24-05-2022 Av. Yusuf Ziya Özalp

Resim : İhti­lal­de Be­le­di­ye baş­ka­nı­mız Rah­met­li Osman Ak­ka­ra­ca am­ca­mız. (or­ta­da) Ya­nın­da İlköğ­re­tim Mü­dü­rü­müz Ni­za­met­tin Tok­can ve Datça Kay­ma­ka­mı bir milli bay­ram­da.
Yer: Şim­di­ki Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı - arka plan­da Kum­luk Plajı...
Ola­ğa­nüs­tü bir şey­ler ol­muş­tu. Ama biz ço­cuk­lar ih­ti­la­lin ne ol­du­ğu­nu bil­mi­yor­duk. Gör­dük­le­ri­miz, ya­şa­dık­la­rı­mız ho­şu­mu­zu da gi­di­yor­du. Sün­gü­lü as­ker­ler bizi ko­va­lı­yor, biz ka­çı­yor­duk. Kor­kuy­la ka­rı­şık müt­hiş zevk al­dı­ğı­mız bir oyun­du bu..
İlçe mer­ke­zi 1Tem­muz 1947 ta­ri­hin­de Re­şa­di­ye ma­hal­le­sin­den is­ke­le ma­hal­le­si­ne ta­şın­mış­tı. Bu ta­şın­ma iş­le­mi CHP ik­ti­da­rı dö­ne­min­de ol­ma­sı­na rağ­men Re­şa­di­ye­li­ler hala silme CHP'liydi. ​Başka par­ti­le­re ancak 25 - 30 oy çı­kı­yor­du..
Bizde aile­ce CHP'liy­dik. Me­se­la Eski Datça ma­hal­le­li ol­say­dık belki biz de Demir kırat (de­mok­rat) par­ti­li ola­cak­tık.
Demek ki..​Bizi biz eden coğ­ra­fi ve top­lum­sal ko­şul­lar...
Ama şu çe­liş­ki ka­fa­mı hep meş­gul et­miş­tir..
İlçe mer­ke­zi CHP dö­ne­min­de ta­şın­dı­ğı­na göre, Re­şa­di­ye­li­le­rin Demir kırat par­ti­li ol­ma­sı ge­re­kir­di..
Bu çe­liş­ki ancak yüz yıl­lar­ca mer­ke­zi oto­ri­te­nin bay­ra­ğı­nı dal­ga­lan­dır­mış, Re­şa­di­ye­ ye çö­rek­len­miş fe­odal aile­le­rin, top­rak ağa­la­rı­nın halk üze­rin­de­ki ağır­lı­ğı ile izah edi­le­bi­lir.
İhti­lal­le bir­lik­te Re­şa­di­ye halkı coş­muş­tu.​Tek­rar ilçe mer­ke­zi­nin Re­şa­di­ye'ye ta­şı­na­ca­ğı söy­len­ti­le­ri dil­den dile do­la­şı­yor­du..
İhti­la­lin ilk gün­le­riy­di. Reşa­di­ye'de şen­lik­ler ya­pı­lı­yor­du..
Ma­hal­le­miz­de tek va­sı­ta rah­met­li Ni­ya­zi (Eser) am­ca­mı­zın Aus­tın marka uzun bu­run­lu kam­yo­ne­tiy­di..
Bir sabah Re­şa­di­ye genç­le­ri ile fa­na­tik CHP liler bu kam­yo­ne­tin ka­sa­sı­na do­luş­tu­lar. Biz ço­cuk­la­rı da bu ka­sa­ya be­li­miz­den tutup adeta ata­rak dol­dur­du­lar..
Ha­tır­la­ya­bil­dik­le­rim şun­lar..
Bü­yük­ler ha bire marş­lar söy­lü­yor­du..​Bizde bü­yük­le­ri­mi­zi tak­lit edip he­ye­can­la, coş­kuy­la bu marş­la­ra iş­ti­rak edi­yor­duk..
"Annem beni ye­tiş­tir­di bu va­ta­na yol­la­dı..
Al­san­ca­ğı tes­lim etti. Al­la­ha ıs­mar­la­dı "
"Olur mu böyle olur mu..
Kar­deş kar­de­şi vurur mu ?
Kah­ro­la­sı dik­ta­tör­ler.
bu vatan size kalır mı.."
7-8 yaş­la­rın­day­dım. İlko­kul bir­den ikiye geç­miş­tim. Ta­ri­he not düş­mek açı­sın­dan ha­tır­la­ya­bil­dik­le­ri­mi an­lat­ma­ya ça­lı­şa­yım..
Rah­met­li Ni­ya­zi (Eser) am­ca­mı­zın kam­yo­ne­ti­nin ilk du­ra­ğı Kız­lan kö­yüy­dü. Kız­lan kö­yü­nün ek­se­ri­ye­ti azılı De­mir­kı­rat (de­mok­rat ) par­ti­liy­di.. Ama Halk par­ti­li­ler de vardı.. Men­de­res ik­ti­da­rı­nın son dö­nem­le­rin­de kar­şıt par­ti­li­ler kı­ya­sı­ya çe­ki­şi­yor, dö­vü­şü­yor­du. Bı­çak­la ya­ra­la­nan­lar falan vardı..
Ço­cuk­luk ak­lı­mız­la bü­yük­le­ri­mi­zin bu tür soh­bet­le­ri­ne me­rak­la kulak ka­bar­tır­dık. Köyde Kah­ve­ler bile ay­rıl­mış­tı..
Kız­lan köyü Halk par­ti­li­le­ri bizim tek kam­yon­luk kon­vo­yu (!) coşku ile kar­şı­la­dı­lar, hatta kam­yo­ne­te bi­nen­ler falan oldu..
Sonra ver elini. O za­man­lar Demir kırat par­ti­nin ne­re­dey­se ka­le­si Ka­ra­köy.. Köy mey­da­nı tam bir ses­siz­lik için­dey­di. (sü­recek)


Bu yazı 486 defa okunmuştur.Av. Yusuf Ziya Özalp Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer