02-01-2018 İSKENDER ÖZERDEM
İSKENDER ÖZERDEM

İSKENDER ÖZERDEM

YİRMİBİRİNCİ YÜZ­YI­LIN BAŞ­LA­RIN­DA GLO­BAL VE SANAL DO­LAN­DI­RI­CI­LIK ENST­RÜ­MA­NI

Yeni yılın ilk haf­ta­sın­da ya­zı­mı­za; si­ya­set­ten uzak kal­mak ama­cıy­la, son ay­lar­da küçük ta­sar­ru­fu olan ya­tı­rım­cı­la­ra da­yat­ma­ya ve sü­rek­li ola­rak in­ter­net med­ya­sı ve te­le­viz­yon ka­nal­la­rın­da­ki eko­no­mi haber prog­ram­la­rın­da algı ya­ra­tı­la­rak pom­pa­la­nan, ya­tı­rım aracı ve PARA diye yut­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­lan BİTCOİN de­ni­len sanal krip­to pa­ra­yı ve teh­li­ke­li gi­di­şa­tı­nı konu etmek is­te­dik.

Son gün­ler­de pi­ya­sa de­ğe­ri hızla art­tı­rı­la­rak 20.000 Dolar'a ula­şan ve bir gün için­de 12.000 Dolar'a kadar ge­ri­le­yen Bit­co­in, İnter­net Med­ya­sı aracı kı­lı­nıp ve algı ope­ras­yon­la­rı kul­la­nı­la­rak, kısa yol­dan ve zah­met­siz­ce para ka­zan­ma hırsı bu­lu­nan akıl kul­lan­ma ye­te­ne­ği zayıf ama pa­ra­sı bol olan­la­rın da iş­ta­hı­nı ka­bart­tı.

 Sa­de­ce bun­la­rın mı? Ya­ra­tı­lan algı or­ta­mı­nı fır­sat bilen ve bu or­tam­dan ya­rar­lan­mak is­te­yen kur­naz in­san­la­rın da iş­ta­hı­nı ka­bart­tı.

Bu kur­naz­lar; kısa yol­dan ve zah­met­siz­ce para ka­zan­ma hırsı bu­lu­nan ancak akıl kul­lan­ma ye­te­ne­ği zayıf ama pa­ra­sı bol olan­la­rı ağ­la­rı­na dü­şür­mek ve el­le­rin­de­ki pa­ra­la­rı hor­tum­la­mak ama­cıy­la İnter­net or­ta­mın­da ken­di­le­ri için si­te­ler kurup ağ­la­rı­na dü­şür­dük­le­ri bu in­san­lar­dan para ka­zan­ma yol­la­rı­nı de­ne­me­ye bile baş­la­dı­lar. İşte size bir örnek...! İnter­net'te bir site, şöyle bir ilan ver­me­ye baş­la­dı:

“ Bit­co­in, Ripp­le, Et­he­re­um, IOTA, Dash, sanal ya da krip­to para. Bu ara­lar sıkça duy­du­ğu­nuz ya­tı­rım araç­la­rı. Emi­nim ya­nı­nız­da­ki ark­da­şı­nız da küçük bir meb­lağ bile olsa Bit­co­in veya Dash­co­in'e ya­tı­rım yap­mış­tır. Eğer henüz ya­tı­rım yap­ma­dıy­sa­nız, hala za­ma­nı­nız var. Bit­co­in veya onun alt co­in­le­ri­ni satın al­ma­dan önce bil­me­niz ve dik­kat et­me­niz ge­re­ken ipu­cu­nu siz­ler­le pay­la­şı­yo­rum ...


Ki­şi­sel tec­rü­be­le­re de bağlı ola­rak son de­re­ce küçük bir mik­tar­la baş­la­ma­nız tav­si­ye edil­yor. Bi­ri­ki­mi­ni­zin küçük bir kıs­mıy­la bu işe gi­re­bi­lir­si­niz. Pa­ra­nı­zın hep­si­ni krip­to pa­ra­la­ra ya­tı­rıp çar­çur et­me­nin bir an­la­mı yok.

Bit­ko­cu­ğu satın alma, ta­şı­ma ve sak­la­ma sü­re­ci, ge­le­nek­sel çev­ri­mi­çi ban­ka­cı­lık veya ya­tı­rım gibi değil. Ör­ne­ğin, bit­co­in'i yan­lış bir he­sa­ba, ad­re­se gön­de­rir­se­niz, ban­ka­nı­zı ara­yıp iş­le­mi­ni­zi iptal ede­mez­si­niz.

Do­la­yı­sıy­la, daha büyük mik­tar­da iş­lem­ler yap­ma­dan geç­me­den önce, bi­to­in al­ma­yı ve nis­pe­ten daha küçük bir mik­tar­la sis­te­min me­ka­nik özel­lik­le­ri­ni öğ­ren­me­niz kri­tik önem ta­şı­yor.

Tek­rar söy­lü­yo­rum fazla ya­tı­rım yap­ma­dı­ğı­nız­dan emin olun.....”

Bu si­te­le­re ben­zer yüz­ler­ce tuzak Si­te­ler var. Bu si­te­ler­den bir ta­ne­si de

“ İnves­ting.?com “ Bu Site: 31.12.2017'de ya­yın­la­dı­ğı bir ha­ber­de Dünya'da kur­gu­la­nan; bir değil, on değil, yüz değil. Tam 1370 adet sanal krip­to pa­ra­yı lis­te­le­miş.

İnter­net'te ve TV.'lerde Haber Ka­nal­la­rı'ndaki prog­ram­la­ra ka­tı­lan ve ken­di­le­ri­ne uzman diyen ko­nuş­ma­cı­lar da dahil, prog­ra­mın su­nu­cu­su­nun, sanal para hak­kın­da, ne de­rin­le­me­si­ne ne de ge­niş­le­me­si­ne ye­ter­li bir bil­gi­ye sahip ol­ma­dık­la­rı ancak söy­len­ti­ler­den kay­nak­la­nan: ileri geri ve konu hak­kın­da ye­ter­siz, eksik ve yan­lış olan fi­kir­le­ri­ni sı­ra­lı­yor­lar.

Bil­gi­sa­yar or­ta­mı için, kar­ma­şık al­go­rit­ma­lar ve krip­to­lar­la ko­run­ma­ya ça­lı­şı­lan ya­zı­lım­lar sa­ya­sin­de sanal ola­rak üre­ti­len bu sanal pa­ra­lar te­mel­de maddi ola­rak hiç­bir değer ta­şı­ma­mak­ta­dır. Önüne gelen prog­ram ya­zı­cı­sı ta­ra­fın­dan üre­ti­le­bil­mek­te­dir.

Ge­ri­sin­de kimin ve kim­le­rin ol­du­ğu ve hatta ni­yet­le­ri belli de­ğil­dir. Sorun çık­tı­ğın­da veya sanal or­tam­da­ki he­sa­bı­nız kay­bol­du­ğun­da ya­pa­bi­le­ce­ği­niz yasal bir da­ya­nak da bu­lun­ma­mak­ta­dır.

Sonuç ola­rak: hayal satın al­ma­yı ve kolay yol­dan çok para ka­zan­ma­yı dü­şü­nen in­san­la­rı do­lan­dır­ma­yı amaç­la­yan ve bu do­lan­dı­rı­cı­lık­ta asrın enst­rü­ma­nı ol­ma­ya aday “ Sanal Krip­to pa­ra­lar “, fazla uzun ol­ma­ya­cak bir süre için­de yüz­bin­ler­ce in­sa­nın ca­nı­nı yak­ma­ya aday gibi gö­zü­kü­yor.

Ya­zı­mı­zı; ço­cuk­luk yıl­la­rı­mız­dan kalan bir alış­kan­lı­ğı­mı­zın var­lı­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak son­lan­dı­ra­lım. Bir de­ğe­ri ol­ma­dı­ğı halde; gazoz ka­pak­la­rı­na, cik­let am­ba­laj­la­rın­dan çıkan re­sim­li kart­la­ra, kib­rit ve si­ga­ra­la­rın kar­ton am­ba­laj­la­rı­na: 5-10 yaş­la­rı­mı­zı ya­şa­dı­ğı­mız gün­ler­de ver­di­ği­miz önem ve de­ğe­ri, bu­gün­ler­de, sanal krip­to pa­ra­la­ra bin­ler­ce Dolar öde­ye­rek halen devam et­ti­ri­yor ola­bi­li­riz.....!

Yeni yılda: sağ­lık, huzur ve mut­lu­luk­lar di­le­riz.

Haf­ta­ya gö­rüş­mek üzere hoşça kalın.


Bu yazı 47128 defa okunmuştur.İSKENDER ÖZERDEM Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer