15-07-2019 16:22 GÜNDEM

TOKER PEY­NİR­Cİ­LİK VE ŞAR­KÜ­TE­Rİ YENİ YE­RİN­DE DATÇA'NIN HİZ­ME­TİN­DE

Sebiha ARSLAN : İlçe­miz­de yıl­la­rın mar­ka­sı Toker Pey­nir­ci­lik ve Şar­kü­te­ri ye­ni­ yeri Pa­zar So­ka­ğın’da ,Ba­lık­çı Ekrem kar­şı­sın­da Datça Halkına hizmetine devam ediyor.

TOKER PEY­NİR­Cİ­LİK VE ŞAR­KÜ­TE­Rİ YENİ YE­RİN­DE DATÇA'NIN HİZ­ME­TİN­DE

 

Dat­ça­'da yarım asır­lık bir süre bo­yun­ca Esnaf Pa­za­rı'nda Pey­nir­ci­lik yapan Meh­met Ali Toker ve oğul­la­rı Cem ile Can Toker yeni aç­tı­ğı Toker Pey­nir­ci­lik Gurme Hiz­me­ti­ne yeni ye­rin­de üstün ka­li­te ve lez­zet an­la­yı­şıy­la siz­ler­le bu­luş­ma­ya devam edi­yor.
Toker pey­nir­ci­li­ğin en genç ku­şak­la­rı Cem Toker açı­lış ta yaptığı konuşmada ''Tez­ga­hın ba­şı­na geç­ti­ği­miz­de daha 12 ya­şın­da bir pey­nir gur­me­si olma yo­lu­na baş koy­duk. Siz­le­rin des­tek­le­riy­le bu za­ma­na kadar yoğun ilgi ile gü­nü­mü­ze ulaş­tık. Ka­li­te­de daima bir adım önde ol­ma­yı sof­ra­la­rı­nı­za doğal ve kat­kı­sız olan ürün­le­ri­mi­zi ulaş­tır­ma­yı he­def­le­dik.Baba mes­le­ğini eli­mi­ze al­dı­ğı­mız­da çok ufak­tık ko­lu­muz­da altın bi­le­zi­ğin de­ğe­ri­ni her zaman bil­dik. Hem de eği­ti­mi­mi­zi ta­mam­la­dık. Ha­yal­le­ri­mi­ze tu­tu­na­rak var olduk. Bir çok ga­ye­le­ri adı­mı­zı ve­re­rek ha­yal­le­ri­mi­zi ger­çek­leş­tir­dik. En büyük ha­ya­li­miz eski kaşar yap­mak­tı ger­çek­leş­tir­di­ği­miz ha­yal­ler müş­te­ri­le­ri­mi­ze ka­li­te­li ürün su­na­bil­mek için mes­le­ği­mi­ze daha da tutku ile bağ­lan­ma­mı­za sebep olu­yor. Üçün­cü nesil ola­rak yap­tı­ğı­mız işi se­ve­rek hiz­met aş­kıy­la ilk gün ki gibi he­ye­can­la işi­mi­zin ba­şın­da­yız.
Yö­re­sel ta­rif­ler­le doğal kah­val­tı ve mar­ket ürün sağ­la­yı­cı­lı­ğı, 70'lerde de­de­miz “Büyük Toker” ve iş ar­ka­daş­la­rı­nın kimi zaman de­ve­ler üze­rin­de ürün top­la­yıp nak­li­ye ede­rek baş­lat­tı­ğı bir iş.Başta Milas ve Datça olmak üzere bir çok ilçe, köy ve ma­hal­le­sin­de­ki irili ufak­lı man­dı­ra, çift­lik ve şimdi dahi kul­la­nı­lan ta­bir­le “ko­ca­anne­le­rin” üret­ti­ği kah­val­tı ve mar­ket ürün­le­ri­ni top­la­yıp halk pa­zar­la­rın­da tü­ke­ti­ciy­le bu­luş­tu­ran bu ürün­le­ri ay­rı­ca, yi­yecek ve içecek ser­vi­si yapan iş­let­me­ler ve ko­nak­la­ma mer­kez­le­ri­ne de ulaş­tı­ra­rak satış ağını ge­liş­tir­miş­tir. Yarım asır­lık bu yolda gerek üre­tim­de gerek bizim ya­nı­mız­da bu­lun­du­ğu­nuz için siz de­ğer­li müş­te­ri­le­ri­me te­şek­kü­rü borç bi­li­riz. Ay­rı­ye­ten des­tek­le­ri­ni hiç­bir zaman esir­ge­me­yen babam Meh­met Ali Toker 'e annem Ayşe To­ke­re  ve kar­de­şim Can To­ke­r'e te­şek­kür ede­rim.
3 ÇEŞİT SÜT KA­RI­ŞI­MI İLE
Henüz 12 ya­şın­da aile­nin vaz­ge­çil­mez işine ka­tı­lan Cem ve Can Toker kar­deş­ler, 10 yıl­lık çı­rak­lık dö­ne­min­den sonra “Toker Pey­nir­ci­lik” fa­ali­yet­le­ri­ni Ege böl­ge­si­nin dı­şı­na çı­kar­ma­yı he­def­le­miş, ürün top­la­ma ağını ge­niş­le­te­rek bir çok ilin en önem­li ürün­le­ri­ni de satış ağına ek­le­me­ye baş­la­mış­.
Toker kar­deş­ler, ürün yel­pa­ze­si ge­niş­le­dik­çe şah­sı­na mün­ha­sır marka pa­tent­le­ri de ala­rak ürün­le­ri­ni hem yurt dı­şı­na hem de Tür­ki­ye'nin her böl­ge­si­ne ulaş­tı­rır olmuş.
Tatil yö­re­le­ri­nin en gözde ko­nak­la­ma mer­kez­le­rin­de ,ürün­le­ri mi­sa­fir­le­re ser­vis edi­lir­ken, özel res­to­ran ve gurme me­kan­lar­da dahi Toker  ürün­le­ri­ne rast­la­mak müm­kün. Öyle ki öne çıkan şarap ev­le­ri­nin de ter­ci­hi Toker 'den yana.
Toker'in en gün­cel mar­ka­la­rın­dan “Datça Ka­pi­çi­no”, aile­nin yıl­lan­mış tec­rü­be­le­rin­den yola çı­ka­rak özel ka­rı­şım ve kı­vam­lar­la ha­zır­la­nan ürün­le­re sahip. Datça Ka­pi­çi­no, koyun, İnek ve keçi süt­le­ri­nin adeta sır­lan­dı­rıl­dı­ğı bir ka­rı­şım­la elde edi­len özel bir sütle ha­zır­la­nan, tulum pey­ni­ri ile tü­ke­ti­ci­le­rin yük­sek tak­di­ri­ni top­lu­yor.
YENİ KU­ŞAK­LA­RIN TA­BA­ĞI
Mar­ket Grubu'nda kendi bal ve zey­tin­yağı ürün­le­riy­le öne çıkan Toker Pey­nir­ci­lik ay­rı­ca ev eriş­te­si, tar­ha­na ve özel ka­rı­şım­lı te­re­yağı ile be­ğe­ni top­lu­yor.Halk pa­zar­la­rın­da­ki yoğun talep, res­to­ran ve ko­nak­la­ma mer­kez­le­ri­nin gün geç­tik­çe artan ta­lep­le­ri­ni ak­sat­ma­dan ay­rı­ca gün­lük kah­val­tı ve mar­ket ürün­le­ri re­yo­nu da açan ve bu sa­ye­de müş­te­ri­le­riy­le daha sık bir araya ge­li­yor.Toker  bugün sahip ol­du­ğu, gün­lük kah­val­tı ve mar­ket ürün­le­ri re­yon­la­rı­nı ço­ğalt­mak için gi­ri­şim­le­ri­ni sür­dü­rür­ken, Tür­ki­ye'nin her böl­ge­sin­den ge­tir­di­ği ve şah­sı­na mün­ha­sır üret­tir­di­ği yö­re­sel lez­zet­ler ta­ba­ğı­nı daha da bü­yüt­me­yi he­def­li­yor.
Öyle ki, bu ko­ca­man ta­ba­ğı ge­lecek ku­şak­la­rın da sof­ra­sı­na koy­mak Toker aile­si­nin ilk amacı, tek il­ke­si.
Datça'da pey­nir ve şar­kü­te­ri ürün­le­rin­de gurme olma yo­lun­da marka ha­li­ne gel­miş Toker Pey­nir­ci­li­ğe ve Toker  aile­sine  Datça Haber Ga­ze­te­si ola­rak yeni yer­le­ri­nin ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı te­men­ni eder bol ka­zanç­lar di­le­riz.


Bu haber 810 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer