01-01-1970 03:00 YAŞAM

“YAŞAM'A DATÇA'DA BAĞLAN” SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlçe­miz­de “Ya­şa­ma Datça'da Bağ­lan” slo­ga­nı ile ba­ğım­lı­lık ile mü­ca­de­le ser­gi­si ger­çek­leş­ti­ril­di.

“YAŞAM'A DATÇA'DA BAĞLAN”  SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlçe­miz­de ön­ce­ki gün­ler­de Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde “Ya­şa­ma Dat-ça'da Bağ­lan” pro­je­si kap­sa­mın­da se­mi­ner dü­zen­len­miş­ti, daha sonra se­mi­ner­de ve­ri­len bil­gi­len­dir­me­le­rin ar­dın­dan Ana­oku­lu, İlko­kul, Or­ta­okul ve Lise öğ­ren­ci­le­ri­nin yap­tı­ğı ba­ğım­lı­lık ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da yap­tı­ğı re­sim­ler ser­gi­len­di.?

Aysar Demir (Sağ­lık Öğ­ret­me­ni), Buket Göl­ge­li (Çocuk Ge­li­şi­mi Öğ­ret­me­ni), Şeb­nem Çoruk (Sos­yo­log) ön­der­li­ğin­de İlçe­miz Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan “Ya­şa­ma Datça'da Bağ­lan” ba­ğım­lı­lık ile mü­ca­de­le pro­je­si dü­zen­len­di­ği ve bu proje ile il­gi­li bir­çok et­kin­li­ğin bu­lun­du­ğu bil­di­ril­di.?Geçti­ği­miz Cuma ve Cu­mar­te­si gün­le­ri dü­zen­le­nen ser­gi­ye İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fedai Akın, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Ab­dul­ka­dir Sol­maz, İlçe Milli Eği­tim Şube Mü­dü­rü Er­do­ğan Başar, Şehit Ersoy Yo­rul­maz Metem Mü­dü­rü Uğur Dağlı, Müdür Yar­dım­cı­sı Hu­ri­ye Cura, Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu Mü­dü­rü Fatma Ba­ha­dır, Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si Mü­dü­rü Ufuk Ba­ha­dır, Özcan Yıl­maz Metal Mü­dü­rü Hay­ri­ye Şatir, Zü­bey­de Hanım Ana­oku­lu mü­dü­rü Sema Hız ve öğ­ret­men­le­ri, Ak Parti İlçe Ör­gü­tü Baş­ka­nı Meh­met Cen­net, Halk Eği­tim Mü­dü­rü, Okul Aile Bir­lik­le­ri, Ve­li­ler ve çok sa­yı­da il­çe­miz va­tan­da­şı ka­tıl­dı.
”Ya­şa­ma Datça'da Bağ­lan” pro­je­si­nin de­va­mı ise şu şe­kil­de ola­ca­ğı bil­di­ril­di, “11 Mart Cuma fut­bol tur­nu­va­sı fi­na­li yer Tu­rizm Li­se­si yanı saat 14:00, 15 Mart Salı mek­tup ya­rış­ma­sı ödül tö­re­ni yer Ana­do­lu Li­se­si saat 13:-00”-da.(DATÇA HABER)


Bu haber 2603 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer