21-10-2019 17:11 GÜNDEM

YÖ­NELT KOLEJİ'NDEN(MUĞLA) DE­MOK­RASİ ŞÖLENİ…YÖ­NELT­MUN'19….

Orhan KESKİNSOY : *150 Ana­do­lu ve Fen li­se­si öğ­ren­ci­si­nin ka­tıl­dı­ğı bir de­mok­ra­si şö­le­ni oldu.. *Çevre so­run­la­rı ,de­mok­ra­si ve ada­le­te kadar bir­çok konu tar­tı­şıl­dı *Proje ko­or­di­na­tö­rü Şölen Ta­ta­roğ­lu,Proje da­nış­ma­nı Salih Bora Öz­türk'tü.

YÖ­NELT KOLEJİ'NDEN(MUĞLA) DE­MOK­RASİ ŞÖLENİ…YÖ­NELT­MUN'19….

 

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de,ses­siz se­da­sız ,ama içe­ri­ği dop­do­lu bir et­kin­lik oldu Muğla'da. Muğla Yö­nelt Ko­le­ji yine yaptı ya­pa­ca­ğı­nı. Daha ön­ce­le­ri yap­tı­ğı gibi yine bir ye­ni­li­ğe imza attı.
11-12-13 ta­rih­le­rin­de Muğla Yö­nelt Yer­leş­ke­si'nde YÖ­NELT­MUN'19 et­kin­li­ği dü­zen­le­di.
Et­kin­li­ğin, İngi­liz­ce ve Türk­çe su­num­la­rın ya­pıl­dı­ğı ko­mi­te­le­re yak­la­şık 150 Ana­do­lu Li­se­si ve fen Li­se­si öğ­ren­ci­si ka­tıl­dı.
MUN: Model Uni­ted Na­ti­ons(Model Bir­leş­miş Mil­let­ler) :Bir­leş­miş Mil­let­le­rin içe­rik ve şekil ola­rak kop­ya­sı olan MUN; fark­lı ül­ke­ler­den öğ­ren­ci­le­rin bir araya ge­le­rek,dünya me­se­le­le­ri­ni tar­tı­şıp,so­run­la­ra ger­çek­çi çözüm yol­la­rı sun­ma­la­rı­nı,böy­le­lik­le so­run­la­rın dünya so­ru­nu da ol­ma­sı­nı he­def­le­mek­te­dir.
MUN; üni­ver­si­te­ler,say­gın eği­tim ku­rum­la­rı ve dün­ya­nın pek çok aka­de­mik oto­ri­te­si ta­ra­fın­dan öğ­ren­ci­ler için en pres­tij­li et­kin­lik ola­rak kabul edil­mek­te­dir. BM. Ve AB ile başta Har­vard olmak üzere ben­zer köklü üni­ver­si­te­ler ta­ra­fın­dan da des­tek­len­mek­te­dir. Öğ­ren­ci­ler için en güzel yanı ise; MUN kon­fe­rans­la­rın­da ve­ri­len ser­ti­fi­ka­lar ki­şi­nin CV dos­ya­sın­da çok önem­li bir yer tut­mak­ta­dır.Bir­çok üni­ver­si­te böyle ser­ti­fi­ka­sı olan öğ­ren­ci­le­re de burs ver­mek­te­dir.
Şölen Ta­ta­roğ­lu ve Salih Bora Öz­türk,yap­tık­la­rı ortak açık­la­ma­da;”Muğla Özel Yö­nelt Ko­le­ji'nin MUN yol­cu­lu­ğu 2017 yı­lın­da ger­çek­leş­ti­ri­len YÖ­NELT TRAİN Eği­tim Kon­fe­ran­sı'yla baş­la­dı. 2017 de yine öğ­ren­ci­le­ri­miz­le bir­lik­te or­ga­ni­ze et­ti­ği­miz bu eği­tim kon­fe­ran­sı­mız as­lın­da bu yıl yap­tı­ğı­mız YÖ­NELT­MUN'19'un alt ya­pı­sı­nı oluş­tur­du.
Kon­fe­ran­sı­mız;da­nış­man öğ­ret­men­ler li­der­li­ğin­de öğ­ren­ci­le­ri­miz­den oluş­tur­du­ğu­muz iyi bir or­ga­ni­zas­yon ekibi, Halk­la iliş­ki­ler So­rum­lu­la­rı ,Ko­mi­te baş­kan ve baş­kan yar­dım­cı­la­rı,Ko­mi­te gö­rev­li­le­ri,Gü­ven­lik ekibi ve basın eki­bi­nin yo­ru­cu ça­lış­ma­la­rı so­nu­cun­da çok ba­şa­rı­lı ve so­run­suz geçti…”
Ama­cı­mız; ül­ke­mi­zi ve dün­ya­yı çev­re­le­yen gün­cel so­run­lar,seç­kin bir or­tam­da hem eğ­le­nip,hem öğ­re­ne­rek tar­tış­ma or­ta­mı ya­rat­mak;eleş­ti­rel dü­şün­ce,ikna ye­te­ne­ği, öz­gü­ven,öz­ye­ter­li­lik gibi ka­za­nım­lar elde et­mek­tir. Bunu öğ­ren­ci­le­re ve­re­bil­mek­tir. Bunu kıs­men ba­şar­mış du­rum­da­yız. Ka­pa­nış tö­re­nin­den sonra ka­tı­lım­cı öğ­ren­ci­le­rin ilk so­ru­su,bun­dan son­ra­ki MUN ne zaman ya­pı­la­cak? Oldu. Bu da bizi en çok gö­nen­di­ren bir şey oldu.
Yö­nelt Okul­la­rı Genel Mü­dü­rü Fe­ru­dun Öz­türk de” İli­miz­de ilk kez ger­çek­le­şen böyle bir et­kin­li­ği yap­mak­tan onur ve gurur duy­duk. Ka­tı­lım­cı öğ­ren­ci­ler, dünya so­run­la­rı­nı,tar­tış­ma ve çözüm yol­la­rı­nı öner­me fır­sa­tı buldu. Bizim he­def­le­ri­miz­den biri de bunu ulu­sal dü­ze­ye yay­mak­tır. Gör­dük ki,özgür or­tam­da ya­pı­lan tar­tış­ma­lar çok ve­rim­li olu­yor­muş..Çok yeni fi­kir­ler,dü­şün­ce­ler or­ta­ya çı­kı­yor­muş.
De­mok­ra­si­nin eği­tim yo­luy­la güç­len­di­ril­me­si ve bu amaç­la da eği­tim sis­te­mi­nin de­mok­ra­tik de­ğer­ler açı­sın­dan ge­liş­ti­ril­me­si yö­nün­de ül­ke­miz­de bu tür et­kin­lik­le­rin ya­pıl­ma­sı,ülke,dünya açı­sın­dan önem­li­dir.
Öz­türk; başta öğ­ren­ci­ler olmak üzere tüm ka­tı­lım­cı­la­ra ve et­kin­lik­te görev alan eği­tim­ci­le­re te­şek­kür etti.
An­la­dı­ğı­mız ka­da­rıy­la, Tür­ki­ye'de,özel­lik­le Muğla'da güzel şey­ler ya­pı­lı­yor. De­mok­ra­si ve ada­le­tin çokça tar­tı­şıl­dı­ğı gü­nü­müz­de,bunu daha lise dü­ze­yin­de öğ­ren­ci­ler ka­na­lıy­la yap­mak,yap­tır­mak gurur ve­ri­ci,o kadar da al­kış­lan­ma­sı ge­re­ken bir olay.
Biz,Şölen Ta­ta­roğ­lu'nu ga­ze­te ola­rak daha ön­ce­den ta­nı­yo­ruz. Onun va­sı­ta­sıy­la da Yö­nelt Ko­le­ji'ni ta­nı­dık. Mos­ko­va'da ya­pı­lan,yine ze­ka­ya da­ya­lı et­kin­lik­le­ri­ni bi­li­yo­ruz.
Hep­si­ne ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.


Bu haber 730 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer