05-11-2019 Aydın BALCI

O dö­ne­min in­san­la­rı büyük is­yan­la­rı gör­müş, bu is­yan­la­rın pe­şin­den gidip onar­ma­ya ça­lış­mış ma­ha­ret­li in­san­lar­dı­lar. Bunun için eği­tim almış yani as­lın­da bunun için bi­len­miş­ler­di. İsyan­la­rın büyük bir bö­lü­mü Ana­do­lu'yu Bal­kan­laş­tır­ma­ya ça­lı­şan Er­me­ni­ler ta­ra­fın­dan çı­kı­yor­du. İşte Bal­kan­lar­da ye­ti­şen büyük ko­mu­ta grup­la­rı ve dev­le­tin son şans­la­rı olan di­na­mik Türk pa­şa­lar bu Er­me­ni olay­la­rı için ha­re­ke­te geçti. Al­man­la­rın et­ki­siy­le büyük ve temiz bir göç gi­ri­şi­mi baş­lat­tı­lar: Er­me­ni Teh­ci­ri.İşte bu Er­me­ni Teh­ci­ri sı­ra­sın­da Türk­le­re ve­ri­len za­rar­la­rın hep­si­nin he­sa­bı­nı Mus­ta­fa Kemal Paşa İstik­lal Mü­ca­de­le­sin­de ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti saf­ha­sın­da sordu. Me­se­la 13 Ağus­tos 1923'te Er­me­ni­ler hak­kın­da şun­la­rı söy­lü­yor­du:
“ Efen­di­ler, şark­ta Trab­zon'u ,ce­nup­ta Adana'yı ih­ti­va edecek Büyük Er­me­nis­tan'dan eser kal­ma­mış­tır. Er­me­ni­ler tabii olan sı­nır­la­rı da­hi­lin­de bı­ra­kıl­mış­tır.”
Ay­rı­ca Er­me­ni Kat­li­amı hak­kın­da da bir ga­ze­te­ye şu açık­la­ma­la­rı ya­pı­yor­du:“Türk­ler ta­ra­fın­dan Er­me­ni­ler aley­hin­de kıtal ika-ı ri­va­yat ve işa­at-ı ahi­re­si bir takım tez­vi­rat ve tas­ni­at­tan iba­ret­tir. Bun­la­rın kat'iyyen doğru ol­ma­dı­ğı­na em­ni­yet ede­bi­lir­si­niz. Bu ha­ki­ka­tın tev­si­ki için bi­ta­raf he­yet­le­rin mem­le­ke­ti­miz­de ke­mal-i ser­bes­ti ile ic­ra-i tah­ki­kat ey­le­me­le­ri­ni mem­nu­ni­yet­le kabul ede­riz. Bu me­se­le­ye dair Er­me­nis­tan'daki Şark-ı Karib(Ya­kın­do­ğu) Ame­ri­kan Yar­dım he­yet­le­ri ta­ra­fın­dan ve­ri­len en son ra­por­la­rın okun­ma­sı­nı tav­si­ye ede­riz.”

Yani Mus­ta­fa Kemal Paşa bu­gü­nün Türk dev­le­ti­nin Er­me­ni id­di­ala­rı­na karşı söy­lem­le­ri­ni be­lir­li­yor­du.

Dev­le­tin si­ya­se­ti­ni de ona göre be­lir­li­yor­du.?Teh­cir sı­ra­sın­da hak­sız yere idam edi­len Bo­ğaz­lı­yan kay­ma­ka­mı şehit Kemal Bey'in aile­si­ne maaş bağ­la­tı­yor, gay­ri­men­kul ve­ri­yor;

Er­me­ni­ler ta­ra­fın­dan şehit edi­len eski Sad­ra­zam Talat Paşa'nın aile­si­ne bi­rik­miş ma­aş­la­rı­nı öde­ti­yor, çoğu İtti­hat ve Te­rak­ki li­de­ri­ni Er­me­ni­ler­ce kat

­le­di­len şe­hit­ler ola­rak ka­rar­na­me­ler ile Dünya ka­mu­oyu­na du­yu­ru­yor­du.

Aynı şe­kil­de üçün­cü ya­sa­ma yı­lı­nı açar­ken de yine aynı hu­sus­la­rın al­tı­nı çi­zi­yor­du:

“Er­me­ni so­ru­nu de­ni­len ve Er­me­ni mil­le­ti­nin ger­çek ol­ma­yan is­tek­le­rin­den çok dünya ka­pi­ta­list­le­ri­nin eko­no­mik ya­rar­la­rı­na göre çö­zül­mek is­te­ni­len sorun, Kars Ant­laş­ma­sı ile en doğru şe­kil­de çö­zü­me ulaş­tı­rıl­mış oldu. Yüz­yıl­lar­dan beri dost­luk için­de ya­şa­yan iki ça­lış­kan hal­kın iyi iliş­ki­le­ri mem­nu­ni­yet­le ye­ni­den ku­rul­du.”

Ancak ka­pi­ta­list­le­rin emel­le­ri Er­me­ni­le­rin hır­sı­nı ok­şa­ma­ya devam etti ve geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ASALA be­la­sı ile ba­şı­mı­za mu­sal­lat ol­du­lar. Aynı şe­kil­de gü­nü­müz­de de Ka­ra­bağ'ı işgal etmiş du­rum­da­dır­lar. Bu te­rö­rist ha­re­ket­ler de Er­me­nis­tan'dan daha etkin olan Er­me­ni lo­bi­si ta­ra­fın­dan ör­tü­lü/açık des­tek gö­rü­yor.

İşte bu hu­sus­lar­la çi­zi­len çer­çe­ve Ata­türk'ün Er­me­ni­ler açı­sın­dan gayet sert gayet mil­li­yet­çi bir tavır ta­kın­dı­ğı­nı ve bunu da dünya ka­mu­oyu ile pay­laş­mak­tan sa­kın­ma­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor.

Er­me­ni­le­rin Türk­le­re olan kas­tı­nı ört­me­ye ça­lı­şan Er­me­ni lo­bi­si ile Ata­türk'ün çiz­di­ği sı­nır­lar çer­çe­ve­sin­de büyük öl­çü­de ile­ti­şim ka­nal­la­rı kul­la­nı­la­rak mü­ca­de­le edil­me­li­dir.


Bu yazı 3089 defa okunmuştur.Aydın BALCI Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer