23-05-2022 16:53 GÜNDEM

TÜRK MUT­FA­ĞI HAF­TA­SI ET­KİN­Lİ­KLERİ DEVAM EDİ­YOR

Sebiha ARSLAN : Datça Türk Mut­fa­ğı Haf­ta­sı et­kin­li­ği­nin açı­lı­şı Kay­ma­kam Mesut Çoban ta­ra­fın­dan Cu­mar­te­si günü 250 yıl­lık Meh­met Ali Ko­na­ğın­da ya­pıl­dı. Açı­lış­ta Datça'nın yö­re­sel lez­zet­le­rin­den Datça'ya has ve ge­le­nek­sel Pişi ve Puf Bö­re­ği ya­pıl­dı. 1 haftaya yayılan et­kin­li­ğin ka­pa­nı­şı 27 Mayıs Cuma günü Kni­dos Antik Kent­te ya­pı­la­cak.

TÜRK MUT­FA­ĞI HAF­TA­SI ET­KİN­Lİ­KLERİ DEVAM EDİ­YOR

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın eşi Emine Er­do­ğan'ın ön­cü­lü­ğün­de kut­la­nan 'Türk Mut­fa­ğı Haf­ta­sı' et­kin­lik­le­ri çer­çe­ve­sin de, bu yıl ilki yapılan etkinlik, her yıl be­lir­le­nen bir tema ile 81 ilde ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti bü­yü­kel­çi­lik­le­rin­de, kon­so­los­luk­lar­da, yurt dışı mü­şa­vir­lik­ler ve tem­sil­ci­lik­ler ara­cı­lı­ğıy­la tüm dün­ya­da ta­nı­tım et­kin­lik­le­riy­le kut­la­na­cak. Kut­la­ma­lar çer­çe­ve­sin­de Datça'da Cu­mar­te­si (21.05.2022) günü açı­lı­şı ya­pı­lan et­kin­lik 27 Mayıs Cuma günü sona erecek.
Açı­lış tö­re­nin­de ko­nu­şan Kay­ma­kam Mesut Çoban, Türk mut­fa­ğı­nın dünya mut­fak­la­rı ara­sın­da önem­li bir yere sahip ol­du­ğu­nu söy­le­di. Çoban söz­le­ri­nin de­va­mın­da "Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın eşi Emine Er­do­ğan ha­nı­me­fen­di­nin hi­ma­ye­le­rin­de Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı ko­or­di­ne­sin­de tüm Tür­ki­ye'de ve dış tem­sil­ci­lik­ler­de bun­dan sonra Mayıs'ın son haf­ta­sı Türk Mut­fa­ğı haf­ta­sı ola­rak kut­la­na­cak. Var olan Türk Mut­fa­ğı kül­tü­rü­nün ta­nı­tı­mı nok­ta­sın­da bu tür­den et­kin­lik­le­re ih­ti­ya­cı­mız vardı. 

Biz de Datça'da bir hafta bo­yun­ca çe­şit­li    me­nü­ler­le Türk Mut­fa­ğı' nın ta­nı­tı­mı­na katkı sun­mak için bu haf­ta­yı en iyi şe­kil­de kut­la­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız. Hafta bo­yun­ca çe­şit­li pa­nel­le­ri­miz ola­cak. Ka­pa­nı­şı da antik ken­ti­miz­de ya­pa­ca­ğız. Bu haf­ta­yı eli­miz­den gel­di­ğin­ce dolu dolu ge­çir­me­ye gay­ret ede­ce­ğiz. Katılımınız için te­şek­kür ediyorum dedi.
Kay­ma­kam Çoban'ın ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan ka­tı­lım­cı­la­ra böl­ge­nin yö­re­sel lez­zet­le­ri ikram edi­le­rek ta­nı­tı­mı ya­pıl­dı.

DATÇA TÜRK MUT­FA­ĞI HAF­TA­SI PROĞ­RA­MI
21 Mayıs 2022
 14.00 Türk Mut­fa­ğı Haf­ta­sı Re­şa­di­ye Açı­lış Et­kin­lik­le­ri
 Asır­lık Ta­rif­ler­le Türk Mut­fa­ğı Kitap Ta­nı­tı­mı
 Anıt Ağaç Al­tın­da İkram­lar
 Re­şa­di­ye­li Kep­çe­ci Sa­ni­ye anayı zi­ya­ret
19.00 Türk Mut­fa­ğı Haf­ta­sı lans­ma­nı (şefin özel su­nu­mu)
(Dalya Re­sort Otel aş­çı­sı İsmail şefin ban­ket şhow çe­ki­mi)

23 Mayıs 2022
14.00 -15.00 Panel (Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi)
17.00-22.00 Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı Türk Mut­fa­ğı­nın açı­lı­şı
 Açı­lış Ko­nuş­ma­la­rı
 Şiir – Kom­po­zis­yon
 Halk Oyun­la­rı Gös­te­ri­si
 Müzik Din­le­ti­si
 Stant Zi­ya­ret­le­ri, yemek su­num­la­rı ve ikram­lar
 Fo­toğ­raf çe­ki­mi ve rö­por­taj­lar
 Yemek ya­rış­ma­sı ve ödül tö­re­ni
26 Mayıs 2022
14.00 Tu­rizm Mes­lek Li­se­si Atöl­ye Ça­lış­ma­sı
(Bal ve Badem içe­rik­li ürün­le­rin Datça Mut­fa­ğı­na en­teg­ras­yo­nu)
So­ma­ta şer­be­ti - Gül­la­bi­ye hel­va­sı yapım aşa­ma­la­rı
Çe­kim­ler, Su­nu­mu ve ik­ra­mı
27 Mayıs 2022
15.00 Türk Mut­fa­ğı Haf­ta­sı Kni­dos Ka­pa­nış Et­kin­li­ği
 Panel (Antik Dönem Mut­fa­ğı­nın İzleri Türk Mut­fa­ğı­na
Et­ki­le­ri ko­nu­lu)
 Müzik Din­le­ti­si
 Datça Me­nü­sü Kni­dos Seç­ki­si Ta­nı­tı­mı
 Yemek Su­num­la­rı, İkram­lar
 Fo­toğ­raf Çe­ki­mi, Rö­por­taj­lar, Ödül Tö­re­ni

 


Bu haber 218 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer