır Can ” Or­man­la­rı­mız ha­va­mı­zı te­miz­ler­ken, eko­no­mi­ye de büyük kat­kı­lar­da bu­lu­na­cak­lar. Çev­re­mi­zin temiz kal­ma­sı, ko­run­ma­sı an­la­mın­da çok önem­li fonk­si­yon­la­rı var. Bu et­kin­li­ğe ilgi gös­te­ren, des­tek olan Be­le­di­ye­mi­ze, Okul­la­rı­mı­za, Öğ­ret­men ve Öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze , Mes­lek Yük­sek Oku­lu­mu­za, Sivil Top­lum ku­ru­luş­la­rı­na her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum ” dedi.
Kay­ma­kam Vehbi Bakır ilk su­la­ma­yı minik öğ­ren­ci Be­ri­tan'la yaptı. Be­ri­tan fi­da­nı su­lar­ken ” Su­la­yın­ca ağaç­lar ge­li­şecek, do­ğa­mı­zı temiz tu­ta­cak, temiz bir hava almış ola­ca­ğız ve ya­şa­mı­mız daha çok ge­li­şecek ” dediMar­ma­ris Orman İşlet­me Mü­dü­rü Şükrü Akın Ünler ver­di­ği bil­gi­de ” 2017 yı­lın­da yanan bu alan­da 2018 ocak ayı içer­sin­de ça­lış­ma­la­ra baş­la­dık, 14 Şubat ta­ri­hin­de de dikim yap­tık. Bu et­kin­lik­le ka­mu­oyun­da geniş bir far­kın­da­lık ya­rat­mak is­te­dik. Dik­ti­ği­miz her bir fi­da­nın di­bi­ne su dö­ke­bil­mek gibi bir ola­na­ğı­mız yok. Ye­ti­şe­bil­di­ği­miz yer­ler­de ara­zöz­ler­le su­la­ma ya­pı­yo­ruz, bu her yerde uy­gu­la­dı­ğı­mız bir şey değil ” der­ken Datça Orman İşlet­me Şefi Saner De­mir­taş ” Sev­gi­li­ler Gü­nün­de dik­ti­ği­miz fi­dan­la­rı Çevre Gü­nün­de su­lu­yo­ruz dedi.Et­kin­lik­te bir diğer dik­kat çeken ise Doğa isim­li Bebek oldu. Sos­yal Medya' da doğa ve çev­re­ci yö­nüy­le ta­nı­nan Datça' nın so­run­la­rı­na, kir­li­li­ği­ne dik­kat çeken pay­la­şım­lar da bu­lu­nup far­kın­da­lık ya­ra­tan ve çö­zü­mü için yet­ki­li­le­re ses­le­nen Ku­bi­lay Ge­ze­rin oğlu Doğa Bebek. 7 ay­lık­ken an­ne­si Hacer Gezer ile fidan dikim et­kin­li­ği­ne ka­tı­la­rak fidan dik­miş­ti. Şimdi 11 aylık olan Doğa Bebek ,su­la­ma et­kin­li­ği­ne' de ka­tı­la­rak ge­le­ce­ğim için ge­le­ce­ği­miz için bu güzel et­kin­lik­te ben de varım der gi­biy­di.Ay­rı­ca et­kin­lik­te maddi ma­ne­vi çok büyük kat­kı­lar sağ­la­yan ,ba­ğış­ta bu­lu­nan ve her türlü sorun ve ih­ti­yaç­ta Orman Teş­ki­la­tı­nın, Mar­ma­ris Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü'nün, Datça Orman İşlet­me Şef­li­ği­nin ya­nın­da olan, güç veren Aktur Tu­rizm ve En­düst­ri A.ş.Genel Mü­dü­rü Kadir Sevim ve Datça Aktur Site Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Tur­han Al­tı­par­mak 'ta fi­dan­lar su­la­ya­rak et­kin­li­ğe des­tek verdi


Bu haber 761 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer