16-04-2018 18:38 GÜNDEM

YEREL BA­SIN­DAN, MEH­METCİĞE MORAL ZİYARET

Su­ri­ye sı­nı­rın­da­ki terör un­sur­la­rı­na yö­ne­lik baş­la­tı­lan 'Zey­tin Dalı Ope­ras­yo­nu' kap­sa­mın­da sınır bir­lik­le­rin­de görev yapan asker ve po­lis­le­re moral ve des­tek ver­mek ama­cıy­la Basın Yayın ve En­for­mas­yon Muğla İl Mü­dür­lü­ğü'nce zi­ya­ret ge­zi­si dü­zen­len­di.

YEREL BA­SIN­DAN, MEH­METCİĞE MORAL ZİYARET

Basın Yayın ve En­for­mas­yon Muğla İl Mü­dür­lü­ğü'nün so­rum­lu­luk ala­nın­da olan Muğla, Aydın, De­niz­li il­le­rin­de görev yapan ve  Gazetemizin' de davet edildiği ,24 basın ça­lı­şa­nı üç gün­lük Meh­met­çik'e moral ve des­tek zi­ya­re­ti kap­sa­mın­da Hatay, Rey­han­lı ve Kilis sı­nı­rın­da görev yapan Basın yayın Ak­re­di­tas­yon Mer­kez­le­ri­ne ve Meh­met­çik­le­ri zi­ya­ret etti.
Basın Yayın ve En­for­mas­yon İl Mü­dü­rü Sez­gin Sağun, “Muğla Basın Yayın En­for­mas­yon İl Mü­dür­lü­ğü'nün ön­cü­lük et­ti­ği ve üç ilin ti­ca­ret oda­la­rı­nın katkı sağ­la­dı­ğı Hatay ve Kilis İl Ge­zi­si'ne, 24 ki­şi­lik ça­lı­şan medya grubu ka­tıl­dı.
Baş­ba­kan­lık Basın Yayın En­for­mas­yon Genel Mü­dür­lü­ğü'nün kendi fa­ali­yet­le­ri­nin ye­rin­de iz­len­me­si, bölge hak­kın­da ya­pıl­ma­ya ça­lı­şı­lan bilgi çar­pıt­ma (De­zen­for­mas­yon) ha­re­ket­le­ri­nin ön­le­me­si ve ger­çek­ler hak­kın­da bilgi edi­nil­me­si ama­cıy­la dü­zen­le­di­ği­ni be­lirt­ti­ği bu gezi ile aynı za­man­da böl­ge­de görev yapan as­ker­le­re de des­tek ve­ril­me­si amaç­lan­dı.
Ül­ke­mi­zin bir­li­ği ve bü­tün­lü­ğü­ne yö­ne­lik yıl­lar­dır süren terör teh­di­di­ni ber­ta­raf etmek ama­cıy­la Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­miz men­sup­la­rın­ca baş­la­tı­lan 'Zey­tin Dalı' ope­ras­yo­nu ba­şa­rıy­la ta­mam­lan­mış­tır. Ope­ras­yon­da gö­rev­li asker ve po­li­si­mi­zin ya­nın­da ol­du­ğu­mu­zu be­lirt­mek ama­cıy­la BYEGM Muğla İl Mü­dür­lü­ğü ola­rak sınır böl­ge­sin­de görev yapan gü­ven­lik güç­le­ri­mi­ze hem moral, hem de des­tek olmak ama­cıy­la Muğla, Aydın ve De­niz­li il­le­ri­miz­de görev yapan yerel medya men­su­bu ar­ka­daş­la­rı­mız ve gö­rev­li­le­ri­miz ile bir­lik­te üç gün­lük zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­dik. Zi­ya­ret kap­sa­mın­da Hatay Rey­han­lı ve Kilis sı­nır­la­rın­da görev yapan gü­ven­lik güç­le­ri­miz zi­ya­ret edil­di. Zi­ya­ret kap­sa­mın­da des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen Muğla Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Bü­lent Ka­ra­kuş, Aydın Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Meh­met Yunus Şahin ve De­niz­li Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Uğur Er­do­ğan'a ver­dik­le­ri katkı ne­de­niy­le te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.
      (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 369 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer