01-01-1970 02:00 YAŞAM

YUNAN ADA­LA­RIN­DAN GELEN SEFER İPTAL EDİLDİ

İlçe­mi­ze her 15 günde bir Yunan ada­la­rın­dan gelen tu­rist ka­fi­le­si­nin bu haf­ta­da ki se­fe­ri iptal oldu.

YUNAN ADA­LA­RIN­DAN  GELEN SEFER İPTAL EDİLDİ

Edi­ni­len bil­gi­le­re göre Yunan ada­la­rın­dan her 15 günde bir il­çe­mi­zi zi­ya­ret eden turis ka­fi­le­si­nin bu hafta ki se­fe­ri yolcu ye­ter­siz­li­ğin­den ve hava şart­la­rın­dan do­la­yı iptal oldu. 

Rodos ve Simi ada­la­rın­dan gelen tu­rist ka­fi­le­si Cu­mar­te­si gün­le­ri olan il­çe­miz halk pa­za­rı­nı ge­ze­rek alış­ve­riş yap­ma­ya ge­li­yor­du. 
130 kişi ka­pa­si­te­li tekne ile il­çe­mi­zi zi­ya­ret eden Yunan tu­rist­ler kişi ye­ter­siz­li­ğin­den do­la­yı ve Yu­na­nis­tan'da ki kriz se­be­bi ile bu hafta ge­le­me­dik­le­ri be­lir­til­di. 

4 Ha­zi­ran'da Yunan ada­la­rın­dan il­çe­mi­ze tek­rar se­fer­le­rin kişi ye­ter­siz­li­ği olmaz ise devam ede­ce­ği bil­di­ril­di. 

Ga­ze­te­miz mu­ha­bi­ri­ne ko­nu­şan Seher Tur'un iş­let­me­ci­si Ser­dar Uslu şun­la­rı be­lirt­ti, "Rodos ve Simi ada­la­rın­dan her 15 günde bir dü­zen­le­di­ği­miz sefer bu hafta kişi ye­ter­siz­li­ğin­den do­la­yı iptal oldu. 
Fakat bun­dan son­ra­ki se­fer­le­ri­miz­de daha fazla tu­rist ola­ca­ğı­nı 

umut edi­yo­rum. Gelen tu­rist­ler il­çe­miz eko­no­mi­si­ne ger­çek­ten büyük oran­da des­tek olu­yor. 

Cu­mar­te­si günü ger­çek­le­şen halk pa­za­rı da bun­lar­dan sa­de­ce biri. 
Devam eden haf­ta­lar da il­çe­mi­ze tu­rist ge­tir­mek için ça­ba­la­ya­ca­ğız. 4 Ha­zi­ran'da Yunan ada­la­rı Rodos ve Simi'den se­fer­ler tek­rar devam ede­cek­tir." dedi.(DATÇA  HABER)


Bu haber 3760 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam