11-10-2017 15:44 GÜNDEM

SOBA GÜNEY EGE BU­LUŞ­MA­SI DATÇA’DAN SONRA BOD­RUM'DA SONA ERDİ

4-8 Ekim 2017 ta­rih­le­ri ara­sın­da önce Mar­ma­ris'te, ar­dın­dan Datça'da ger­çek­leş­ti­ri­len “5. Sos­yal Be­le­di­ye­ler Ağı (SOBA) Ça­lış­ta­yı Güney Ege Bu­luş­ma­sı”nın son ayağı, Bod­rum'da dü­zen­len­di. Bod­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Ko­ca­don da et­kin­li­ğe ka­tı­la­rak SOBA üye­le­ri­ne des­tek oldu.

SOBA GÜNEY EGE BU­LUŞ­MA­SI DATÇA’DAN SONRA  BOD­RUM'DA SONA ERDİ

Datça'dan fe­ri­bot ile Bod­rum'a gelen be­le­di­ye­le­rin sos­yal medya ekip­le­ri, otele yer­leş­tik­ten sonra top­lan­tı sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len ça­lış­tay­da bir araya geldi. Bod­rum Be­le­di­ye­si'nin ev sa­hip­li­ğin­de dü­zen­le­nen ça­lış­tay­da Bod­rum Be­le­di­ye­si'ni tem­si­len Bod­rum Be­le­di­ye­si Ba­sın-Ya­yın Halk­la İliş­ki­ler Mü­dü­rü Um­ma­han Yurt, Bod­rum Be­le­di­ye­si Ba­sın-Ya­yın Medya Ta­sa­rım Bi­ri­mi So­rum­lu­su Fik­ret Hıdır, Bod­rum Be­le­di­ye­si Sos­yal Medya eki­bin­den Alper Oymak ile Çizge Gizem Bediz ve mü­dür­lük per­so­ne­li hazır bu­lun­du.

Sos­yal medya uz­man­la­rın­dan Onur Aydın “Si­ya­set­te Di­ji­tal Pa­zar­la­ma”, Mü­ca­hit Avcı ise “Ka­tı­lım­cı Be­le­di­ye­le­rin Sos­yal Medya He­sap­la­rı­nın İnce­len­me­si” ko­nu­la­rın­da ka­tı­lım­cı­la­ra bil­gi­ler ak­tar­dı. Soru ce­vap­lar­la söy­le­şi şek­lin­de geçen ça­lış­ta­yın so­nun­da ise ça­lış­tay, et­raf­lı­ca de­ğer­len­di­ril­di.

Ça­lış­tay­da ay­rı­ca SOBA Yö­ner­ge­si de, ka­tı­lım­cı be­le­di­ye­ler ta­ra­fın­dan oy­la­na­rak kabul edil­di. 7 be­le­di­ye­den olu­şan yü­rüt­me ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len oy­la­ma ile bir da­ha­ki top­lan­tı­nın, Hatay Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Sa­man­dağ Be­le­di­ye­si'nin ev sa­hip­li­ğin­de ya­pıl­ma­sı­na karar ve­ril­di. Ça­lış­ta­yın so­nun­da, Bod­rum Be­le­di­ye­si Ba­sın-Ya­yın Halk­la İliş­ki­ler Mü­dü­rü Um­ma­han Yurt ta­ra­fın­dan SOBA ka­tı­lım­cı­la­rı­na ka­tı­lım ser­ti­fi­ka­la­rı su­nul­du.

Ça­lış­ta­yın ar­dın­dan akşam dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe ise Bod­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Ko­ca­don da eşlik ede­rek Soba üye­le­ri­ne ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­di. Baş­kan Ko­ca­don, Tür­ki­ye'nin dört bir ya­nın­dan gelen mi­sa­fir­le­ri­ne hoş gel­di­niz di­ye­rek baş­la­dı­ğı ko­nuş­ma­sın­da; “19 yıl­dır siz­ler­le be­ra­ber ça­lış­mak­tan son de­re­ce onur­lu­yum. Siz­ler, per­de­nin ar­ka­sın­da­ki ger­çek kah­ra­man­lar, biz­ler de şov­men­le­riz. Siz­le­ri canı gö­nül­den al­kış­lı­yo­rum. Be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı yap­tı­ğım sü­reç­te hep, prob­le­min bir par­ça­sı değil, çö­zü­mün par­ça­sı ol­ma­yı yeğ­le­dim. Ben, zor sü­reç­le­re tabi tu­tul­ma­ma rağ­men asla mü­ca­de­le etme ru­hun­dan vaz­geç­me­yen bir baş­ka­nı­nı­zım. Çünkü hayat oto­ban gibi bir yol de­ğil­dir. Ye­nil­gi ne zaman gelir bi­li­yor mu­su­nuz? Pes et­ti­ği­niz zaman gelir. Peki, bizde pes etme ruhu var mı? Bizde mü­ca­de­le etme ruhu var. Biz­ler mü­ca­de­le ede­rek ancak bu laik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­ni, güzel yer­le­re ge­ti­re­bi­li­riz. Onun için asla mü­ca­de­le etme ru­hu­muz­dan vaz­geç­mi­yo­ruz. Siz­ler ge­çer­se­niz, bizim gibi me­de­ni in­san­lar bu mü­ca­de­le­den vaz­ge­çer­se olmaz. Omuz­la­rı­mız­da­ki yük o kadar ağır ki… Çünkü Ana­do­lu hal­kı­nın bir tek bek­len­ti­si var: Bizim gibi in­san­la­rın mü­ca­de­le etme ru­hun­dan asla vaz­geç­me­me­si. Ben geç­mi­yo­rum, siz­ler de geç­me­yin. 'Ne mutlu Tür­küm di­ye­ne' de­mek­ten de asla kork­ma­ya­lım. İyi ki var­sı­nız. He­pi­ni­ze sevgi ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum.” dedi.

Ça­lış­ta­ya Te­kir­dağ Bü­yük­şe­hir, Es­ki­şe­hir Bü­yük­şe­hir, İzmir Bü­yük­şe­hir, Ça­nak­ka­le, Ka­pak­lı, An­tal­ya Mu­rat­pa­şa, Kü­çük­ku­yu, Hay­ra­bo­lu, Kon­ya­al­tı, Sa­man­dağ, Çan­ka­ya, Be­şik­taş, Sey­han, Te­pe­ba­şı, Çiğli, Buca, Didim, Konak, Sü­ley­man­pa­şa, Odun­pa­za­rı, Kar­tal, Er­ge­ne, Bor­no­va, Bey­lik­dü­zü, Kepez, Ba­yın­dır, Ay­va­lık, Çorlu, Ni­lü­fer, Si­liv­ri, Men­te­şe, Ka­dı­köy, Çer­kez­köy, Ge­li­bo­lu, Bod­rum, Mar­ma­ris, Datça, Av­cı­lar, Da­la­man ve Foça be­le­di­ye­le­ri sos­yal medya ekip­le­ri ve yö­ne­ti­ci­le­ri ka­tıl­dı.
SOBA ekibi er­te­si gün, gü­neş­li ha­va­nın key­fi­ni çı­kar­mak için Gü­müş­lük'ü ge­ze­rek stres attı ve pazar günü akşam sa­at­le­rin­de, 6. Ça­lış­tay­da ye­ni­den bir araya gel­mek üzere Bod­rum'dan ay­rıl­dı.


Bu haber 443 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer