05-07-2018 16:50 GÜNDEM

SİVAS VE ÇORUMDA KATLEDİLEN CANLAR DATÇA' DA ANILDI

Sebiha ARSLAN : Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şu­be­si Ce­me­vi ,3 Tem­muz 1980 Çorum Katliamı ve 2 Tem­muz 1993 Sivas Kat­li­am­la­rın­da Yi­tir­ilen Canları İskele Mahallesi Fehmi Yavuz caddesinde bulunan Ce­me­vi­n'de anarak, basın açıklamasında bulunuldu.

SİVAS VE ÇORUMDA KATLEDİLEN CANLAR DATÇA' DA ANILDI


Pazartesi günü 11:30 da başlayan anma programına ,  saygı duruşuyla başlandı.
Vakıf Baş­kanı  Murat Yıl­dı­rım özetle şu cümleleri söyledi ''Başta Sivas kat­li­amı ve Çorum kat­li­am­la­rı­nı unut­ma­ya­ca­ğız ve unut­tur­ma­ya­ca­ğız Ma­dı­mak'ın bir an önce utanç mü­ze­si ol­ma­lıdır'' dedi.
Vakıf sek­re­te­ri Ser­vet Taş­baş  tarafından okunan ve Datça De­mok­ra­si Plat­for­mun, desteğiyle basın açık­la­ma­sı­ gerçekleşti.
Son­ra­sın­da Yerel Sa­nat­çı­ Yusuf Taş­de­len, Sivas ve Çorum kat­li­am­la­rı ile il­gi­li türkü din­le­ti­si sundu.
Ha­cı­ Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şubesi Cemevi Çorum ve Sivas Katliamı Basın Açık­la­ma­sı şu şekilde  ''Ba­sı­nı­mı­zın saygı değer emek­çi­le­ri ve de­ğer­li Can­lar.
Bugün bu­ra­da top­lan­ma­mı­zın ne­de­ni 28 Mayıs 1980 ta­ri­hin­den Tem­muz ayı­nın ilk haf­ta­sı­na kadar devam eden üze­rin­den 38 yıl geç­miş Çorum kat­li­amı ve 2 Tem­muz 1993 ta­ri­hin­de­ki üze­rin­den 25 yıl geçen Sivas kat­li­amı­nı unut­ma­dı­ğı­mı­zı bu kat­li­am­la­rın içi­miz­de ka­na­yan bir yara ol­du­ğu­nu içi­mi­zin hala acı­dı­ğı­nı size ve ka­mu­oyu­na ha­tır­lat­ma ih­ti­ya­cın­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır.
Size Çorum kat­li­amı­nın nasıl baş­la­dı­ğı­nı son­ra­sın­da neler ol­du­ğu­nu özet­len­miş ha­liy­le anım­sat­mak is­ti­yo­ruz. 1980 Bahar ay­la­rın­da Ame­ri­kan büyük El­çi­li­ğin­de gö­rev­li CİA ajanı Ro­bert Ale­x­san­der Pac; ge­rek­çe­si kamu oyu ile pay­la­şıl­ma­dan Ço­ru­ma'a gi­de­rek yerel ve kamu gö­rev­li­le­ri ile MHP yö­ne­ti­ci­le­riy­le gö­rü­şür. Daha sonra Tokat ve Amas­ya da gö­rüş­me­ler yapar. Bu; Çorum ile il­gi­li ha­zır­lı­ğı ön­ce­den ya­pı­lan kat­li­am se­nar­yo­sun­da Ame­ri­kan par­ma­ğı­nın ol­du­ğu­nun açık ka­nı­tı­dır.
Ar­dın­dan gün­de­me ko­na­cak se­nar­yo ya karşı çık­ma­sı ih­ti­ma­li olan Vali, Em­ni­yet Mü­dü­rü, Milli Eği­tim Mü­dü­rü ve on­lar­ca Polis böl­ge­den uzak­laş­tı­rı­lır. Bu ve buna ben­zer ha­zır­lık­lar ta­mam­lan­dık­tan sonra 19 Mayıs Genç­lik ve Spor Bay­ra­mın­da kız öğ­ren­ci­le­ri­nin kı­ya­fet­le­ri ba­ha­ne edi­le­rek, ''İslam­cı Genç­lik'' im­za­lı bil­di­ri da­ğı­tı­lır. 27 Mayıs 1980 ta­ri­hin­de Gün Sazak'ın öl­dü­rül­me­si ba­ha­ne edi­le­rek bir gün sonra olay­la­rın baş­lan­gıç fi­ti­li ateş­le­nir.''Kana Kan, in­ti­kam'' Slo­ga­nıy­la baş­la­tı­lıp Tem­muz ayı­nın ilk haf­ta­sı­na kadar devam eden olay­lar­da Kent Mer­ke­zin­de Alevi ve Sol­cu­la­ra ait Ev ve İş yer­le­ri tah­rip edil­miş, kır­sal­da yol­la­ra ba­ri­kat­lar ku­ru­la­rak, ele ge­çir­dik­le­ri Ale­vi­le­ri insan vic­da­nı­nın kal­dı­ra­ma­ya­cı­ğı iş­ken­ce­ler­den ge­çi­re­rek kat­let­miş­ler­dir.
Bütün bun­la­rı ya­par­ken Sünni ina­nı­şa men­sup va­tan­daş­la­rı yan­la­rı­na çe­ke­bil­mek ve ya­pı­lan­la­rı meşru gös­ter­mek için kamu araç­la­rın­dan ve Ca­mi­ler'den ya­pı­lan anons­lar­la ve bil­di­ri­ler­le, TRT'de ''Alad­din Ca­mi­si­ne pat­la­yı­cı madde atıl­dı­ğı­nı ve ca­mi­ye ateş edil­me­si so­nu­cu olay­la­rın baş­la­dı­ğı'' ya­la­nı­nı ya­ya­rak algı oluş­tur­ma­sıy­la ça­lı­şıl­mış ve Cihat çağ­rı­la­rı ya­pıl­mış­tır. 1980 Tem­muz ayı­nın ilk haf­ta­sın­da olay­lar bit­ti­ğin­de or­ta­ya çıkan bi­lan­ço 57 ölü , 200 ya­ra­lı, tah­rip edi­le­rek ya­kı­lan 300 ev ve iş­ye­ri­dir.
Çorum kat­li­amı kamu oyun­dan giz­len­miş ve ge­re­ken tepki gös­te­ril­me­miş­tir. Ada­let ye­ri­ni bul­ma­mış açı­lan hu­ku­ki da­va­lar fi­yas­ko ile so­nuç­lan­mış­tır.
Sivas'ta ya­pı­la­cak 4.?Pir Sul­tan Abdal şen­lik­le­ri için Vali ta­ra­fın­dan davet edi­len ko­nuk­lar ve diğer ka­tı­lım­cı­lar Ma­dı­mak Ote­lin­de­dir. Bir gün ön­ce­sin­den sal­dı­rı ha­zır­lık­la­rı­nı plan­la­yan sal­dır­gan­lar Cuma Na­ma­zın­dan sonra, önce Hü­kü­met Ko­na­ğı­na sal­dı­rı­yor, Ar­dın­dan; ''Cum­hu­ri­yet Sivas'ta ku­rul­du Sivas'ta yı­kı­la­cak'', ''Ya­şa­sın Şe­ri­at'', ''La­ik­le­re ölüm'' Sivas Azize Mezar ola­cak'' şek­lin­de slo­gan­lar ata­rak Ma­dı­mak Ote­li­ne yö­ne­li­yor­lar. Önce Ote­lin önün­de­ki araç­lar ya­kı­lı­yor, ar­dın­dan yan­la­rın­da ge­tir­dik­le­ri bi­don­lar­da ki ben­zi­ni Ote­lin içe­ri­si­ne ata­rak Otel­de yan­gın çı­kar­tı­yor­lar.
Ken­di­le­ri­ne insan dahi di­ye­me­ye­ce­ği­miz yo­baz­lar bu olay­da 33 ca­nı­mı­zı ve iki otel ça­lı­şa­nı ola­rak 35 ki­şi­yi diri diri ya­ka­rak kat­let­ti­ler.
Sivas kat­li­amı da­va­sın­da;
Sanık avu­kat­la­rı­nın bi­ri­si Re­fah­yol dö­ne­min­de Ada­let Ba­kan­lı­ğı yapan Şev­ket Kazan ve diğer avu­kat­la­rın ta­ma­mı AKP'de mil­let ve­kil­li­ği ve çe­şit­li gö­rev­ler­de bu­lun­muş­tur.
Üze­rin­den yıl­lar geç­me­si­ne kar­şın, diğer po­li­tik kat­li­am­lar­da ol­du­ğu gibi Sivas'ta da de­lil­ler yok edil­miş, ola­yın ger­çek yön­len­di­ri­ci­le­ri yargı kar­şı­sı­na çı­ka­rı­la­ma­mış, bir şe­kil­de tu­tu­lup yar­gı­la­nan­lar kol­lan­mış ve en önem­li­si de sa­nık­lar Ada­let Ba­kan­lı­ğı yapan bir şahıs ta­ra­fın­dan sa­vu­nul­muş­lar­dır. Bu ¨İnsan­lı­ğa karşı iş­le­nen suç¨un fa­il­le­ri­nin bir bö­lü­mü zaman aşımı ile kur­ta­rıl­mış, dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan kat­li­am da­va­sı­nın zaman aşı­mı­na uğ­ra­tıl­ma­sı­na ¨karar ha­yır­lı olsun¨ ifa­de­le­riy­le de­ğer­len­dir­miş­tir.
Bir kat­li­amın fa­il­le­ri­nin ak­lan­ma­sı­nın top­lum için¨ha­yır­lı¨ola­cak hiç bir yanı yok­tur, ola­maz. Top­lu­mu­mu­zun ve in­san­lı­ğın ih­ti­yaç duy­du­ğu şey, Sivas Kat­li­amı'nın açığa çı­kar­tı­la­rak ger­çek suç­lu­la­rın yar­gı­lan­ma­la­rı ve ge­ri­ci ırk­çı­lı­ğın, in­san­lık düş­ma­nı an­la­yış­la­rın tarih kar­şı­sın­da mah­kum edil­me­si­dir. Sivas Kat­li­amı bugün hâlâ top­lu­mun vic­da­nın­da ka­na­yan bir yara ola­rak du­ru­yor! Geç­mi­şi ka­pat­ma­ya ve unut­tur­ma­ya ça­lış­mak­la değil, onun­la yüz­le­şe­rek top­lum­sal ba­rı­şı sağ­la­ya­bi­le­ce­ği­miz unu­tul­ma­ma­lı­dır.
Böl­ge­miz­de ırkçı/mez­hep­çi ça­tış­ma­lar alev­le­nir­ken yan­gı­na kö­rük­le giden, ül­ke­miz­de de ay­rım­cı po­li­ti­ka­lar­la iç si­ya­set­te güç ka­zan­ma­yı he­def­le­yen bir yö­ne­tim an­la­yı­şı­nın Sivas'tan ve ben­ze­ri kat­li­am­lar­dan utan­ma­ya gerek duy­ma­dı­ğı gö­rül­mek­te­dir. Tür­ki­ye'yi yö­ne­ten­ler bir an önce ha­ta­la­rın­dan dön­me­li, içe­ri­de ve dı­şa­rı­da ça­tış­ma­la­rı de­rin­leş­ti­ren, sa­vaş­la­rı kö­rük­le­yen po­li­ti­ka­lar­dan vaz­geç­me­li­dir.
İnsan­lık düş­ma­nı ge­ri­ci­li­ği ve ırk­çı­lı­ğı bir kez daha la­net­li­yor, yi­tir­di­ği­miz can­la­rı 25 yıl sonra aynı duy­gu­lar­la anı­yo­ruz. On­la­rı ağıt­lar­la değil, uğ­run­da ya­şam­la­rı­nı ver­dik­le­ri in­san­lı­ğı, de­mok­ra­si­yi ve öz­gür­lük­le­ri top­lum­da ege­men kı­la­rak ya­şa­ta­ca­ğız''
Ya­nı­mız­da olan tüm Can'la­rı­mı­za te­şek­kür ede­riz,denildi.


Bu haber 518 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer