20-05-2019 Aydın BALCI

Ra­ma­zan ayın­da “nefs,oruç,iba­det,Salih amel­ler…” gibi bir­çok ko­nu­da yaz­ma­yı dü­şü­nüp bazı kay­nak­la­ra dö­ne­rek ora­lar­da­ki mev­zu­la­rı an­la­ma­ya az­met­miş­tim. Ancak Ra­ma­zan da ha­ya­tı­mız­da ger­çek­ten önem­li bir yere sahip ol­du­ğu için bu ayı ya­şar­ken ken­di­li­ğin­den bu mü­ba­rek ayı iş­le­mi­şiz ve ya­şa­yış şek­li­mi­zi özüne do­kun­ma­dan çe­şit­len­dir­mi­şiz. Ra­ma­zan da­vu­lu,ra­ma­zan pi­de­si, ra­ma­zan şer­be­ti,iftar vakti mi­na­re kan­dil­le­ri/ışık­lan­dır­ma­la­rı…gibi.

Bun­lar in­san­la­rın kendi ya­şa­yış­la­rı­nı biraz olsun gü­zel­leş­tir­mek için ge­liş­tir­dik­le­ri ana­ne­ler.?Ki zaten bu ana­ne­ler ile top­lum kendi kül­tü­rü­nü kurup ya­şa­ya­bi­lir.İşte bu kül­tür un­sur­la­rın­dan biri de Ra­ma­zan to­pu­dur.?Bir kısım ta­rih­çi­ler Fatih Sul­tan Meh­met za­ma­nın­dan beri atı­la­gel­di­ği­ni iddia et­mek­te­ler ise de diğer kısım ta­rih­çi­ler Dör­dün­cü Sul­tan Murad za­ma­nın­da atıl­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı öne sür­mek­te­dir­ler. Ancak şu­ra­sı ke­sin­dir ki Dör­dün­cü Sul­tan Murad Bağ­dat Za­fe­ri'ni ka­zan­dık­tan sonra harp­te son gül­le­yi atan topu İstan­bul'a ge­tirt­miş ve Top­ka­pı Sa­ra­yı'nın alt ka­tın­da­ki bir da­ire­ye yer­leş­tir­miş­ti.Bu top daima dolu bu­lun­du­ru­lur­du.?Ve yal­nız se­ne­de bir kere Şaban ayı­nın son günü çı­ka­rı­lıp ateş­le­ne­rek,bu su­ret­le Ra­ma­zan-ı Şerif ilan olu­nur­du.(Ziya Şakir,Os­man­lı Dö­ne­min­de İstan­bul Ra­ma­zan­la­rı,s.64-64)

Ta­rih­ten ya­di­gar kalan bu ge­le­nek­le­ri her zaman ya­şat­ma­mız ge­rek­ti­ği­ne dair olan inan­cı­mız aynı za­man­da bizim ya­şa­yı­şı­mı­zı be­lir­ler.?Kendi ya­şa­yı­şı­nı bil­me­yen baş­ka­la­rı gibi bu ha­ya­tı sürer gider ve dün­ya­ya geliş ama­cı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­den öbür ta­ra­fa göçer gider. Efen­di­miz

Hz. Mu­ham­med (S.A.V.) de bir ha­di­sin­de :

“Kim bir kavme ben­ze­mek is­ter­se o on­lar­dan­dır!” bu­yu­ra­rak in­san­la­rın kendi ya­şa­yış bi­çim­le­ri,adet ve tö­re­le­ri­ni bi­le­rek ve on­la­ra uygun şe­kil­de ya­şa­ma­la­rı zo­run­lu­lu­ğu­nu ifade et­miş­tir.
Peki ya Datça'da bu top neden pat­la­maz ?

İslam ge­le­ne­ği­nin hüküm sür­dü­ğü bu top­rak­lar­da her vakit bu ge­le­ne­ğe ay­kı­rı ha­re­ket­ler ol­muş­tur.Eğer ki bir şi­ka­yet ne­de­niy­le men edil­diy­se top sesi o zaman ge­le­ne­ğe karşı bir su­ikast var­dır.Yok eğer yal­nız­ca bir ini­si­ya­tif ile bu karar alın­dıy­sa o zaman yine ge­le­ne­ğe doğ­rul­muş bir namlu var­dır. Bu du­ru­ma karşı dur­mak ge­re­kir ki ile­ri­de yine ge­le­ne­ğin için­de olan düğün,ce­na­ze,as­ke­re uğur­la­ma,kına,mev­lid me­ra­sim­le­ri­mi­ze de zarar gel­me­sin.

İşte top­lum bir arada ya­şa­dık­ça böyle top­lum­sal ge­le­nek­ler olu­şa­cak ve sür­dü­rü­le­cek­tir.Top­lu­mun ortak payı olan bu ge­le­nek­ler o top­lum­da­ki ki­şi­le­rin ka­rak­te­ri­ni oluş­tu­rur ki ha­yat­ta en önem­li şey budur,Dün­ya­ya gön­de­ril­me ama­cı­mız: ki­şi­li­ği­miz­le Allah'a hamd etmek!

Bu top bizim fark­lı bir kavim ol­du­ğu­mu­zu,Allah'a bağ­lı­lı­ğı­mı­zı, ken­di­miz gibi ya­şa­dı­ğı­mı­zı ve öy­le­ce şük­ret­ti­ği­mi­zi,Türk'çe bir du­ru­şa sahip ol­du­ğu­mu­zu gös­te­rir. Yoksa bu bir iba­det de­ğil­dir tabii ki ama bence Ra­ma­zan ayın­da Allah'ı tes­bih etmek için ge­liş­ti­ri­len yol­lar­dan yal­nız bi­ri­dir.

Ra­ma­zan ge­le­nek­ler­le ya­şan­dık­ça daha çok gü­zel­le­şir…


Bu yazı 7522 defa okunmuştur.Aydın BALCI Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer