30-03-2020 ALİ GENÇLİ (SIRADIŞI)

Bi­rey­sel ya­rat­ma­nın coş­ku­lu bir üre­ti­si olan sa­na­tın ger­ge­fin­de, bir çok dalda ka­dın-er­kek üre­ti­le­ri baş başa gi­der­ken ne­den­se şi­ir­de ka­dı­nın adı daha az du­yul­mak­ta­dır. Çünkü kadın, sos­yal yaşam için­de ula­şıl­mak is­te­nen, öz­le­nen, bek­le­nen olmuş ve ka­dı­na ya­zı­lan şi­ir­ler ki­tap­lar do­lu­su­na ulaş­mış­tır. Cemal Sü­rey­ya 'nın 'KADIN' şi­iri­ni oku­yan­lar; “Bir kadın şi­ir­de ancak bu denli güzel an­la­tı­lır” de­mek­ten ken­di­ni ala­ma­mış­tır.

***/ bir ka­dı­nı or­ta­dan ikiye böl… / ya­rı­sı an­ne­dir, /ya­rı­sı çocuk, / ya­rı­sı sev­gi­li / ya­rı­sı aşk… / du­yan­lar bunu bil­mez, / gö­ren­ler an­la­maz bunu! / ya­rı­sı ri­va­yet­tir, /ya­rı­sı gece. /***

Yine At­ti­la İlhan; “Ne ka­dın­lar sev­dim zaten yok­tu­lar / yağ­mur gi­yer­ler­di son­ba­har­la bir / azı­cık ok­şa­sam sanki ço­cuk­tu­lar / bı­rak­sam kor­ku­dan göz­le­ri sis­le­nir ne ka­dın­lar sev­dim zaten yok­tu­lar / böyle bir sev­mek gö­rül­me­miş­tir…/ (…) di­ze­le­rin­de yarım kal­mış sev­da­lar­dan dem vur­muş­tur.

Kadın ve şiir söz­cük­le­ri bir­lik­te söy­len­di­ğin­de, er­kek­le­rin ka­dı­na yaz­dı­ğı şi­ir­ler akla gel­miş­tir. Ede­bi­yat ta­ri­hi­miz­de; “mani olu­yor ha­li­mi tak­ri­re hi­ca­bım, / üzme ye­ti­şir, üzme, fi­ra­kın­la ha­ra­bım. / mahvoldu sü­ku­num, beni terk ey­le­di habım, / üzme ye­ti­şir, üzme, fi­ra­kın­la ha­ra­bım.” di­ze­le­ri­nin sa­hi­bi Şair Nigar Hanım'a kadar uza­nan süreç gü­nü­müz­de Gül­ten Akın, Sen­nur Sezer, Didem Madak, Nil­gün Mar­ma­ra gibi çağ­daş şa­ir­le­re kadar gel­miş­tir. Bu po­pü­ler şa­ir­le­ri­mi­zin ya­nın­da son yıl­lar­da, Ede­bi­yat der­gi­le­rin­de, Şiir seç­ki­le­rin­de şi­ir­le­riy­le ve kitap raf­la­rın­da­ki ki­tap­la­rıy­la yer­le­ri­ni ço­ğa­la­rak al­mak­ta­dır.

Se­vil­di­ği­ne inan­dı­ğın­da / Yü­re­ği­nin en güzel şar­kı­sı çalar / Son se­si­ne kadar açar­sın
Sa­de­ce sevgi ko­nu­şur sen su­sar­sın / Yü­re­ği­nin ol­du­ğu­nu /Ya­şa­dı­ğı­nı o zaman an­lar­sın… diye duy­gu­la­rı­nı di­ze­le­yen Ayşe Keleş de “ümit veren şaire”ler ara­sın­da ye­ri­ni aldı. Ya­yın­la­dı­ğı “BİR YANIM HEP YARIM” adlı şiir ki­ta­bıy­la be­ğe­ni­ler ka­za­nır­ken okur­la­rı­nı “ YÜREĞİME BAK “ ro­ma­nıy­la bu­luş­tur­du.

Şi­ir­le­rin­de im­ge­sel akıcı bir üslup kul­la­nan Ayşe Keleş, ya­şan­mış­lık­la­rın iyi bir göz­lem­ci­si ola­rak duygu ve dü­şün­ce­le­ri­ni sade bir dille an­lat­mak­ta­dır.


Bu yazı 3644 defa okunmuştur.ALİ GENÇLİ (SIRADIŞI) Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer