06-05-2019 İ.Yekta Kolcu

Yıl­lar ne çabuk ge­çi­yor. Emek­li olalı işin şu­ra­sın­da beş yıl olu­ver­miş. 2014 yı­lı­nın Eylül ayı ile baş­la­yan yeni yaş dev­re­miz 'i ta­mam­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. .
Ayna tut­ma­ya ça­lış­tı­ğım ilçe so­run­la­rı­mı­zı ,il­gi­li Ma­kam­la­ra di­ye­rek bu kö­şe­den du­yur­ma­ya ça­lış­sam da , yerel seçim dö­ne­mi geç­me­si­ne rağ­men pek duyan ol­mu­yor. Eh bir ba­şa­rı denir mi bil­mem, bir­kaç ay ge­cik­me so­nun­da Bay­ra­ğı­mı­zı Az­gan­lı te­pe­si­nin üs­tün­de­ki di­rek­te ye­ri­ni al­ma­sı müm­kün oldu. Yi­ne­de ge­re­ği­ni ya­pan­la­ra te­şek­kür­ler.
İlçe mer­ke­zin­de bu­lu­nan ana bul­var,ka­rın­ca mi­sa­li ,dü­zen­le­me iş­le­rin­den kıs­me­ti­ni ala­ma­ya devam edi­yor.İyi ki yağ­mur mev­si­mi­ni at­lat­tık, ancak TOZ yağ­mu­run­dan kıs­me­ti­mi­zi al­ma­ya devam edi­yo­ruz.
Tek­rar et­mek­ten bık­ma­ya­ca­ğım,Ana bul­var­dan Has­ta­ha­ne­ye giriş kav­şa­ğın­da­ki kör nokta ve dü­zen­siz­lik ,kim­se­le­ri ra­hat­sız et­mi­yor ol­ma­lı ki ,bir el atan yok.
El­bet­te, Ba­ba­ya­nı köp­rü­sün­den Kargı de­re­si yö­nün­de sa­na­yi si­te­si­ne uza­nan ÇÖP ATIK BUL­VA­RI kim­se­le­rin pek gö­zü­ne bat­ma­dı­ğı,göz önün­de bu­lun­ma­dı­ğı için yerli ye­rin­de­dir.?Eski Soğuk Hava de­po­su­nun bu­lun­du­ğu alan­da­ki mer­kez çöp top­la­ma TEŞHİR ala­nın­da ,Ka­ra­köy/Betçe yö­nü­ne gidip ge­len­ler için atık oto las­tik­le­ri ile güzel gör­sel bir ak­se­su­ar oluş­tu­rul­muş.!!!

İlçe­mi­zin me­da­rı if­ti­ha­rı di­ye­bi­le­ce­ği­miz ,liman gi­ri­şin­de­ki o büyük KLO­ZET (Arıt­ma Te­si­si) ve onun de­va­mı gibi gö­rü­len MARİNA ha­ra­be­si­nin ne ola­ca­ğı­nı ,ne zaman dü­zel­ti­le­bi­le­ce­ği­ni bir bilen var mı bil­mem.
Kum­luk pla­jı­nın , oyun parkı ke­na­rın­da bu­lu­nan , umumi WC önün­de­ki ORFOZ ba­lı­ğı hey­ke­li, tüm ih­ti­şa­mı ile ye­rin­de­dir. Merak eden­le­re.!!
.Bu ve­si­le ile her­ke­se HA­YIR­LI Ra­ma­zan­lar di­le­rim.
Sağ­lı­cak­la...


Bu yazı 6057 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer