14-09-2017 13:48 YAŞAM

TEMA VAKFI DATÇA'DA FAALİYETLERİNE BAŞLADI

Tema Vakfı Datça İlçe Sorumlusu Andaç Hakkı Yalçın göreve başladı.

TEMA VAKFI DATÇA'DA FAALİYETLERİNE BAŞLADI

Ülke ge­ne­lin­de 585.000'i aşkın gö­nül­lü­süy­le bir­lik­te ya-şam an­la­mı­na gelen top­ra­ğa sahip çıkan Tema Vakfı'nı tem­sil et­me­nin büyük so­rum­lu­luk ol­du­ğu­nu be­lir­ten Tema Vakfı Datça İlçe So­rum­lu­su Andaç Hakkı Yal­çın, “Tema'nın en büyük gücü her zaman gö­nül­lü­le­ri ol­muş­tur. 

Sahip ol­du­ğu doğal var­lık­la­rı ile Datça'da sür­dü­rü­le­bi­lir ya­şa­mı ko­ru­mak üzere gö­nül­lü eki­bim ile bir­lik­te var gü­cü­müz­le ça­lı­şa­ca­ğız. 

Minik Tema, Yavru Tema,Or­ta­okul Tema, Lise Tema Ve Genç Tema grup­la­rı­nı oluş­tu­ra­rak, il­çe­miz­de­ki gö­nül­lü sa­yı­mı­zı ar­tı­rıp, il­çe­mi­ze doğa ve çevre ko­nu­sun­da en üst dü­zey­de katkı sağ­la­ya­ca­ğız.

 Bunun için de her zaman daha çok gö­nül­lü­ye ih­ti­ya­cı­mız var. 
Her­ke­si Tema gö­nül­lü­sü ol­ma­ya ve des­tek ver­me­ye ça­ğı­rı­yo­ruz” dedi.

Tema Vakfı Datça Gö­nül­lü­le­ri, il ge­ne­lin­de yü­rü­tü­len fa­ali­yet­le­re des­tek ola­rak;

1- Doğal var­lık­la­rın ve çevre sağ­lı­ğı­nın ko­run­ma­sı hak­kın­da ka­mu­oyu­nu bi­linç­len­dir­mek,

2- Eroz­yon, top­rak ör­tü­sü ve top­ra­ğın ko­run­ma­sı yö­nün­de ka­mu­oyu­nu bi­linç­len­di­recek et­kin­lik­ler dü­zen­le­mek,

3- 5403 sa­yı­lı Top­rak Ko­ru­ma ve Arazi Kul­la­nı­mı Ka­nu­nu çer­çe­ve­sin­de tarım alan­la­rı­nın amaç dışı kul­la­nı­mı­nı en­gel­le­mek,

4- Mera, otlak ve ça­yır­la­rın ko­run­ma­sı ve ve­rim­li­lik­le­ri­nin art­tı­rıl­ma­sı amaç­lı ça­lış­ma­lar yü­rüt­mek,

5- Orman sı­nır­lar­da her­han­gi bir ne­den­le da­ral­ma ol­ma­sı­nı en­gel­le­mek ve doğal orman alan­la­rı­nın ko­run­ma­sı­na kat-kı ver­mek,

6- Su var­lı­ğı­nın ko­run­ma­sı ve ta­rım­sal ku­rak­lık, ço­rak­laş­ma ve çöl­leş­mey­le mü­ca­de­le etmek,

7- Deniz, göl, akar­su kı­yı­la­rı 

ve sahil şe­ri­di­nin doğal özel­lik­le­ri­nin ko­run­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­lar yap­mak,

8- Hal­kı­mı­zın tü­ke­tim alış­kan­lık­la­rı­nın de­ğiş­ti­ril­me­sin­de, su ve ener­ji ta­sar­ru­fu­nun, geri dö­nü­şüm­lü ürün­le­rin kul­la­nıl­ma­sı­nın teş­vik edil­me­sin­de önder rol oy­na­mak,

9- Tema Vakfı'na yeni gö­nül­lü­ler ka­zan­dır­mak,

10- Bu amaç­la­rı ger­çek­leş­tir­mek için ilçe gö­nül­lü­le­ri ola­rak Minik Tema, Yavru Tema, Or­ta­okul Tema, Genç Tema Lise, Genç Tema Üni­ver­si­te Ve Mezun Tema ör­güt­le­ri­ni oluş­tur­mak vb. ça­lış­ma­la­rı yü­rü­te­cek­ler­dir.

Tema Vakfı Datça İlçe So­rum­lu­lu­ğu ekibi, ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­dir­me ve bi­linç­len­dir­me­de en önem­li des­te­ği il­çe­de görev yapan basın men­sup­la­rın­dan ala­ca­ğı­na inan­mak­ta­dır. Ya­pı­lan tüm fa­ali­yet­ler dü­zen­li ola­rak yerel ba­sın­la pay­la­şı­la­cak­tır.

Tema Vakfı Hak­kın­da :
Tema Vak­fı­nı an­la­tan Andaç Hakkı Yal­çın şun­la­rı be­lirt­ti: ”Tema Vakfı top­rak­la­rı­mı­zı teh­dit eden eroz­yon ve çöl­leş­me ile mü­ca­de­le­de top­lum­sal du­yar­lı­lı­ğı ve far­kın­da­lı­ğı art­tır­mak, top­ra­ğa sahip çık­mak, ko­ru­yu­cu çö­züm­ler üret­mek, doğal var­lık­la­rı ko­ru­mak ve bu mü­ca­de­le­nin dev­let po­li­ti­ka­sı ha­li­ne gel­me­si­ne katkı sağ­la­mak ama­cıy­la ça­lı­şan gö­nül­lü bir ku­ru­luş­tur. 

Ülke ge­ne­lin­de 585.000'i aşkın gö­nül­lü­sü var­dır. 
Bu­gü­ne kadar Mera ve Top­rak ya­sa­la­rı­nın ka­nun­laş­ma­sı­na des­tek sağ­la­mış, doğa ko­ru­ma adına aç­tı­ğı mü­da­hil ol­du­ğu 220 da­va­nın 101'ini ka­zan­mış, 13,5 mil­yon fidan ve 700 mil­yon meşe pa­la­mu­du­nu top­rak­la bu­luş­tur­muş, 60'tan fazla kır­sal kal­kın­ma, ko­ru­ma, bi­yo­lo­jik çe­şit­li­lik ve ağaç­lan­dır­ma pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çir­miş­tir. 

Tema Vakfı, 2012 yı­lın­da Bir­leş­miş Mil­let­ler Çöl­leş­mey­le Mü­ca­de­le Sek­re­tar­ya­sı ön­der­li­ğin­de Dünya'da ilk kez ve­ri­len Yaşam İçin Top­rak “Land for Life” ödü­lü­nü al­mış­tır. 

Tema Vakfı okul ön­ce­sin­den li­se­ye kadar eği­tim sis­te­mi­nin her ba­sa­ma­ğı için doğa eği­tim prog­ram­la­rı ge­liş­tir­mek­te ve tüm ülke ça­pın­da­ki tem­sil­ci ve gö­nül­lü­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la uy­gu­la­mak­ta­dır. 
Bu kap­sam­da Minik Tema, Yavru Tema, Or­ta­okul Tema Ve Lise Tema eği­tim prog­ram­la­rı­nı ge­liş­ti­re­rek uy­gu­la­ma­ya devam et­mek­te­dir. 
Ay­rı­ca TEMA Vakfı, özel sek­tör ça­lı­şan­la­rı­na yö­ne­lik Yeşil Yaka, yerel yö­ne­tim­ler ve ka­dın­lar için eko­lo­jik okur­ya­zar­lık prog­ram­la­rı­nı ha­ya­ta ge­çir­mek­te­dir.”dedi.(DATÇA  HABER)


Bu haber 965 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam