11-10-2018 17:16 GÜNDEM

VALİ VE­Kİ­Lİ ÖZ­DE­MİR,İLÇE KAY­MA­KAM­LA­RI VE İL İDARE ŞUBE BAŞ­KAN­LA­RI İLE TOP­LAN­TI YAPTI

Rıza EZER : Datça Kaymakamı Mesut Çobanında aralarında bulunduğu, 5442 sa­yı­lı İl İda­re­si Ka­nu­nu­nun 24. Mad­de­si ge­re­ğin­ce ida­re­de bir­li­ğin sağ­lan­ma­sı, iş­le­rin göz­den ge­çi­ri­le­rek dü­zen­len­me­si, teş­ki­la­tın ahenk­li ça­lış­ma­sı için ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı­nı gö­rüş­mek ve ka­rar­laş­tır­mak ama­cıy­la İl İdare Şube Baş­kan­la­rı top­lan­tı­sı Muğla Vali Ve­ki­li Fethi Öz­de­mir baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ril­di.

VALİ VE­Kİ­Lİ  ÖZ­DE­MİR,İLÇE KAY­MA­KAM­LA­RI VE İL İDARE ŞUBE BAŞ­KAN­LA­RI İLE TOP­LAN­TI YAPTI

 

Muğla Va­li­li­ği ''Vali Özer Türk Top­lan­tı Sa­lo­nu''nda dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya Vali Ve­ki­li Fethi Öz­de­mir'in yanı sıra Vali Yar­dım­cı­la­rı, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü, İlçe Kay­ma­kam­la­rı ve Daire Mü­dür­le­ri ka­tıl­dı.Top­lan­tı­da; Muğla Orman Bölge Mü­dü­rü Meh­met Çelik ta­ra­fın­dan, Muğla Orman Var­lı­ğı ve Orman teş­ki­la­tı­nın fa­ali­yet­le­ri hak­kın­da; Yine İl Kül­tür ve Tu­rizm Müdür Ve­ki­li Filiz Ka­ra­ca­ağaç ta­ra­fın­dan da, 2018 Tu­rizm fa­ali­yet­le­ri ve ül­ke­mi­ze kat­kı­la­rı hak­kın­da bil­gi­len­dir­me su­nu­mu ya­pıl­dı.


Bu haber 647 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer