12-08-2020 16:09 GÜNDEM

ŞİDDETE TARAF OLAN­LA­RI İYİ TA­NI­YO­RUZ!

Rıza EZER : Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği (ADD) Datça Şu­be­si “Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­det ve Aile İçi Şid­de­tin Ön­len­me­si ve Bun­lar­la Mü­ca­de­le­ye İliş­kin Av­ru­pa Kon­se­yi Söz­leş­me­si” olan İstan­bul Söz­leş­me­si'nin yü­rür­lü­ğe gi­ri­şin­den altı yıl sonra; üs­te­lik ka­dı­na şid­de­tin, kadın ci­na­yet­le­ri­nin hızla art­tı­ğı bir dö­nem­de, “kal­dı­rıl­sın, fes­he­dil­sin, aile ku­ru­mu­nu yı­kı­yor” gibi söy­lem­ler­le çok yönlü sal­dı­rı al­tın­da bu­lun­du­ğu­nu bil­di­ren eş za­man­lı basın açık­la­ma­sı dü­zen­le­di.

ŞİDDETE TARAF OLAN­LA­RI İYİ TA­NI­YO­RUZ!

 

ADD Datça Şube Baş­ka­nı Bekir Şahin , Der­nek Genel Mer­kez Yö­ne­tim Ku­ru­lu'nun “Şid­de­te taraf olan­la­rı iyi ta­nı­yo­ruz!” baş­lı­ğı al­tın­da­ki açık­la­ma­sı­nı ka­mu­oyu ile pay­laş­tı. Söz ko­nu­su açık­la­ma şöyle:
“Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­det ve Aile İçi Şid­de­tin Ön­len­me­si ve Bun­lar­la Mü­ca­de­le­ye İliş­kin Av­ru­pa Kon­se­yi Söz­leş­me­si” olan İstan­bul Söz­leş­me­si, yü­rür­lü­ğe gi­ri­şin­den altı yıl sonra; üs­te­lik ka­dı­na şid­de­tin, kadın ci­na­yet­le­ri­nin hızla art­tı­ğı bir dö­nem­de, “kal­dı­rıl­sın, fes­he­dil­sin, aile ku­ru­mu­nu yı­kı­yor” gibi söy­lem­ler­le çok yönlü sal­dı­rı al­tın­da­dır.

Biz bu sal­dı­rı­nın ne an­la­ma gel­di­ği­ni, sal­dır­gan­la­rın özel­lik­le son dö­nem­de­ki eylem, uy­gu­la­ma ve söy­lem­le­riy­le ne demek is­te­di­ği­ni çok iyi bi­li­yo­ruz.
İstan­bul Söz­leş­me­si'ne sal­dı­ran­lar si­ya­si ola­rak di­yor­lar ki;
Biz, Ata­türk Dev­ri­mi'ne, Cum­hu­ri­yet re­ji­mi­ne, la­ik­li­ğe, de­mok­ra­si­ye ve çağ­daş­lı­ğa kar­şı­yız!
İstan­bul Söz­leş­me­si'ne sal­dı­ran­lar hu­ku­ki ola­rak di­yor­lar ki:
Biz, ilk im­za­la­yan ve onay­la­yan dev­let olsak da, yü­rür­lü­ğe sok­sak da, ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­ka kar­şı­yız!
 Biz, kadın erkek eşit­li­ği­ne kar­şı­yız!
 Biz, ka­dı­nın birey ola­rak gö­rül­me­si­ne kar­şı­yız!
 Biz, söz­leş­me­de­ki fi­zik­sel, cin­sel, eko­no­mik ve duy­gu­sal şid­det her tür şid­det­le mü­ca­de­le­ye, bu ko­nu­da­ki “Ön­le­me, Ko­ru­ma, Ko­vuş­tur­ma ve Des­tek Po­li­ti­ka­la­rı”na kar­şı­yız!
 Biz, söz­leş­me­de­ki şid­det­le mü­ca­de­le­de­ki ba­ğım­sız iz­le­me me­ka­niz­ma­sı­na, bunun yap­tı­rım gü­cü­ne ve bağ­la­yı­cı­lı­ğı­na kar­şı­yız!
 Biz, dev­le­tin ka­dı­na yö­ne­lik her türlü şid­de­ti ön­le­mek ve bu­nun­la mü­ca­de­le etmek için dev­let ça­pın­da et­ki­li, kap­sam­lı ve bir­bi­riy­le uyum­lu po­li­ti­ka­lar uy­gu­la­ma yü­küm­lü­lü­ğü al­tı­na gir­me­si­ne kar­şı­yız!
İstan­bul Söz­leş­me­si'ne sal­dı­ran­lar esas ola­rak di­yor­lar ki:
Biz, çağ­daş dünya ve hu­kuk­la bağ­la­rın ko­par­tıl­ma­sın­dan ya­na­yız.
 Biz, şe­ri­at hü­küm­le­ri­nin hiç tar­tı­şıl­ma­dan uy­gu­lan­ma­sın­dan ya­na­yız.
 Biz ka­dın­la­ra şid­det­ten, insan hak­la­rı­nı ih­lal­den ya­na­yız. Eli­mi­zi, ko­lu­mu­zu bağ­la­ma­yın!

Biz di­yo­ruz ki:
Ka­dın-er­kek eşit­li­ği için büyük iş­le­re imza atan Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün izin­den gi­den­ler ola­rak, ka­dı­nı birey ola­rak gör­me­yen zih­ni­ye­tin söy­lem­le­rin­den kay­gı­lı­yız.

Ka­dı­na yö­ne­lik şid­det açık-tar­tış­ma­sız bir insan hak­la­rı ih­la­li­dir. Çağ­dı­şı­dır.

Bu insan hak­la­rı ih­la­li­nin ön­len­me­si açı­sın­dan İstan­bul Söz­leş­me­si büyük bir önem ta­şı­mak­ta­dır. De­mok­ra­si­ye ve ka­dın­la­rın ka­za­nıl­mış hak­la­rı­na sahip çık­ma­ya, geri adım at­ma­ma­ya ve hu­ku­ki eşit­li­ğin ya­şa­ma geç­me­si­ni sağ­la­mak için mü­ca­de­le­yi sür­dür­me­ye ka­rar­lı­yız.
Si­ya­sal İslam­cı, ge­ri­ci kad­ro­nun ağıza alın­ma­ya­cak ifade ve id­di­alar­la sal­dır­dı­ğı İstan­bul Söz­leş­me­si'nin, “ama”sız, “fakat”sız yani ek­sik­siz uy­gu­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Ko­nu­nun ta­ra­fı ve ta­kip­çi­si­yiz.

Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­neği
Genel Mer­kez Yönetim Ku­ru­lu


Bu haber 1041 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer