20-03-2018 ALİ GENÇLİ (SIRADIŞI)

Yer­yü­zü si­ya­se­tin­de; et­ki­le­ri gü­nü­müz­de­ki olu­şum­la­ra değin uza­nan 18 Mart Ça­nak­ka­le Za­fe­ri'nin 103. Yıl­dö­nü­mü­nü ya­şı­yo­ruz. Ta­rih­te, bir vatan par­ça­sı­nın bu denli kah­ra­man­ca, can pa­ha­sı­na sa­vu­nul­du­ğu başka bir örnek bul­mak çok güç­tür. Ça­nak­ka­le za­fe­ri bu ba­kım­dan bir yer­yü­zü des­ta­nı­dır.
İnsan­lı­ğa iha­ne­ti, iki dünya sa­va­şın­da do­ru­ğa çı­ka­ran em­per­ya­list güç­ler, ben­zer oyun­lar­la gü­nü­müz­de de kı­yım­la­rı­nı sür­dür­mek­te­dir­ler. Ne var ki bugün, yüz­le­ri­ne ge­çir­dik­le­ri mas­ke­ler­le ken­di­le­ri­ne des­tek sağ­la­mak­ta­dır­lar. Hatta türlü oyun­lar­la kı­yı­ma uğ­rat­tık­la­rı ül­ke­ler­de bile yan­daş­lar bu­la­rak, yakıp yık­tık­la­rı yer­ler­de­ki di­re­niş­le­ri kı­ra­bil­mek­te­dir­ler.
Bi­rin­ci Dünya Sa­va­şı sı­ra­sın­da, Al­man­ya-Os­man­lı bir­lik­te­li­ği­ne karşı sa­va­şan güç­ler ara­sın­da­ki gizli re­ka­bet, İngil­te­re'nin bo­ğaz­lar üs­tün­de ege­men­lik kurma is­te­ği­ni öne çı­kar­dı. Bo­ğaz­la­rı ve İstan­bul'u alan İngil­te­re, Av­ru­pa'da sür­mek­te olan sa­vaş­tan diğer ül­ke­le­re göre daha karlı çı­ka­cak­tı. Gös­te­re­ce­ği bu ba­şa­rı hem et­kin­li­ği­ni hem de say­gın­lı­ğı­nı art­tı­ra­cak­tı. Rusya'nın İngil­te­re'den, Os­man­lı İmpa­ra­tor­lu­ğu'na karşı bir güç gös­te­ri­si ya­pa­rak, ra­hat­sız­lık duy­du­ğu bas­kı­nın azal­tıl­ma­sı­nı is­te­me­si, İngil­te­re için bir fır­sat ol­muş­tur. Çünkü sa­vaş­ta ka­yıp­la­ra uğ­ra­yan Rusya, Bo­ğaz­lar­dan ya­rar­la­na­ma­dı­ğı için dış­sa­tı­mı­nı ya­pa­mı­yor, it­ti­fak için­de ol­du­ğu diğer ül­ke­ler­den silah yar­dım­la­rı­nı ala­mı­yor­du. Bu yüz­den güç du­rum­da kal­mış­tı. Rusya'nın bu ta­le­bi, İngil­te­re'nin Ça­nak­ka­le ye­nil­gi­si­ne giden sü­re­cin baş­lan­gı­cı ol­muş­tur.
Po­li­tik he­sap­lar yapan İngil­te­re'nin bu sal­dı­rı­da ba­şa­rı­ya ulaş­ma­sıy­la, or­tak­lar ara­sın­da iti­ba­rı do­ru­ğa çı­ka­cak ve po­li­tik, eko­no­mik pek çok çıkar sağ­la­ya­cak­tı. Ka­za­nı­lan ba­şa­rı­nın et­ki­si ken­di­si­ni kısa za­man­da gös­te­recek, savaş sa­na­yi­nin can da­ma­rı İstan­bul'daki silah ve cep­ha­ne fab­ri­ka­la­rı, ter­sa­ne­ler yok edi­le­cek­ti. İmpa­ra­tor­luk, ko­şul­suz ba­rı­şa zor­la­na­cak­tı.
Ana­do­lu top­rak­la­rın­da gözü olan, Bal­kan­lar­da­ki diğer ta­raf­sız dev­let­ler de böy­le­ce bir­lik­te­li­ğe ka­tı­la­cak­lar ve ba­şa­rı­da büyük paya sahip ola­cak İngil­te­re'nin li­der­li­ğin­de Bal­kan İtti­fa­kı ye­ni­den ku­ru­la­cak­tı. Diğer yan­dan Or­ta­do­ğu pet­ro­lü'ne ulaş­mak daha kolay ola­cak, İngil­te­re için Ak­de­niz'deki en­gel­ler kalk­mış ola­cak­tı.
Ama bun­lar bir düş ola­rak ka­la­cak­tı. Çünkü Bir Mus­ta­fa Kemal vardı.
Mus­ta­fa Kemal'in, “Ben size ta­ar­ru­zu değil, öl­me­yi em­re­di­yo­rum.” de­di­ği, ken­di­sin­den dokuz kat daha üstün sa­yı­da olan düş­ma­na karşı bir des­tan yazan Meh­met­çik kar­şı­sın­da hayal bile et­me­di­ği bir ye­nil­gi­ye uğ­ra­ya­cak­tı.
Bu ye­nil­gi ta­ri­he, em­per­ya­liz­min ilk ye­nil­gi­si ola­rak ge­çe­cek­ti. İşte bu yüz­den bu bir “YER­YÜ­ZÜ DES­TA­NI'ydı
Sa­vaş­ta yi­tir­di­ği­miz 211.000 vatan ev­la­dı­nın ya­rat­tı­ğı Ça­nak­ka­le Des­ta­nı, Bi­rin­ci Dünya Savaş'ı so­nun­da masa ba­şın­da işgal edi­len Ana­do­lu top­rak­la­rı­nın kur­tu­luş kav­ga­sın­da di­re­niş ru­hu­nun ya­ra­tı­cı­sı ol­muş­tur.


Bu yazı 10041 defa okunmuştur.ALİ GENÇLİ (SIRADIŞI) Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer