01-01-1970 03:00 YAŞAM

TATİL YÖREM DATÇA FOTOĞRAF SERGİSİ ANKARA'DA

15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde Tatil Yö­re­le­ri­ne sa­nat­sal ba­kı­şı yo­rum­la­yan Ya­za­rı­mız Hüsnü Gümüş; Adil Çul­ha­oğ­lu'nun Tatil Yörem Datça Fo­toğ­raf ser­gi­si ile gün­de­me ge­ti­ri­yor.

TATİL YÖREM DATÇA FOTOĞRAF  SERGİSİ ANKARA'DA

Tatil, kül­tür ve tu­rizm de­ğer­le­ri­nin IN­FO­CA­FE gibi top­lum­sal or­tam­lar­da pay­la­şı­mı içe­ren özgün ta­sa­rım­la­rı gün­de­me ta­şı­yan Tu­rizm Ya­za­rı­mız Adil ÇUL­HA­OĞ­LU ,“Tatil Yörem DATÇA Fo­toğ­raf Ser­gi­si '' adı ile yeni bir et­kin­lik dü­zen­le­di. Ken­di­si bu et­kin­li­ği “ gez­di­ğim fo­toğ­raf ser­gi­le­ri son­ra­sın­da Tatil Yö­re­le­ri­mi­zin fo­toğ­raf ser­gi­le­riy­le ta­nı­tıl­ma­sı fik­rin­den yola çı­ka­rak bir proje ge­liş­tir­me dü­şün­ce­si bende hakim oldu.

‘TATİL YÖREM' adıy­la or­ga­ni­ze edi­lecek ser­gi­ler­de, yö­re­nin fo­toğ­raf sa­nat­çı­la­rı­nın ob­jek­ti­fin­den yan­sı­yan fo­toğ­raf­la­rıy­la tatil ha­va­sı­nın, sı­cak­lı­ğı­nın sergi sa­lon­la­rı­na ta­şı­nıp, yö­re­ye has ta­dım­lık ürün­ler­den olu­şan ik­ram­lar­la tatlı tatil soh­bet­le­ri­nin ya­pı­la­ca­ğı or­tam­lar olu­şa­bi­le­ce­ği­ni, böy­le­lik­le ka­mu­oyu ya­ra­ta­bi­lecek seç­kin da­vet

­li­ler nez­din­de tatil yö­re­le­ri­mi­zin daha etkin ta­nı­tı­mı­nın ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­düm. Bu pro­je­nin ilk ör­ne­ği ola­rak da, yıl­lar­ca ya­şa­dı­ğım ve bin­ler­ce fo­toğ­raf çek­ti­ğim Datça ile bu pro­je­nin uy­gu­la­ma­sı­nı yap­ma­ya karar ver­dim '' şek­lin­de de­ğer­len­di­ri­yor.

Tatil Yörem Kav­ra­mı An­ka­ra'nın tu­rizm çekim mer­ke­zi kabul edi­len An­ka­ra ka­le­sin­de­ki Sanat So­ka­ğın­da açı­la­cak TATİL YÖREM 'DATÇA' ser­gi­si sa­de­ce An­ka­ra'lı­la­ra değil An­ka­ra'yı zi­ya­re­te gel­miş yerli ve ya­ban­cı zi­ya­ret­çi­le­re de hitap edecek. Bü­yü­kel­çi­lik­ler, Ba­kan­lık­lar, Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı­na gön­de­ri­len da­ve­ti­ye­ler­le ve An­ka­ra nın 10 de­ği­şik sem­tin­de afiş­ler­le du­yu­ru­su ya­pı­lan ser­gi­nin bir başka özel­li­ği de di­le­yen­le­rin fo­toğ­raf­la­rı ör­nek­ler ara­sın­dan kendi se­çe­cek­le­ri çer­çe­ve­ler­le ala­bil­me­le­ri ola­cak. 
Ser­gi­de Tatil Yö­re­le­ri­nin sa­nat­sal ta­nı­tı­mı­na yö­ne­lik kon­sept ça­lış­ma­la­rı­na örnek ola­rak fo­toğ­raf­lar­la Datça ta­nı­tı­la­cak, sergi sı­ra­sın­da Dat-ça'yla il­gi­li bil­gi­ler ve­ri­lecek, Datça Ba­de­mi ikram edi­lecek. Tüm tatil yö­re­le­ri­miz için yakın çev­re­le­rin­de ve önem­li mer­kez­ler­de ge­zi­ci, ka­lı­cı çe­şit­li özel­lik­ler­de dü

­zen­le­ne­bi­lecek ta­nı­tım et­kin­lik ör­nek­le­ri ara­sın­da yer al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şün­dü­ğüm sergi ile il­gi­li ay­rın­tı­lı de­ğer­len­dir­me­le­ri­mi açı­lış­tan sonra bu­ra­da tek­rar pay­laş­mak is­ti­yo­rum.
 
Dünya Sanat Günü Bu ser­gi­ni bir başka önemi de Tu­rizm Haf­ta­sı ile aynı gün­le­re rast­la­yan Tür­ki­ye nin öne­ri­si ile dünya ça­pın­da kabul edi­len Dünya Sanat Günü ve Haf­ta­sı için de bir ha­tır­lat­ma de­ğe­ri ta­şı­ma­sı. Bu bağ­lam­da, Ulus­la­ra­ra­sı Sanat Der­ne­ği'nin 2011 yı­lın­da Mek­si­ka'da ya­pı­lan genel ku­ru­lu­na ka­tı­lan tem­sil­ci­le­ri­mi­zin öne­ri­si ile kabul edi­len “Dünya Sanat Günü '' nü dün­ya­dan al­dı­ğı­mız değil dün­ya­ya ka­zan­dır­dı­ğı­mız bir ka­za­nım ola­rak de­ğer­len­dir­di­ği­me daha ön­ce­ki ya­zı­la­rım­da yer ver­miş­tim. 

Unu­tul­ma çiz­gi­si­ne yak­la­şan, ancak alı­şıl­mış kalıp kut­la­ma­lar ha­li­ne gelen Tu­rizm Haf­ta­la­rı­na kül­tür ve sanat yö­nün­den zen­gin­leş­ti­recek kat­kı­lar sağ­la­ya­bi­lecek Dünya Sanat Günü nü de bir kez daha gün­de­me ta­şı­ma or­ta­mı sağ­la­yan Adil ÇUL­HA­OĞ­LU na ve Açı­lı­şı 18 NİSAN Saat 14.00 de ya­pı­la­cak 26 NİSAN a kadar ge­zi­le­bi­lecek DATÇA ser­gi­si­ne ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.


Bu haber 1688 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer