05-09-2019 17:41 GÜNDEM

‘’YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!’’

Sebiha ARSLAN : Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği (ADD) Datça Şu­be­si , Sivas Kongresinin 100.yıl dönümü do­la­yı­sıy­la yurt ge­ne­lin­de eş za­man­lı basın açık­la­ma­sı dü­zen­le­di.

‘’YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!’’

 

ADD Datça Şube Baş­ka­nı Bekir Şahin 'in  der­nek bi­na­sın­da yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sı şu şe­kil­de ''
‘’Sivas Kong­re­si'nin yü­zün­cü yıl dö­nü­mün­de, Tek Li­de­ri­miz Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK'ün ma­ne­vi ön­der­li­ğin­de YA İSTİKLAL YA ÖLÜM pa­ro­la­sıy­la yo­lu­mu­za ka­rar­lı­lık­la devam et­mek­te­yiz.

Kökü, Milli Mü­ca­de­le­ye ve Milli Kong­re­le­re da­ya­nan Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği; bu ta­ri­hi günde top­lum­sal uya­rı­la­rı­nı ya­pa­cak ve doğ­ru­la­rı yine söy­le­ye­cek­tir. Çünkü,yüz­yıl­lık mü­ca­de­le az­mi­ni Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği'nin Genel Mer­ke­zi ve say­gın ör­gü­tü asla bit­me­yecek bir he­ye­can­la ya­şat­mak­ta­dır.

Bugün, mil­let­çe ya­şa­dı­ğı­mız tüm sı­kın­tı­la­rın te­me­lin­de Milli Mü­ca­de­le­mi­zin ve Milli Kong­re­le­ri­mi­zin çiz­gi­sin­den kopuş yat­mak­ta­dır. Kur­ta­rı­cı­mız ve ku­ru­cu­muz Büyük Ata­türk'ün adına bile ta­ham­mül ede­me­yen si­ya­si ve bü­rok­ra­tik zih­ni­yet, as­lın­da Ata­türk düş­man­lı­ğı değil mil­let düş­man­lı­ğı yap­mak­ta­dır.

Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı'nın, Büyük Za­fe­rin 97. yıl dö­nü­mün­de Cuma va­azın­da Büyük Ata­türk'ün adını an­ma­ma­sı; Trab­zon'da imam, Ali Sait YIL­MAZ'ın gö­rev­li ol­du­ğu ca­mi­ye Ata­türk pos­te­ri as­ma­sı ne­de­niy­le müf­tü­lük­çe baskı ve so­ruş­tur­ma gör­me­si; Bursa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Çorum Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si­nin milli hay­si­yet ve milli vic­dan­dan mah­rum söz­le­ri Ata­türk düş­man­lı­ğı­nın kısa günde yan­sı­ma­la­rı­dır.17 yıl­lık si­ya­si ik­ti­da­rın ge­ti­ri­si­dir.

Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği, bu tür çı­kış­lar­la vuku bulan mil­let düş­man­lı­ğı­na geçit ver­me­ye­cek­tir.

“Ege­men­lik Ka­yıt­sız Şart­sız Mil­le­tin­dir.” diyen Tek Li­de­ri­miz Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK, ulu­sal kur­tu­luş için sa­ra­ya ve muk­te­dir­le­re değil mil­le­ti­mi­zin fe­ra­se­ti­ne gü­ven­miş­tir. Ata­türk Dev­ri­mi böy­le­ce oluş­muş­tur. Bu ne­den­le, sözde değil özde Ata­türk­çü du­ru­şa ih­ti­yaç var­dır.02 Eylül 2019 Pa­zar­te­si günü ger­çek­le­şen adli yıl açı­lı­şı, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne gölge dü­şür­müş­tür. Dün­ya­nın hiç­bir çağ­daş ül­ke­sin­de ya­şan­ma­ya­cak gö­rün­tü­ler, Ata­türk­çü Dü­şün­ce'ye ina­nan her­ke­si de­rin­den üz­müş­tür. Bu durum, biz­le­re hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nü inşa ko­nu­sun­da da ta­ri­hi so­rum­lu­luk yük­le­mek­te­dir.

Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği'nin ta­kın­dı­ğı tavra karşı net duruş ser­gi­le­yen ba­ro­la­rı­mı­zın ve yargı men­sup­la­rı­mı­zın ya­nın­da­yız. Bi­li­yo­ruz ki mil­le­ti­mi­zin ve dev­le­ti­mi­zin ge­le­ce­ği açı­sın­dan ya­şam­sal önem­de­ki ku­rum­la­rı­mı­zın bo­zul­ma­sı, yoz­laş­ma­sı ve Ata­türk düş­ma­nı ya­pı­lar ha­li­ne dö­nüş­me­si teh­li­ke­li bir oyun­dur. Sivas Kong­re­si'nin yü­zün­cü yıl dö­nü­mün­de Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Genel Mer­ke­zi, bu teh­li­ke­ye dik­kat­le­ri çek­me­yi ve il­gi­li­le­ri uyar­ma­yı va­ta­ni bir görev kabul et­mek­te­dir.

Sivas Kong­re­mi­zin yü­zün­cü yıl dö­nü­mün­de, Tek Li­de­ri­miz Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK'ü ve yol ar­ka­daş­la­rı­nı, dev­rim ve de­mok­ra­si şe­hit­le­ri­mi­zi, vatan sa­vun­ma­sın­da can­la­rı­nı feda eden­le­ri bir kez daha saygı, min­net ve rah­met­le anı­yo­ruz’’.


Bu haber 541 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer