17-01-2019 ALİ GENÇLİ (SIRADIŞI)

“SA­VAŞ­LA­RI KAPİTALİSTLER PLAN­LAR,SİLAH TÜC­CAR­LA­RI ORGANİZE EDER,AP­TAL­LAR BAŞ­LA­TIR...?VE...?SA­DE­CE MA­SUM­LAR ÖLÜR...”

Dün­ya­nın gel­miş geç­miş, en zen­gin , en es­ra­ren­giz ve en çok nef­ret edi­len adam­la­rın­dan bi­ri­si Basil Za­ha­roff adlı bir silah tüc­ca­rı­dır. Za­ha­roff'un ya­şa­mı­nı an­la­tan ki­tap­lar­da, “Bu adam için di­ki­len anıt, mil­yon­lar­ca in­sa­nın mezar taş­la­rın­dan olu­şa­cak ve üze­rin­den mil­yon­lar­ca in­sa­nın ölüm çığ­lık­la­rı yan­sı­ya­cak­tır.” Cüm­le­le­ri yer al­mış­tır. Elli yıl­dan uzun süre silah pi­ya­sa­sı­nı elin­de tutan bu adam, ül­ke­den ül­ke­ye gi­de­rek milli en­di­şe ve kor­ku­la­rı tah­rik ede­rek, ezeli düş­man sa­yı­lan dev­let­le­ri si­lah­lan­dır­dı. Rus-Ja­pon sa­va­şın­da her iki ül­ke­ye de, Bi­rin­ci dünya Sa­va­şı'nda Al­man­ya'ya, İtalya'ya, İngil­te­re'ye, Fran­sa'ya silah sattı.

Ve Tür­ki­ye…Ve Yu­na­nis­tan…

Aklı selim her insan si­lah­la­ra ve sa­vaş­la­ra karşı dur­mak­ta­dır. Yıl­lar­dır büt­çe­miz­de sa­vun­ma­ya ay­rı­lan büyük pay­lar ne­de­niy­le, dışa ba­ğım­lı eko­no­mi­mi­zin ge­li­şe­me­me­si yü­zün­den, ül­ke­miz­de ne iş­siz­lik, ne sağ­lık ne de eği­tim so­ru­nu çö­zül­dü. Oysa biz, “Yurt­ta barış, dün­ya­da barış.” , “Savaş zo­run­lu­luk ol­ma­dık­ça ci­na­yet­tir.” diyen, dün­ya­nın örnek al­dı­ğı bir li­de­re sahip olmuş bir mil­le­tiz. Kom­şu­la­rı­mız­la sü­rek­li yapay an­laş­maz­lık­lar çı­kar­tı­la­rak, si­lah­lan­ma­ya mec­bur bı­ra­kıl­mış, hatta üçün­cü dünya sa­va­şı, Türk-Yu­nan sa­va­şıy­la baş­la­ya­cak­tır se­nar­yo­la­rıy­la tah­rik edi­le­rek si­lah­lan­ma­ya zor­lan­mı­şız. Bu da yok­sul­lu­ğu­mu­zun ne­den­le­rin­den bi­ri­si­dir.

Bir ken­ti­miz kadar nü­fu­sa sahip, kök­le­ri­miz­de ay­nı­lık­lar, kül­tür­le­ri­miz­de, yaşam bi­çi­mi­miz­de ola­ğan üstü ben­zer­lik­ler bu­lu­nan Yunan hal­kıy­la, Türk halkı ara­sın­da dost­lu­ğun ya­şa­tıl­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­si bir in­san­lık ge­re­ği­dir. Dü­şün­se­ni­ze, bunca yıl si­la­ha ya­tı­rı­lan pa­ra­la­rın, ülke kal­kın­ma­sın­da bizi ne­re­le­re ge­tir­me­si müm­kün ola­cak­tı. Hele düş­man­lık ye­ri­ne “Ege'yi Dost­luk De­ni­zi” ha­li­ne ge­ti­re­bil­sey­dik; Ta­şı­ma­cı­lık, ba­lık­çı­lık, tu­rizm ko­nu­sun­da hatta pet­rol çı­kar­ma ko­nu­sun­da ya­pı­la­cak ortak ça­lış­ma­lar­la dışa ba­ğım­lı­lık­tan kur­tul­ma­mız hiç­ten bile de­ğil­di. …

Ama böyle ol­ma­dı. Neden?

Tür­ki­ye'de yok­sul bir Ana­do­lu kö­yün­de, pen­ce­re­si bile ol­ma­yan ücra bir ku­lü­be­de doğan. Ço­cuk­lu­ğu açlık ve se­fa­let için­de geçen ve ya­şa­mı bo­yun­ca sa­de­ce beş yıl okula gi­de­bil­miş olan Za­ha­roff; 27 ya­şın­day­ken ha­ya­tı­nı Yu­na­nis­tan'da sür­dü­rü­yor­du. Silah tüc­car­lı­ğı­na so­yu­nan bu adam, Yu­nan­lı­la­rı tah­rik etmek için, çev­re­le­ri­nin “kana su­sa­mış” düş­man­lar­la çev­ri­li ol­du­ğu­na ikna et­me­ye ba­şar­mış ve büyük ko­mis­yon­lar kar­şı­lı­ğın­da Yu­nan­lı­la­rın hızla si­lah­lan­ma­sı­na yar­dım­cı olur­ken de­ni­zal­tı al­ma­sı­nı sağ­la­mış­tı. Hatta dün­ya­da ilk deniz altı fi­lo­su böy­le­ce ku­rul­muş olu­yor­du. Ar­dın­dan, ya­ban­cı­sı ol­ma­dı­ğı top­rak­la­ra ge­çe­rek, sahip ol­du­ğu iti­bar­la ileri ge­len­le­rin kar­şı­sı­na çıkıp, “Yu­nan­lı­la­rın ne yap­tı­ğı­nı gör­mü­yor mu­su­nuz? Sizi ha­ri­ta­dan sil­mek is­ti­yor­lar.” Tah­rik­le­ri­ne baş­la­mış. Bu pro­pa­gan­da­la­rın so­nun­da Tür­ki­ye iki adet de­ni­zal­tı al­mış­tı. Ül­ke­ler ara­sın­da si­lah­lan­ma ya­rı­şı hız­la­nır­ken. Basil Za­ha­roff ser­ve­ti­ne ser­vet kat­ma­ya devam edi­yor­du.

Yu­na­nis­tan'ın Genç Baş­ba­ka­nı Çip­ras, gö­re­ve gel­di­ği gün­ler­de “Biz­den ön­ce­ki hü­kü­met­ler hep bizi Türk teh­di­diy­le uyut­tu­lar. Yan­gın uçak­la­rı ye­ri­ne F16 al­dı­lar, artık as­ke­ri bütçe değil, sağ­lı­ğa-eği­ti­me bütçe ayı­ra­ca­ğız. F16 uçak­la­rı değil, am­bu­lans uçak­lar ala­ca­ğız. Irk­çı­lı­ğa değil, bir­lik­te ya­şa­ma­ya zaman ayı­ra­ca­ğız, Türk Yunan kar­deş­tir.” Söy­le­miy­le ül­ke­miz­de­ki tüm yurt­se­ver­le­rin ve insan se­ver­le­rin dü­şün­ce­le­ri­ne ter­cü­man ol­muş­tur.

 


Bu yazı 8051 defa okunmuştur.ALİ GENÇLİ (SIRADIŞI) Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer