10-02-2016 İSKENDER ÖZERDEM

     Sü­rek­li: sos­yal ve eko­mo­mi-po­li­tik ko­nu­lar üze­rin­de yazma alış­kan­lı­ğı­mız­dan uzak­la­şıp, bu ya­zı­mı­zı; “ O ses Tür­ki­ye” adlı ses ya­rış­ma­sın­da Tür­ki­ye'nin yeni sesi ün­va­nı­nı ka­za­nan Emre Sert­ka­ya adlı ya­rış­ma­cı ile il­gi­li iz­le­nim­le­ri­mi­ze ayır­mak is­te­dik.
 
      Sayın Acun Ilı­ca­lı'nın sahip ol­du­ğu 8. Ka­nal­da, dört ayı aşkın sü­re­dir ya­yın­la­nan “ O ses Tür­ki­ye “ adlı ses ya­rış­ma­sı prog­ra­mı­nı, bir boş za­ma­nı­mız­da iz­le­mek fır­sa­tı­nı ya­ka­la­dık. As­lın­da; po­li­tik ve eko­no­mik içe­rik­li ko­nu­la­rı sü­rek­li iz­le­mek alış­kan­lı­ğı­mız ve zo­run­lu­lu­ğu­muz ne­de­niy­le, eğ­len­ce prog­ram­la­rı­na il­ti­fa­tı­mız ve iz­le­me alış­kan­lı­ğı­mız pek yoktu. 

     Taa ki..! 14 Ara­lık 2015 günü; Emre Sert­ka­ya adlı Bat­man do­ğum­lu 20 ya­şın­da olan bir ya­rış­ma­cı­nın, sah­ne­de ser­gi­le­di­ği per­for­man­sın­da, ter­ci­hi ola­rak ses­len­dir­di­ği “ min­net ey­le­mem “ adlı bir şar­kı­sı­nı din­le­yin­ce­ye kadar...
     O gün­den, final ya­rış­ma­sı­nın ya­pıl­dı­ğı iki Şubat 2016 ak­şa­mı­na kadar geçen süre için­de, ne­re­dey­se her akşam, ya­rış­ma­cı­la­rın per­for­mas­la­rı­nı iz­le­me­yi ve ken­di­miz­ce de­ğer­len­dir­me­yi görev edin­dik. Sanki bir jüri üye­siy­mi­şiz gibi.

     Üze­ri­miz­de; mü­te­va­zi, duy­gu­sal, sa­mi­mi, içten ve son de­re­ce temiz bir insan iz­le­ni­mi bı­ra­kan Bat­man'lı Emre, ken­di­ne özgü bir us­lup­la ses­len­dir­di­ği; söz­le­ri Ne­si­mi'ye, bes­te­si Fey­zul­lah Çınar'a ait olan “ min­net ey­le­mem “ adlı parça ile bir anda Tür­ki­ye'nin sev­gi­li­si ha­li­ne geldi. Tabii ki, Bizim de 

     Se­sin­de­ki yu­mu­şak­lık ve için­de bes­le­di­ği yoğun ve sevgi dolu ruh ha­liy­le yo­ğur­du­ğu şar­kı­sı ile tüm din­le­yi­ci­le­ri adeta bü­yü­le­miş­ti.O'nun ya­rış­ma­yı ka­zan­ma­sı ve şam­pi­yon ol­ma­sı için, ya­pı­lan mü­te­ad­dit oy­la­ma­lar­da, en az dört sefer SMS ile oy kul­lan­dık.İki Şubat ak­şa­mı ya­pı­lan final ya­rış­ma­sı so­nu­cun­da Emre Sert­ka­ya hak­ket­ti­ği şam­pi­yon­lu­ğu, hal­kın oy­la­rıy­la ka­zan­mış oldu.

     Şimdi iz­le­nim­le­ri­mi­zi, ta­raf­sız ve ob­jek­tif ola­rak be­lirt­mek is­te­riz.?Ya­rış­ma prog­ra­mı, her ne­ka­dar “ses “ ya­rış­ma­sı ise de biz­ler, sık sık ve ol­duk­ça uzun sü­re­li rek­lam­la­rı da iz­le­mek zo­run­da kal­dı­ğı­mız için , as­lın­da Acun Ilı­ca­lı'nın ke­se­si­ni dol­dur­du­ğu bir prog­ram iz­le­ni­mi verdi.
    Bir diğer iz­le­ni­mi­miz ise; ses ya­rış­ma­sın­dan çok bir eğ­len­ce prog­ra­mı ha­va­sı ol­du­ğu yö­nün­dey­di. Çünkü; jüri üye­le­ri de dahil ya­rış­ma­cı­la­rın, ( is­tis­na olan bir kaçı hariç ) “ses” per­for­mans­la­rın­dan daha fazla söz ve şov gös­te­ri­le­ri­nin prog­ra­ma hakim ol­ma­sıy­dı. Öyle an­la­şı­lı­yor ki... 

     Acun Ilı­ca­lı'nın ni­ye­ti; sesi güzel ye­te­nek­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı­na des­tek ol­mak­tan daha çok ve daha çok ve daha çok......!
      El­bet­te çok para ka­zan­mak.
      Haf­ta­ya gö­rüş­mek üzere hoşça kalın. 


Bu yazı 3193 defa okunmuştur.İSKENDER ÖZERDEM Diğer Yazıları
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam