01-01-1970 03:00 YAŞAM

“YAŞAMA DATÇA'DA BAĞLAN” TANITIM SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlçe­miz­de “Ya­şa­ma Datça'da Bağ­lan” ba­ğım­lı­lık ile mü­ca­de­le pro­je­si kap­sa­mın­da se­mi­ner dü­zen­len­di.

“YAŞAMA DATÇA'DA BAĞLAN” TANITIM  SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlçe­miz­de dü­zen­le­nen ba­ğım­lı­lık ile mü­ca­de­le pro­je­si “Ya­şa­ma Datça'da Bağ­lan” slo­ga­nıy­la Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde ger­çek­leş­tir­len se­mi­ner­de genç­ler­de olu­şan ba­ğım­lı­lık­la­rın ön­len­me­si ama­cıy­la bil­gi­ler ve­ril­di.?Gerçek­leş­ti­ri­len se­mi­ne­re İlçe­miz Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fedai Akın, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Ab­dul­ka­dir Sol­maz, Pro­to­kol üye­le­ri, Okul Mü­dür­le­ri, Okul Aile Bir­li­ği Baş­kan­la­rı, Öğ­ret­men­ler ve öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı.

Se­mi­ne­rin açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fedai Akın yaptı.Ger­çek­leş­tir­di­ği ko­nuş­ma­da Akın şun­la­rı söy­le­di, “Siz­le­ri üst baş­lı­ğı olan “Ya­şa­ma Datça'da Bağ­lan” yedi tane de alt baş­lık­la­rıy­la süs­le­di­ği­miz pro­je­mi­zin ta­nı­tım top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı­ğı­nız­dan do­la­yı he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum hür­met­ler su­nu­yo­rum.?Ya­şa­ma Datça'da Bağ­la­na­lım dedik Ya­şa­ma Datça'da Bağ­la­nır­ken biz bunu sev­gi­li eki­bi­miz­le bu gü­cü­mü­zü Muğla Va­li­miz­den, İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­müz­den ve en büyük des­tek­çi­miz olan İlçe­miz Kay­ma­ka­mı­mız­dan ala­rak yola çık­tık.

On sekiz mil­yon genç nü­fu­su ile Tür­ki­ye'nin ve dün­ya­nın en göze batan ül­ke­le­rin­den bir ta­ne­si­yiz ama bugün genç nü­fu­su­muz aynı za­man­da ba­ğım­lı­lı­ğın her türlü risk­le­riy­le karşı kar­şı­ya­yız.
İşte bu yüz­den iki buçuk aylık bir pro­je­nin ta­nı­tı­mı­nı bugün bu­ra­da yap­mak is­te­dik.”dedi.

Daha sonra se­mi­ne­rin ikin­ci ko­nuş­ma­sı­nı Datça Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır yaptı.
Bakır yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da şun­la­rı dile ge­tir­di, “Ya­şa­ma Datça'da Bağ­lan pro­je­si kap­sa­mın­da kalbi öğ­ren­ci­ler için on­la­rı ge­le­ce­ğe en iyi şe­kil­de ha­zır­lan­ma­sı için çar­pan öğ­ret­men­le­ri­mi­zin ha­zır­la­dı­ğı bu proje kap­sa­mın­da siz­ler ile bir­lik­te ol­mak­tan büyük bir onur duy­du­ğu­mu ifade etmek is­ti­yo­rum.?

Biliyor­su­nuz bağ­lan­ma de­di­ği­miz zaman bir sev­gi­yi bir kalbi bir ruhu he­sa­ba kat­ma­mız ge­re­ki­yor bağ­lan­mak bir yö­nüy­le gü­zel­dir.Yıl­lar yılı ne­sil­den ne­si­le ak­ta­rı­lan Mec­nun'un Leyla'ya bağ­lı­lı­ğı güzel bir şey­dir de­ğer­li bir ko­nu­dur ve ne­sil­den ne­si­le ak­ta­rı­lır.

Ken­di­si­ni bi­li­me doğ­ru­ya ha­ki­ka­te ada­mış bilim adam­la­rı­nın bi­li­me olan bağ­lı­lı­ğın­dan sü­rek­li yedi yirmi dört 365 gün ken­di­si­ni bütün zer­re­le­riy­le ha­ki­ka­tin doğ­ru­nun bi­li­min ger­çe­ğin pe­şin­den 

koşan bilim in­san­la­rı­nın bağ­lı­lı­ğı­da var­dır.Bun­lar­da in­san­la­ra örnek ol­ma­sı açı­sın­dan güzel ör­nek­ler­dir.Bugün ba­ğım­lı­lı­ğın kötü olan ta­ra­fıy­la yani bağ­lan­dı­ğı­mız şey eğer kö­tüy­se ondan uzak dur­ma­mız ge­rek­ti­ği ile il­gi­li bir pro­je­nin daha doğ­ru­su ol­ma­sı ge­re­ke­nin bu ko­nu­da he­ye­can ile çar­pan kalp­le­ri ta­şı­yan öğ­ret­men­le­ri­mi­zin kalp­le­ri ile proje ha­li­ne gel­miş bir ça­lış­ma­nın baş­lan­gı­cın­da­yız.

Ben bu ça­lış­ma­nın bu pro­je­nin hem öğ­ret­men­le­ri­mi­zin bu uğur­da çar­pan kalp­le­ri­ni daha güzel yer­le­re gö­tür­me­si ko­nu­sun­da önem­li bu­lu­yo­rum. On­la­rı bu ko­nu­da des­tek­li­yo­rum te­şek­kür edi­yo­rum.”dedi.
 
Ya­pı­lan ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan proje ko­or­di­na­tö­rü ve Tür­ki­ye Ba­ğım­lı­lık ve Mü­ca­de­le İl ko­or­di­na­tö­rü Aysar Demir “Ya­şa­ma Datça'da Bağ­lan” pro­je­si­ni su­na­rak se­mi­ne­re gelen ki­şi­le­ri ba­ğım­lı­lık ile mü­ca­de­le ko­nu­sun­da bil­gi­len­dir­di.(DATÇA HABER)


Bu haber 2318 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer