12-10-2017 Aydın BALCI

“Coğ­raf­ya ka­der­dir.” Diye bir söz var­dır ama Türk­le­rin coğ­raf­ya­sı tüm dün­ya­nın ka­de­ri­dir,diye bir söz ben şim­di­ye kadar gör­me­dim.Artık göz önüne almak ge­re­kir ki biz Türk­ler dün­ya­nın her ye­rin­de tüm za­man­lar­da varız ve et­ki­li­yiz.?Asya'dan Av­ru­pa'ya ; Si­bir­ya'dan Af­ri­ka'ya her yerde iz­le­ri­miz var.?Ve bu izler tüm dünya mil­let­le­ri­nin kim­lik olu­şu­mun­da çok et­ki­li ol­muş­tur.İnsan­lık doğu dün­ya­sı­nı Türk­ler'den ta­nı­mış­lar­dır.(Orta Asya ve Uzak Doğu'yu kas­te­di­yo­rum)

Hatta im­pa­ra­tor­luk­la­rın son de­vir­le­rin­de bir süper güç ola­rak etkin olan Os­man­lı İmpa­ra­tor­lu­ğu Doğu'nun ye­ga­ne tem­sil­ci­si ha­li­ne gel­miş­ti.Ba­tı­lı­la­rın Do­ğu­lu pro­to­ti­pi adeta Os­man­lı-Türk idi.

İşte bu et­ki­le­şi­min ve büyük mik­tar­da et­ki­nin ya­nın­da kendi kim­li­ği­miz de bir üst-kim­lik ola­rak ge­li­şip ye­ti­şi­yor­du.Çünkü tüm dünya mil­let­le­ri­ne hem dev­let sis­te­mi hem ada­let hem hür­ri­yet alan­la­rın­da ve en önem­li­si kül­tü­rün ko­run­ma­sı ala­nın­da tim­sal olu­yor­duk.?Lakin Os­man­lı Dev­le­ti için­de kül­tür ko­ru­nu­mu fa­ali­ye­ti ay­dın­lık ço­ğun­luk ta­ra­fın­dan değil taş­ra­lı sı­ra­dan halk (ka­ra­bu­dun) ta­ra­fın­dan ya­pı­lı­yor­du.Fu­zu­li gibi bazı taşra ile ala­ka­sı­nı kes­me­yen aydın ne kadar büyük lü­tuf­lar gör­me­ye­rek pat­ri­mon­yal sis­te­mi eleş­tir­se de kül­tür ko­ru­nu­mu ( adeta bir ga­te-ke­eper) ko­nu­sun­da büyük gö­rev­ler üst­le­ne­bi­li­yor­du.Ama bu gö­rev­le­ri ay­dın­la­ra bir merci tal­tif et­mi­yor­du.?Zaten aydın de­di­ğin bu gö­re­vi ken­di­li­ğin­den an­la­yan ki­şiy­di.Son dönem ba­tı­lı­laş­ma­da bu özel­lik büyük rol oy­na­dıy­sa da bu büyük dev­rim kendi ra­yın­dan çık­mış ve dev­le­tin ba­şı­na pat­la­mış­tı.Çünkü Fu­zu­li'nin taşra ile iliş­ki­si gibi Ba­tı­lı­Laş­ma ha­re­ke­ti­nin de Türk­lük ile il­gi­si ke­sil­mek­tey­di.Böy­le­ce an­la­şıl­ma­lı­dır ki bir kim­lik ya­rıl­ma­sı baş gös­ter­mek­tey­di.Kırım gibi büyük bir Türk nüfus olan coğ­raf­ya­la­rın kay­bıy­la bu ya­rıl­ma açıl­mak­ta ve Bal­kan­lar ile artık kopma nok­ta­sı­na gel­mek­tey­di.?Bilinme­li­dir ki Os­man­lı dev­rin­de­ki Türk kim­li­ği­nin ay­rıl­maz par­ça­sı Bal­kan coğ­raf­ya­sı­dır.Çünkü dev­le­tin ana­va­ta­nı ora­sı­dır ve Türk gö­çü­nün ula­şa­bil­di­ği son en uzak nok­ta­dır ve bu da on­la­rın ka­rak­te­rin­de bu­ra­nın ay­rıl­maz bir parça ol­du­ğu imajı yer et­miş­tir.Hatta bir ant­laş­ma­da Niş söz ko­nu­su ol­du­ğun­da Türk­ler “oldu ola­cak İstan­bul'u da ve­re­lim” diye tepki gös­ter­miş­tir.Yani Bal­kan­lar kim­lik bağ­la­rı­nı ko­par­ma nok­ta­sı­na gel­miş­tir.Ziya Gö­kalp,Meh­met Emin Yur­da­kul,Ömer Sey­fet­tin gibi ay­dın­lar Os­man­lı'nın ku­ru­cu kül­tü­rü olan Türk kül­tü­rü­ne zor olsa da dön­me­yi ba­şar­mış­lar­dır.Böy­le­ce bu kopma nok­ta­sı­na gelen kim­lik bağ­la­rı ye­ni­den ona­rı­ma gir­miş olu­yor­du.?Son dev­let Cum­hu­ri­yet daha ku­rul­ma­dan Kur­tu­luş Sa­va­şı yıl­la­rın­da artık en güçlü ha­li­ni ala­rak es­ki­den de iyi bir ko­num­da kalan son coğ­raf­ya­yı ko­ru­muş­tur.

İşte Mus­ta­fa Kemal(Ata­türk) o dev­rin ay­dı­nı­nın onar­ma­ya ça­lış­tı­ğı mil­le­tin kim­lik bağ­la­rı­nı en iyi gören bir dev­let adamı ola­rak Türk dev­le­ti­ni tek­rar ku­ra­bil­me pa­ye­si­ne eriş­miş­tir.

He­pi­miz o yüz­den ona mü­te­şek­ki­riz.Ve artık bu kop­ma­ya yüz tut­muş­ken ona­rı­lan kim­lik­ler hiç­bir ya­rıl­ma­ya maruz kal­ma­dan dev­le­ti ayak­ta tut­ma­ya memur edil­miş en kuv­vet­li öge­ler­dir.Bu kim­lik­le­ri de­ğer­siz­leş­ti­ren fa­ali­yet­ler dev­le­tin beka so­ru­nu­nu kö­rük­le­mek­te­dir.

-de­vam edecek-


Bu yazı 1460 defa okunmuştur.Aydın BALCI Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer