02-05-2019 İ.Yekta Kolcu

Bir­kaç haf­ta­dır ,ben­den söy­le­me­si di­ye­rek,il­gi­li ma­kam­la­ra ilet­me­ye ça­lış­tı­ğım tes­pit­le­ri­me bir ye­ni­si daha ek­len­di. Yine kim­se­le­rin üze­ri­ne al­ma­ya­cak­la­rı­nı tah­min etsem de ,ben­den söy­le­me­si di­yo­rum.?Baş­ka­ca ya­pa­cak bir şey gel­mi­yor elim­den.
Hı­zır­şah Kö­yü­mü­ze/Ma­hal­le­mi­ze bul­var is­ti­ka­me­tin­den gi­der­se­niz bir kaç yüz metre sonra solda, Kül­tür Evi (Ki­li­se) de­va­mın­da ta­ri­hi Ca­mi­mi­zi (Men­teş oğlu Bey­li­ği dö­ne­mi ) gö­rür­sü­nüz ..?De­va­mın­da yine aynı sı­ra­da ,yolun hemen ke­na­rın­dan dağın kar­nı­nın ya­rı­la­rak açıl­dı­ğı bir taş ocağı gö­rü­nü­mün­de bir haf­ri­ya­ta ,yol ke­na­rın­dan bir is­ti­nat du­va­rı çe­kil­di­ği­ni, çıkan çı­ka­rı­lan taş mal­ze­me­nin ,karşı cep­he­ye ta­şı­na­rak ,diğer in­şa­at­la­ra ta­şın­dı­ğı­nı ,ta­şın­mak­ta ol­du­ğu­nu gö­rür­sü­nüz..?kazanıl­mak is­te­ni­len bu ala­nın ne amaç için kul­la­nı­la­ca­ğı bi­lin­mez.Şahsi mül­ki­yet olan bu ala­nın /ya­ma­cın taş ocağı ola­rak açıl­ma­dı­ğı ger­çek.Doğal ya­maç­ta açı­lan yara/gö­rün­tü kir­li­li­ği /çir­kin­lik ev­le­re şen­lik. Söz ko­nu­su haf­ri­yat ala­nı­nın de­va­mı yol kes­kin­ce bir vi­raj­la köye yön­le­nir.İşte bu vi­raj­da tam yol ke­na­rın­dan ,hemen hemen şa­ram­pol­dan baş­la­yan ,üç dört mt (belki daha yük­sek) yük­sek­li­ğin­de bir perde be­ton­la he­ye­la­na mani olun­ma­ya ça­lı­şıl­mış,ancak içi bir amaç için kul­la­nı­la­ca­ğı (Garaj ola­bi­lir) içi bo­şal­tıl­mış­tır. Zaten ye­ter­li ol­ma­yan yol ge­niş­li­ği­nin bu vi­raj­da görüş me­sa­fe­si­nin çok azal­dı­ğı ,artan araç tra­fi­ği­nin bu nok­ta­da ,yaya yolu ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı da göz önüne alın­dı­ğın­da ,bir tra­fik ka­za­sı­nın ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­me­mek bence saf­lık­tır. İmar mev­zu­atı­na uygun olsa bile ,tra­fik mev­zu­atı­na uygun mu acaba.? BEN­DEN SÖY­LE­MESİ...
Tek­rar yaz­mak­tan bık­ma­dı­ğım, ,Az­gan­lı mev­ki­in­de­ki boş bay­rak di­re­ği uzun­ca bir sü­re­dir bay­ra­ğı­nı bek­li­yor. BEN­DEN SÖY­LE­MESİ..
Yine tek­rar et­mek­ten ya­kın­ma­dı­ğım bul­var­dan Has­ta­ha­ne­ye giriş kav­şa­ğın­da­ki sı­kı­şık­lık.İllede bir tra­fik ka­za­sı­nın ol­ma­sı mı bek­le­ni­yor. Bu­ra­sı ya­kı­nı­nı imara aça­rak ruh­sat ve­ren­le­rin, bir is­ti­nat du­va­rı yapma yü­küm­lü­lü­ğü­nün ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nen­ler mi var acaba. ?
Yaz se­zo­nu gel­me­den, eski soğuk hava de­po­su­nun bu­lun­du­ğu yer­de­ki MER­KEZ ÇÖP­LÜK VİTRİNİ nin kal­dı­rı­lıp ıslah edil­di­ği­ni in­şal­lah ya­kın­da gö­rü­rüz.
İlgi­li­le­re /Ma­kam­la­ra ben­den söy­le­me­si de­me­ye devam ede­ce­ğim.
Kalın sağ­lı­cak­la....


Bu yazı 6474 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer