03-02-2018 ALİ GENÇLİ (SIRADIŞI)

İlçe­miz Hızır şah ma­hal­le­si sı­nır­la­rı için­de ,ma­hal­le­yi ana yola (Bul­var) bağ­la­yan yol üze­rin­de ,ana yol­dan ma­hal­le­ye gi­riş­te sol ta­raf­ta inşa edil­miş bu­lu­nan ,bir küçük ki­li­se ,Şapel de di­ye­bi­le­ce­ği­miz ,dik­dört­gen (Me­ga­ron ti­pin­de) plan­lı bu ya­pı­dan bah­set­mek is­ti­yo­rum. Doğa ko­şul­la­rı­nın ve in­san­la­rı­mız ta­ra­fın­dan yıp­rat­ma­sı­na rağ­men , ayak­ta ka­la­bil­miş ol­ma­sı bir mu­ci­ze ol­ma­lı.
Os­man­lı İmpa­ra­tor­lu­ğu­muz da ,Tan­zi­mat rüz­gar­la­rı­nın es­me­ye baş­la­ma­sıy­la , im­pa­ra­tor­luk için­de bu­lu­nan , Müs­lü­man ol­ma­yan va­tan­daş­la­rın iba­det me­kan­la­rı inşa et­tik­le­ri­ni ,eski olan­la­rı da onar­dık­la­rı­nı gö­rü­yo­ruz.Ya­pı­nın bir ki­ta­be­si­nin ol­ma­ma­sı bir de­za­van­taj olsa da,19.​yy lın or­ta­la­rın­da inşa edil­miş ola­bi­lir.​Yeni ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ve araş­tır­ma­lar­da bu dü­şün­ce­mi­zi doğ­ru­la­mak­ta­dır.
Dat­ça­mız­da ya­şa­mış olan Rum va­tan­daş­la­rı­mı­zın ço­ğu­nun ,bil­has­sa Söm­be­ki (Symi) ,Rodos ve on iki ada­la­ra , mü­ba­de­le yo­luy­la git­tik­le­ri­ni bi­li­yo­ruz. İşte bu dü­şün­cey­le,bu iba­det me­ka­nı­na ait ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­dü­ğüm bazı ob­je­le­rin­de ,be­ra­ber­le­rin­de gö­tür­dük­le­ri­ni dü­şü­nü­yo­rum.Bu ko­nu­da bilgi ala­bil­mek ve varsa ki­li­se hak­kın­da­ki gör­sel­le­ri kop­ya­la­rı­nı temin ede­bil­mek ama­cıy­la Söm­be­ki'de papaz ola­rak görev yapan Bay Ste­fa­nos Mak­ris ile ya­zış­ma­ma rağ­men olum­lu bir sonuç ala­ma­dım.Sa­nı­rım yakın bir ge­le­cek­te bu ko­nu­da iler­le­me sağ­la­rım.

Ki­li­se­nin için­de bu­lu­nan , duvar re­sim­le­ri ve de­sen­le­rin tah­rip edil­miş ol­ma­sı el­bet­te üzücü.Bu ve ben­ze­ri ya­pı­lar­da­ki tah­ri­ba­tın tipik ör­ne­ği­ni,Pus­tu­lar mev­ki­nin kar­şı­sın­da­ki yarık dağda bu­lu­nan ,küçük in­zi­va nok­ta­sın­da­ki Freks­le­de de yakın za­man­da gör­dük. Ki­li­se­nin gi­ri­şin­de küçük bir çan ku­le­si­nin var­lı­ğı­nı ,Sayın Prof.​Numan TUNA söy­lü­yor­sa da ,şim­di­lik böyle bir iz kal­ma­mış.
Yal­nız 1989 yı­lın­da vefat eden Rah­met­li ba­ba­mın (M.​Nuri Kolcu) ,ki­li­se pa­pa­zı­nın ce­ma­ati­ni iba­de­te ça­ğır­mak için ağaca as­tı­ğı ki­li­se ça­nı­nı çal­dı­ğı­nı söy­le­di­ği­ni iyi ha­tır­lı­yo­rum. Ay­rı­ca bu ki­li­se­ye çok yakın ola­rak 14.​yy or­ta­la­rın­da ya­pıl­dı­ğı tah­min edi­len Camii nin de mi­na­re­si­nin ol­ma­ma­sı­na, bir saygı ifa­de­si ola­rak ki­li­se­nin çan ku­le­si­nin ya­pıl­ma­mış ol­ma­sı dü­şü­nü­le­mez mi...?

Bu ben­ze­ri ki­li­se ya­pı­la­rı­nı ya­rı­ma­da­mı­zın pek çok ye­rin­de gö­rü­yo­ruz.Kargı ,Re­şa­di­ye, Betçe yolu üze­rin­de,Dumus çu­ku­run­da (göz­lem­le­di­ğim/duy­du­ğum) bu­lu­nan­la­rın ba­zı­la­rı­nın kıs­men ayak­ta ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz.Du­yu­mum ise bi­ri­nin bir tatil si­te­si ve­si­le­si ile or­ta­dan kal­dı­rıl­dı­ğı...

Bu ki­li­se­nin :
Eksik ve yan­lış­la­rı ile ta­mam­lan­mış gibi gö­rü­len bu ya­pı­nın, BİR KENT /YÖRE bel­lek mü­ze­si ola­rak Yerel Yö­ne­tim ve Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­mız­ca dü­zen­len­me­si­nin ya­rar­lı ola­ca­ğı dü­şün­ce­sin­de­yim.

Nasıl ol­ma­sı diye so­rar­sa­nız,bunu bana göre ne­den­le­ri ile ay­rı­ca ya­za­ca­ğım.


Bu yazı 10653 defa okunmuştur.ALİ GENÇLİ (SIRADIŞI) Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer