03-06-2022 İ.Yekta Kolcu

Son za­man­lar­da bu kö­şe­den ,ŞUN­DAN /BUN­DAN/ONDAN konu baş­lı­ğı al­tın­da, çe­şit­li ko­nu­lar­da görüş ve dü­şün­ce­le­ri­mi ,siz­ler­le pay­la­şı­yo­rum.  Be­ğe­nir­si­niz veya be­ğen­mez­si­niz o siz­le­rin tak­dir­le­ri.
19 Mayıs Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı­mız kut­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da .yıl­lar sonra ,Dat­ça­mız­da ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­lik­le­ri ya­kın­dan iz­le­ye­bil­me şan­sı­nı ya­ka­la­ya­bil­me şans­sı­nı ya­şa­mış biri ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­ka­la­ya­bil­miş olmak ol­duk­ça iyi idi. Et­kin­lik­ler­de SPOR vur­gu­su­na ağır­lık ve­ril­me­miş ol­ma­sı ,bana göre biraz ek­sik­lik. Kısa me­sa­fe­li ko­şu­lar, diğer ferdi spor ya­rış­ma­la­rı daha vur­gu­lu olur­du.
Sev­gi­li dos­tum Haluk LAÇİN Beyin Kız­lan Ma­hal­le­miz­de bir Okul inşa et­me­si çok güzel ola­cak. Ken­di­si­ni tek­rar teb­rik etmek is­te­rim.​Bu arada yine dos­tum Be­le­di­ye Mec­lis Üyesi CAN Be­yin­de bir okul inşa etme te­şeb­bü­sü ,çok iyi olmuş. Re­şa­di­ye Ma­hal­le­miz­de bu ko­nu­da bir ih­ti­ya­cın ol­du­ğu du­yu­mu­nu aldım. Bil­mem il­gi­le­nir­ler ­mi.? Her iki GENÇ İŞ ADA­MI­MI­ZI gö­nül­den teb­rik edi­yo­rum. Ba­ka­lım di­ğer­le­ri­ne sıra ne zaman ge­lecek.?
Rah­met­li Op.​Dr. TUR­GUT DÜN­DAR Ağa­be­yi­mi­zin Re­şa­di­ye Ma­hal­le­miz­de hibe /vak­fet­ti­ği (Bul­var üze­rin­de­ki) sağ­lık üni­te­si gibi hiz­met ve­re­bi­lecek bina, ba­zı­la­rı­mı­zın, il­gi­si­ni bek­li­yor. Eko­no­mik sı­kın­tı­lar­la bo­ğu­şan ka­mu­nun ,bu­ra­sı­nı ayağa kal­dır­ma­sı im­kan­sız gibi.

Datça Mızda kamu hiz­me­ti ver­mek için ata­nan­la­rın bil­has­sa uzman Dok­tor­la­rın ,ki­ra­lık konuk bu­la­ma­dık­la­rı­nı du­yu­yo­ruz.​Konut ki­ra­la­rı­nın uç­tu­ğu şu gün­ler­de,  Nüfus Mü­dür­lü­ğü­nün du­ru­mu bile or­ta­day­ken ,il­çe­miz­de kamu hiz­met­li­si bu­lun­dur­mak güç gö­rü­nü­yor.
De­fa­lar­ca tek­rar­la­dı­ğım gibi, yerel yö­ne­tim hiz­met­le­ri için, bir baş­vu­ru ma­sa­sı­na aci­len ih­ti­yaç var.
SU ko­nu­sun­da ya­pıl­mak­ta olan ile­ti­şim hat­la­rın­dan in­şal­lah olum­lu sonuç alı­rız.  Yal­nız su da­ğı­tım şe­be­ke­si­nin du­ru­mu ,sı­kın­tı­lı gö­rü­nü­yor.
Bir iki örnek dı­şın­da, AB Fon­la­rın­dan ya­rar­la­nı­la­bil­me­si amacı ile yerel proje üre­til­me­si ol­ma­mış. Eği­tim ku­rum­la­rı­nı da içine alı­na­rak kap­sam­lı bir ça­lış­ma­nın ya­pıl­ma­sı elzem. Bu ko­nu­da bazı yerel yö­ne­ti­ci­ler­den olum­lu ha­ber­ler alı­yo­ruz. Kent Kon­se­yi ve STK ların da des­te­ği ŞART.

Yaz mev­si­mi geldi.​Yerel hiz­met­ler için, fon kay­nak­lı hibe kre­di­le­re ih­ti­yaç ço­o­o­o­o­ok.
Be­le­di­ye­mi­zin yal­nız­ca imar iş­le­rin­den başka ko­nu­lar­da da önden yü­rü­me­si di­le­ğim­dir.
Hoşça ka­lı­nız.
YK


Bu yazı 954 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer