03-05-2018 Aydın BALCI

3 Mayıs 1944'te bir dava gö­rü­lü­yor­du.Sa­ba­hat­tin Ali ve Nihal Atsız'ın da­va­sı…Dev­le­tin ku­ru­cu te­ori­si Batı'nın kirli gü­dü­mün­de­ki fi­kir­le­re karşı gelip kur­du­ğu dev­le­te bu fikri tek­ra­ren ihbar edi­yor ve kur­du­ğu dev­let onu suçlu bu­lu­yor­du.?Bir sa­va­şın eşi­ğin­de olan dev­let o dönem ken­di­ni ko­ru­ma me­ka­niz­ma­sı­nı ça­lış­tı­rı­yor ve Türk­çü yani dev­le­tin ku­ru­cu fel­se­fe­siy­le ye­ti­şen şa­hıs­la­rı ta­but­luk­la­ra ka­pa­tı­yor­du.Ancak şim­di­ki gibi Türk­çü­ler dev­let­le­ri­ne hiç­bir zaman Batı'nın kirli gü­dü­mün­de­ki fi­kir­ler gibi sır­tı­nı dön­mü­yor­du.Dev­le­ti­ni her ko­şul­da ve ko­num­da ko­ru­yor ve onu ol­ma­sı ge­re­ken yere gök­le­re çı­ka­rı­yor­du.O dö­nem­de tüm fi­kir­ler ger­çek­ten büyük bir baskı al­tın­day­dı­lar ancak en büyük bas­kı­yı dev­le­tin en önem­li par­ça­sı Türk­çü­ler çe­ki­yor­du.Ve bu baskı al­tın­da olan şa­hıs­lar öyle va­sıf­sız,işe ya­ra­maz şa­hıs­lar de­ğil­di.Hü­se­yin Nihal Atsız ger­çek bir ta­rih­çi,Reha Oğuz Türk­kan son­ra­nın Or­dü­nar­yüs'ü,Fethi Te­ve­toğ­lu da Mus­ta­fa Kemal'in Sam­sun'a çı­kı­şı ilk ola­rak ki­tap­laş­tı­ran ki­şiy­di.Ve daha bir çoğu vardı unut­tu­ğum.Peki bu tev­kif edi­len­le­rin suç­la­rı neydi?Tür­ki­ye'ye belki de ger­çek­ten büyük bir zarar ve­recek güç odak­la­rı­nı dev­le­te ihbar et­mek­ti.?Ne ger­çek bir ha­ka­ret mev­zu­ba­his­ti-ki Atsız'ın nasıl ha­ka­ret et­ti­ği or­ta­dır,o yaz­dık­la­rı yal­nız bir uya­rı­dan iba­ret­tir.- ne de bir terör fa­ali­ye­ti…Ve bu yüz­den Çan­ka­ya'dan yüz­bin­ler yü­rü­dü ha keza İstan­bul çal­ka­lan­dı;kur­duk­la­rı dev­le­tin fel­se­fe­si­ne değil de yö­ne­ti­ci­le­ri­ne karşı bu dev­le­tin bir Türk dev­le­ti ol­du­ğu­nu tek­ra­ren hay­kır­dı­lar.O za­ma­nın cum­hur­re­isi İsmet İnönü çok ko­ru­ma­cı bir po­li­ti­ka ser­gi­li­yor­du.?Bu yüz­den zaten sa­yı­lan ki­şi­ler ve daha ni­ce­le­ri ta­but­luk­tay­dı­lar;bir hiç uğ­ru­na…

VE İŞKEN­CE…

Tev­kif edi­len­ler ne in­san­lık­dı­şı bir suça ka­rış­mış­lar­dı ne de yüz kı­zar­tı­cı bir fi­il­le­ri vardı.Tek suç­la­rı Tür­ki­ye'nin sa­yı­lı mü­nev­ver­le­ri ol­ma­la­rıy­dı.Ve üzer­le­rin­de-inan­ma­ya­cak­sı­nız- yeni iş­ken­ce yön­tem­le­ri de­nen­di ve belki de icad edil­di.?Tabutluk­la­rın soğuk çi­men­to­dan du­var­la­rı,Al­man­ya'dan ge­ti­ri­len yük­sek vol­taj­lı am­pul­le­rin sı­ca­ğın­da baş­dön­dü­rü­cü bir gir­dap ha­li­ni alı­yor­du.Tır­nak­la­rı­nın ye­ri­ni kan dur­muş etler alı­yor­du,vü­cü­dun ezik kı­sım­la­rı yar­dım di­le­ni­yor­du.?Kaç sahte ifade ya­zıl­mış­tı,hepsi im­za­sız kaldı bu iş­ken­ce­le­re rağ­men.Tüm mev­kuf­lar kendi dal­la­rın­da re­kor­lar kır­dı­lar;ta­but­luk­ta­ki la­ğım­da ya­şa­ma­da 15 gün,yük­sek vol­taj­lı am­pu­lün al­tın­da kalma 13 gün,açlık su­suz­luk zaten hiç sa­yı­la­ma­dı.Hepsi genç sa­yı­la­bi­lecek mev­kuf­lar ora­dan hep ol­gun­la­şa­rak ama çök­me­den fi­kir­le­ri­ne daha can­hı­raş bir şe­kil­de sa­rı­la­rak çık­tı­lar,Tür­ki­ye'ye yeni bir yön tayin et­ti­ler.?Me­se­la o dö­nem­de ak­lı­na Tür­ki­ye'ye takan hangi kişi Atsız'ın Boz­kurt­lar'ın Ölümü ve Boz­kurt­lar Di­ri­li­yor'u oku­ma­mış­tır;kim ki Fethi Te­ve­toğ­lu'ndan Sam­sun'u oku­ma­mış­tır;kim ki Tür­keş'in 9 Işık'ı bir dokt­rin ola­rak değil de sanki bir yaşam tar­zıy­mış gibi tat­bik et­me­ye ça­lış­ma­mış­tır?Ga­li­ba hiç kimse ola­cak bu so­ru­la­rın ce­va­bı.Ve böy­le­ce Türk'çe bir ay­dın­lan­ma­nın ilk adımı atıl­mış olu­yor­du.

3 MAYIS İÇİN OKU­NA­CAK­LAR LİSTESİ

Bu ko­nu­da pek bir ça­lış­ma yok­tur ama ben yine de bi­rin­cil kay­nak­la­rı lis­te­le­me­ye ça­lı­şa­ca­ğım.(bun­lar ko­nuy­la il­gi­li en öz ve ula­şıl­ma­sı en kolay kay­nak­lar ola­cak­tır.)
ATSIZ,3 Mayıs (ma­ka­le)
ATSIZ'IN SA­VUN­MA­SI(Irk­çı­lık-Tu­ran­cı­lık da­va­sın­da­ki sa­vun­ma­sı)

Fah­ret­tin Savaş Konar,3 Mayıs Türk­çü­lük Günü An­to­lo­ji­si


Bu yazı 3087 defa okunmuştur.Aydın BALCI Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer