15-02-2016 ALİ GENÇLİ (SIRADIŞI)

     AÇ­LI­ĞA ÇARE Mİ?
     Ay­rı­ca ge­ne­tik mü­da­ha­le ile daha bol ürün elde edi­le­me­si de te­orik ola­rak müm­kün. Bu özel­lik­le­rin­den do­la­yı, GDO'yu sa­vu­nan­lar, bunun dün­ya­da artan gıda ih­ti­ya­cın kar­şı­lan­ma­sı ko­nu­sun­da cevap ola­bi­le­ce­ği­ni sa­vu­nu­yor.   

   ABD Tarım Ba­kan­lı­ğı'nın yap­tır­dı­ğı bir araş­tır­ma ise GDO'lu ürün­le­rin daha yük­sek verim sağ­la­dı­ğı­nın genel bir doğru ola­rak kabul edi­le­me­ye­ce­ği­ni ortya koydu. Bu ra­po­ra göre ve­ri­min daha yük­sek ol­du­ğu böl­ge­ler ol­du­ğu gibi daha düşük ol­du­ğu böl­ge­ler de var.

     ELEŞTİRİLER 
    GDO tek­no­lo­ji­sin­de­ki ge­liş­me­ler ve bu tür bit­ki­le­rin daha yay­gın ola­rak kul­la­nıl­ma­sı ile bir­lik­te GDO'lu ürün­ler hak­kın­da tar­tış­ma­lar da yo­ğun­laş­tı. GDO'lu ürün­ler özel­lik­le insan sağ­lı­ğı ve çev­re­ye et­ki­le­ri ko­nu­sun­da eleş­ti­ri­le­rin mer­ke­zi­ne yer­leş­ti. Ko­nu­yu sağ­lık açı­sın­dan ele alan bazı bilim in­san­la­rı, GDO içe­ren yi­ye­cek­le­rin insan sağ­lı­ğı­na za­rar­lı ola­bi­le­ce­ği­ni sa­vu­nu­yor. 

     Gen bit­ki­nin içine yer­leş­ti­ril­di­ği için, onu tü­ke­ten­le­rin de risk al­tın­da ola­ca­ğı, sağ­lık ko­nu­sun­da­ki eleş­ti­ri­ler­de sık sık dile ge­ti­ri­li­yor. GDO'ların hedef olan ürün hariç di­ğer­le­rin­de nasıl bir etki yap­tı­ğı bi­lin­mi­yor. 
    Zaman zaman bu gı­da­la­rın kan­se­re yol aça­ca­ğı id­di­ala­rı dil ge­ti­ril­se de bunun doğ­ru­lu­ğu­nu ka­nıt­la­yan bir araş­tır­ma henüz ya­pıl­ma­dı. GDO'lu bit­ki­le­re ge­ti­ri­len eleş­ti­ri­ler önem­li bir bö­lü­mü de doğal çev­re­ye olan et­ki­le­ri ile il­gi­li. 

     Kar­şıt gö­rüş­te­ki­ler GDO içe­ren ürün­le­ri­nin to­hum­la­rı çev­re­ye ka­rı­şa­rak doğal ürün­le­ri et­ki­le­yip ya­pıs­nı bo­za­bi­le­ce­ği­ni sa­vu­nu­yor. 
 
    GDO'lu ürün­le­rin doğal or­ta­ma ya­yı­lıp yay­gın­laş­ma­sı so­nu­cun­da böcek nü­fu­su­nun olum­suz et­ki­len­me­si ve tüm eko­sis­te­min çökme ola­sı­lı­ğı da dile ge­ti­ri­len bir başka eleş­ti­ri. GDO'lu ürün­le­rin biyo çe­şit­li­li­ği teh­li­ke­ye so­ka­ca­ğı ve bi­yo­lo­jik kir­li­li­ğe neden ola­ca­ğı da yay­gın en­di­şe­ler ara­sın­da.
 
      ÜLKEMİZDE GDO'LU ÜRÜN VAR MI? 
     Her­han­gi bir de­ne­tim ol­ma­dı­ğı için Tür­ki­ye'de ne kadar alan­da GDO'lu ürün ye­tiş­ti­ril­di­ği bi­lin­mi­yor. Bu­nun­la bir­lik­te bi­yo­gü­ven­lik ya­sa­sı geç­ti­ği­miz ay­lar­da çık­tı­ğı için ge­ne­ti­ği de­ğiş­ti­ril­miş bit­ki­le­rin kont­rol­süz bi­çim­de Tür­ki­ye'ye gir­di­ği ve gıda sa­na­yi­in­de yıl­lar­dır kul­la­nıl­dı­ğı bi­li­ni­yor. 

     Ya­pı­lan bir ça­lış­ma­ya göre Tür­ki­ye'de sa­tı­lan 800'e yakın gıda mad­de­si, GDO içe­ri­yor.

      GDO'lu ÜRÜN­LER 
     Öze­lik­le GDO'lu soya ve mısır ne­de­niy­le geniş bir ürün yel­pa­ze­sin­de GDO'lu ürün­ler kul­la­nı­lı­yor. GDO'lu soya; sucuk, salam, sosis gibi kır­mı­zı etin kul­la­nıl­dı­ğı ürün­ler­de, et­su­yu tab­let­ler­de, fın­dık-fı­sık ez­me­si, çi­ko­la­ta­lı ürün­ler, çe­şit­li unlu ma­mul­ler, süt tozu, hazır çor­ba­lar ve hay­van yem­le­rin­de kul­la­nı­lı­yor. 

    GDO'lu mı­sı­rın kul­la­nıl­dı­ğı alan­lar­sa; ni­şas­ta bazlı tat­lan­dı­rı­cı­lar yo­luy­la gazoz, kola ve meyve su­la­rı, mısır yağı, bebek ma­ma­la­rı, hazır çor­ba­lar ve hay­van yem­le­ri.


Bu yazı 13441 defa okunmuştur.ALİ GENÇLİ (SIRADIŞI) Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer