21-06-2019 16:37 GÜNDEM

TE­NİS­TE Fİ­NA­LİN ADI DATÇA!

Sebiha ARSLAN : Datça ,Erdem Er­sa­rı Tenis Aka­de­mi­si ,Tür­ki­ye Tenis Fe­de­ras­yo­nu'nun Muğ­la­ 'da dü­zen­le­di­ği tur­nu­va­da Defne Akkuş ve Betül Şim­şek, kendi grup­la­rın­da ra­kip­le­ri­ni ye­ne­rek fi­na­lin adını Datça yaz­dırdı­.

TE­NİS­TE Fİ­NA­LİN ADI DATÇA!

Tür­ki­ye Tenis Fe­de­ras­yo­nu'nun (TTF) 17-20 Ha­zi­ran ta­rih­le­ri ara­sın­da Muğla Tenis Ku­lü­bün­de dü­zen­le­di­ği 8-9-10 yaş tur­nu­va­sı 75 spor­cu­nun ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti.
Tur­nu­va­ya Datça'dan Erdem Er­sa­rı Tenis Aka­de­mi­si spor­cu­la­rı Defne Akkuş, Betül Şim­şek, Kayra Akkuş, Kaan Ka­ra­dağli, Ta­ma­ra Kutay ve Melis Çicek Bey­han ka­tıl­dı.

Defne Akkuş ve Betül Şim­şek 10 yaş  1.?grup­ta, Ta­ma­ra Kutay 3.?grup­ta ,Kaan Ka­ra­dağlı ve Kayra Akkuş 2.?grup­ta ,Melis Çiçek Bey­han 9 yaş 3.? grup­ta mü­ca­de­le etti.
Final ma­çın­da Defne Akkuş 1'inciliği Betül Şim­şek 2'inci?liği elde etti. Böy­le­lik­le Defne Tenis Spo­run­da 5.?kez şam­pi­yon­lu­ğa ulaş­tı.
Spor­cu­lar­la bir­lik­te ve­li­leri­ de  nefes kesen maç­la­ra ta­nık­lık etti.

Ant­re­nör­le­ri Erdem Er­sa­rı ,tur­nu­va ile ala­ka­lı duygu ve dü­şün­ce­le­ri­ni şu cümlelerle paylaştı
"Tur­nu­va­ya ka­tı­lan tüm spor­cu­la­rı­ma 4 gün bo­yun­ca gös­ter­miş ol­duk­la­rı mü­ca­de­le­den do­la­yı te­şek­kür ede­rim. Hırs­la­rı mü­ca­de­le­le­ri ve en önem­li­si maç­lar­da ser­gi­le­dik­le­ri sport­men­lik­le­ri için hep­siy­le gurur du­yu­yo­rum.
Kayra Akkuş gös­ter­miş ol­du­ğu per­for­mans ile göz dol­du­rur­ken
Kaan Melis ve Ta­ma­ra' nın ilk tur­nu­va­la­rı ol­ma­sı­na rağ­men ser­gi­le­dik­le­ri mü­ca­de­le ge­lecek için umut ve­ri­ci oldu. Dat­ca' ya daha çok ma­dal­ya ve kupa ile dön­mek için ça­lış­ma­la­rı­mı­za ara ver­me­den devam ede­ce­ğiz.
Önü­müz­de 4 tane büyük tur­nu­va var. Bu tur­nu­va­lar için yoğun bir prog­ram bizi bek­li­yor bunun için eli­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğız.
Ay­rı­ca tur­nu­va bo­yun­ca ya­nı­mız­da olan ve­li­le­ri­mi­ze des­tek­le­rin­den ve gü­ven­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür ede­rim..
5 yıl önce he­de­fi­miz Dat­ça­' ya tenis spo­ru­nu ta­nıt­mak­tı. Bunu ba­şar­dık ve yeni he­def­le­ri­miz ara­sın­da milli ta­kı­ma spor­cu yol­la­mak ''dedi.

Datça Haber Gazetesi olarak Erdem Er­sa­rı Tenis Aka­de­mi­sine ve spor­cu­la­rı­nı teb­rik edi­yor ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­li­yo­ruz..


Bu haber 1053 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer